تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

ارائه مصوبه مجمع عمومی موسسین

خانه > ارائه مصوبه مجمع عمومی موسسین

ارائه مصوبه مجمع عمومی موسسین

ارائه مصوبه مجمع عمومی موسسین / مجمع عموم شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد.

در ثبت شرکت های سهامی مجامع عمومی به ترتیب عبارتند از: مجمع عمومی مؤسس، مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی مؤسس صرفا در خصوص شرکت سهامی عام به طور کامل پیش بینی شده است و تسری آن به سایر انواع شرکت ها عرفی می باشد.

برطبق لایحه اصلاحی قانون تجارت صلاحیت مجمع عمومی مؤسس به شرح ذیل می باشد:

نخست: تصویب طرح اساسنامه شامل نام و موضوع و محل و سرمایه و ارکان شرکت و نحوه انحلال و غيره

دوم: تصویب سرمایه شرکت و همچنین تأیید واریز نقدی و تصویب سرمایه غیر نقدی

سوم: انتخاب اولین اعضای هیات مدیره

چهارم: انتخاب اولین بازرسین بازرس اصلی و علی البدل

پنجم: انتخاب اولین روزنامه کثیرالانتشار شرکت

با توجه به این که در شرکت سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی مؤسس باستناد ماده ۸۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت الزامی نمی باشد. لذا اولین مجمع تشکیل شده از الحاظ عرفی و ثبتی مجمع عمومی مؤسس تلقی می گردد.

صورتجلسات مجمع عمومی مؤسسین بایستی با رعایت اصول کلی مرتبط با مجامع عمومی تکمیل شده و به امضاء کلیه سهامداران حاضر برسد. از طرفی چنان چه تعداد سهامداران حاضر در جلسه زیاد بوده که عملا امکان امضاء تمامی صفحات صورتجلسه توسط حاضرین امکان پذیر نباشد، امضاء صورتجلسه توسط هیأت رئیسه و به همراه امضاء ليست حاضرین جهت انجام امور ثبتی کفایت می نماید.

متأسفانه یکی از مشکلات اصلی در حوزه ثبت شرکت ها، عدم آشنایی مدیران و اركان تشکیل دهنده مجامع عمومی شرکت ها از نظام حقوقی و ثبت رسمی و تنظیم صورتجلسات مجامع عمومی می باشد. این امر یک بحث جدی در ثبت شرکت ها می باشد که به عنوان آسیب شناسی می توان مورد پیگیری واقع گردد.

در واقع باید آموزش حقوقی مدیران، صاحبان شرکت یا ارکان مجامع حقوقی شرکتهای تجارتی در رابطه با تنظیمات قانونی صورتجلسات صورت پذیرد و ارکان تشکیل دهنده مجامع عمومی از جمله هیأت رئیسه و هیأت مدیره از وظایف و مسئولیت های خود، شناخت کافی داشته باشند.

ارائه مصوبه مجمع عمومی موسسین

برابر سوابق موجود تمام اطلاعات مجامع عمومی در سامانه اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری به صورت الکترونیکی در حال حاضر ثبت می گردد و بیش از ۵۰ درصد صورتجلسات ابرازی دارای ایرادات شکلی و فاقد چارچوب های صلاحیتی می باشد و این درصد بالایی است که اگر بتوانیم نظام ساختاری مجامع عمومی را آموزش دهیم با این همه صورتجلسات مجامع به صورت ناقص مواجه نخواهیم شد.
عدم آشنایی مسئولین و ارکان تشکیل دهنده مجامع عمومی از جمله رئيس مجامع و ناظرین و منشی و همچنین گزارشات ناقص بازرسان در زمان مجمع از جمله مواردی است که موجبات تنظیم ناقص صورتجلسات را در پی خواهد داشت.
اگر بدون اولویت بندی مشکلات و نواقص صورتجلسات مجامع عمومی را دسته بندی نماییم، مشخص می گردد، عدم رعایت اساسنامه شرکت، حد نصاب سهامداران و موضوع فعالیت از بیشترین عوامل، موجبات نقص و ابهام در صورتجلسات مجامع عمومی باشد. با توجه به توضیحات ارائه شده در قسمت مربوط به شرایط مدیران مبنی بر عدم داشتن محدودیت های مندرج در قانون در رویه کنونی ثبت شرکت ها، در انتهای صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین بایستی عبارت (کلیه اعضای هیأت مدیره و بازرسان تعهد و اقرار می نمایند که دارای سابقه سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت نبوده و با امضاء ذیل صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی خود را اعلام می دارند) درج گردد.
البته پیشنهاد می گردد با درج عبارت های تضمینی از جمله قبول مسئولیت مندرجات و مفاد صورتجلسات و همچنین احراز شرایط ماهیتی و شکلی شرکت در متن صورتجلسات به نحوی قبولی مسئولیت توسط ارکان شرکت در نظر گرفته شود و مراجع ثبتی مطابق قوانین صرفا اعلامات ارائه شده را ثبت نماید.
در شرکت های سهامی عام با توجه به دو مرحله بودن تشکیل و تأسیس شرکت و لزوم اخذ مجوز از سازمان بورس دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی که به امضاء كليه مؤسسین می رسد و اصل مجوز اوليه (مجوز انتشار طرح اعلامیه) و ثانویه ( مجوز ثبت) از سازمان بورس و اوراق بهادار می بایستی به مرجع ثبت شرکت ها ارائه گردد.

کلیه ی حقوق متعلق به ثبت بازرگان است