تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

راهنمای ثبت بین المللی علامت تجاری

خانه > راهنمای ثبت بین المللی علامت تجاری

راهنمای ثبت بین المللی علامت تجاری

ما در این مطلب راهنمای ثبت بین المللی علامت تجاری را برای شما آورده ایم. برای ثبت مادرید برند راه و روش هایی وجود دارد که در ادامه می توانید این ها را مطالعه نمایید:

مدارك مورد نياز جهت فرايند ثبت بين المللي علامت تجاری

1- نامه درخواست جهت ثبت مادرید برند یا ثبت بین المللی علامت خطاب به اداره ثبت علائم تجاري با درج اسامي كشورهاي مورد نظر
2- معرفي نامه برروي سربرگ ثبت شركت همراه با امضاء مديران و دارندگان حق امضاء همراه با مهرشركت (اشخاص حقوقي) و درصورت مراجعه وكيل رسمي ارائه وكالتنامه دادگستري
3- كپي مصدق شناسنامه و كارت ملي مديران و دارندگان حق امضاء شركت و روزنامه تاسيس و آخرين ثبت تغييرات شركت (اشخاص حقوقي) و ارائه كپي مصدق شناسنامه و كارت ملي (اشخاص حقيقي) و درصورت مراجعه وكيل رسمي ارائه وكالتنامه دادگستري .
4- اظهارنامه يا اصل گواهي ثبت علامت تجاري درايران جهت رؤيت و كپي آن جهت ضبط در پرونده يا ارائه كپي مصدق گواهي ثبت علامت تجاري .
5- تكميل فرم مخصوص لاتين پس ازمشخص شدن كشورهاي موردنظرمتقاضي
6- برگه محاسبه هزينه ها همراه با مهروامضاء متقاضي (Fee Calculation)
7- رسيد مربوط به پرداخت هزينه بررسي اظهارنامه ثبت بين المللي ( پس ازدريافت معرفي نامه از اداره جهت مراجعه به بانك ملي – شعبه عباس آباد )
• ضمنا” به كليه متقاضيان محترم ثبت بين المللي توصيه ميگردد از واريز هزينه هاي ثبت بين المللي مربوطه قبل از تكميل و تائيد فرم مربوطه توسط اداره ثبت علائم تجاري جدا” خودداري فرمايند.

راهنمای ثبت بین المللی علامت تجاری

مراحل تقاضاي ثبت بين المللي علامت

پس ازمشخص شدن كشورهاي مورد درخواست متقاضي جهت ثبت بين المللي بسته به اينكه كشورهاي مورد درخواست صرفا” تحت نظام موافقتنامه يا پروتكل يا هردو آنها مي باشند، متقاضي بايستي نسبت به پركردن يكي ازفرمهاي MM1, MM2, يا MM3 مربوطه براساس گواهي ثبت مبداء اقدام نمايد.
نخست متقا ضي بايستي كليه اطلاعات درخواستي اعم از نام و نشاني مالك علامت (اعم ازحقيقي يا حقوقي)، علامت مورد درخواست مطابق خصوصيات مندرج در ثبت مبداء اعم از ذكر رنگ و اجزاء علامت و غيره ، كالاها و خدمات مورد نظرو سايراطلاعات درخواستي را در فرم مربوطه عينا” مطابق گواهي ثبت مبداء پر كرده و به همراه سايرمدارك ذكر شده در ذيل به اداره مالكيت صنعتي تسليم نمايد.
اداره مزبور پس از بررسي كارشناس، موارد اشكال را به متقاضي اعلام تا نسبت به رفع آنها دراسرع وقت اقدام نمايد. سپس متقاضي بايستي فرم تصحيح شده را درسه نسخه به اداره تسليم نموده و پس از تائيد و امضاء فرمهاي مزبور توسط اداره مالكيت صنعتي نسبت به پرداخت هزينه هاي ثبت یرند بين المللي كه قبلا” در سايت WIPO محاسبه گرديده اقدام نمايد. درنهايت، متقاضي شخصا” بايستي نسبت به ارسال نسخه اي از فرم تائيد شده به همراه اصل فيش پرداختي (SWIFT) به دفتر بين المللي وايپو اقدام نمايد.

روند بررسی فرم اظهارنامه در ثبت بین المللی علامت تجاری

درصورت وجود هرگونه نقص يا ايراد در اظهارنامه بين المللي خواه موارديكه ميباست توسط متقاضي تصحيح گردد و خواه از جانب اداره مبداء،‌ دفتر بين الملل ايرادات و نواقص را براي هر دوطرف ابلاغ خواهدنمود. نواقص مندرج در اظهارنامه بين المللي عمدتاً عبارتند از:‌ ايرادات مربوط به درج طبقه كالاها وخدمات و يا مبهم و نامفهوم بودن آنها .

لازم به ذكراست كه در مورد اول درصورت عدم پاسخگوئي ظرف مدت مقرر 3 ماه ازتاريخ ابلاغ به دفتر بين از جانب اداره مبداء (متقاضي نمي تواند با دفتر بين الملل ارتباط مستقيم داشته باشد) طبقه پيشنهادي دفتر بين الملل منظور خواهد شد وهزينه ناشي ازاصلاح طبقات كالاها وخدمات نيز محاسبه و درصورت عدم پرداخت به موقع آن، اظهارنامه بين المللي ترك شده تلقي خواهد شد. چنانچه ايراد درخصوص ابهام و نامفهوم بودن كالاها وخدمات باشد،‌ دفتر بين الملل بموجب بند يك ازماده سيزده آئيننامه، مورد را به متقاضي و اداره مبداء ابلاغ مي نمايد تا نسبت به تصحيح آن اقدام نمايند.‌

ايرادات و نواقص مورد تصحيح توسط اداره مبدأ

مواردي از ايراداتي كه در ذيل درباره ثبت بین المللی علامت تجاری آمده است مي بايست ظرف مدت 3 ماه ازتاريخ ابلاغ از جانب متقاضي و اداره مبداء‌ بر طرف و به دفتر بين الملل ارسال گردد درغيراينصورت اظهارنامه بين المللي ترك شده تلقي خواهد شد:‌

– كسري مبلغ هزينه ثبت بين المللي پرداخت شده با ميزان محاسبه شده در برگه محاسبات،‌ دراين صورت متقاضي بايستي نسبت به پرداخت كسري هزينه مزبور اقدام و طي نامه اي واريزمبلغ پرداختي را به همراه رسيد مربوطه به دفتر بين المللي اطلاع دهد.

– نواقص دردرج اطلاعات مربوط به متقاضي يا نماينده وي مشروط براينكه امكان ارتباط با آنها ميسر باشد؛

– نواقص دردرج اطلاعات مربوط به اظهارنامه مقدم كه حق تقدم در آن ذكر و ادعا شده است؛

– نواقص مربوط به نمونه علامت بويژه ناكافي بودن اندازه علامت و يا الصاق نبودن نمونه رنگي؛

– املاء علامت با توجه به تلفظ اصلي آن به لاتين در اظهارنامه بين المللي درج نشده باشد ؛

– نواقص مربوط به نحوه درج محدوديت كالاها در خصوص يك يا چندين كشور طرف قراداد تعيين شده و عدم پرداخت هزينه هاي مربوطه

جهت ارتباط با کارشناس با شماره ی 09120213393تماس حاصل فرمایید.

کلیه ی حقوق متعلق به ثبت بازرگان است