تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

روش ثبت كلیه شركتهای خارجی

خانه > ثبت شرکت  > ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی > روش ثبت كلیه شركتهای خارجی

روش ثبت كلیه شركتهای خارجی

روش ثبت كلیه شركتهای خارجی – مدارک ثبت انواع شرکت خارجی چیست؟ – مراحل ثبت انواع شرکت خارجی چیست؟ – شرایط ثبت كلیه شركتهای خارجی

متقاضی یا متقاضیان ثبت شركت خارجی بایستی مدارك زیر را جهت رسیدگی به اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی تقدیم نمایند.(ماده5 نظامنامه اجراء قانون ثبت شركتها مصوب خرداد1310 )

الف– اظهارنامه ثبت
ب– نسخه مصدق از اساسنامه شركت
ج– یك نسخه مصدق از اختیار نامه نماینده عمده شركت در ایران و در صورتیكه شركت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد، یك نسخه مصدق از اختیار نامه هر یك از آنها.
د– داشتن مجوز از وزارتخانه یا سازمان دولتی و یا یك نهاد انقلابی و یا موافقت یكی از وزارتخانه های جمهوری اسلامی ایران چنانچه شركت خارجی باشد كه شرایط عملیات آن به موجب امتیاز نامه صحیح منظمی مقرر گردیده علاوه بر اسناد فوق باید موارد امتیاز نامه با تصدیق وزارت امور خارجه مشعر بر صحت آن امتیاز نامه نیز تسلیم شده باشد كلیه اوراق مزبور باید به فارسی تهیه شده و یا یك نسخه ترجمه مصدق از آن بفارسی ضمیمه شود.
پس از گرد آوری و تنظیم اسناد فوق ذینفع آنها را طی تقاضا به اداره ثبت شركتها ارائه می دهد. ضمناً جهت تعیین نام شركت و گواهی مبنی بر عدم تشابه اسمی توسط دائره تعیین نام و رسیدگی و به كارشناس ارجاع می شود.
س– كارشناس ثبت شركت ابتدا اظهار نامه شركت مزبور را بشرح ذیل رسیدگی می نمایند.

1نام كامل شركت
2– نوع شركت از سهامی و تضامن و مختلط و غیره
3– مركز اصلی شركت و آدرس آن
4– تابعیت شركت
5– مقدار تاریخ شركت در تاریخ تقاضا
6– آخرین بیلان شركت مشروط به اینكه قوانین جاریه با عرف تجاری مملكت اصلی و اساسنامه خود شركت انتشار بیلان شركت را مقرر كرده باشد.
7– در چه محل و در چه تاریخ و در نزد كدام مقام صلاحیتدار شركت تقاضا كننده مطابق قوانین مملكت اصلی خود ثبت شد شده است
8– موضوع شركت
9– داشتن شعبه در هر یك از شهرستانهای ایران
10– نماینده عمده شركت در ایران و اگر چه چنانچه نماینده مستقل دارد رسیدگی به اسامی آنها.
11– اسم و آدرس اشخاص مقیم در ایران
12– می بایست همه ساله یك نسخه از آخرین بیلان شركت منطبق با افراز جهت انتشار به اداره ثبت شركتها تسلیم نماید.باستناد ماده قانون تجارت اساسنامه باید به امضای شركاء یا سهامداران همچنین نسخه مصدق اختیار تام نماینده عمده شركت و صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیئت مدیره شركت مزبور ضمیمه باشد. چنانچه شركت از نوع سهامی خاص باشد، رسید بانكی سرمایه مبنی بر پرداخت حداقل 35% از ذینفع مطالبه می شود. بعداز رسیدگی كامل به مدارك اشاره شده كارشناس مربوطه دستور پرداخت به حسابداری را صادر می نماید و متقاضی یا متقاضیان جهت پرداخت هزینه حق الثبت به حسابداری مراجعه می نمایند.

روش های ثبت انواع شرکت های خارجی

حسابداری با توجه به مقررات مربوطه حق الثبت را اخذ می نماید و پس از آن كارشناس با ملاحظه و رسید بانكی پیش نویس آگهی تاسیس را تهیه و مسئول اداره دستور ثبت به شركت را صادر می نماید.متصدیان ثبت شركتها در دفتر ثبت شركتها، شركت مزبور را ثبت نموده و از مقام یا مقامی كه وكیل مؤسسین تعیین شده امضاء مربوط را اخذ می نمایند، آگهی تاسیس بامضاء رئیس اداره می رسد. ذینفع پس از پرداخت هزینه انتشارآگهی در روزنامه كثیر الانتشار و تحویل رسید آن به دفتر ثبت، پرونده مربوطه به بایگانی ارسال و در آنجا در ردیف مخصوص ضبط می نماید سپس مراتب به دائره تعیین نام اعلام می دارد.

چنانچه شركت دارای شعبه نیز باشد یك نسخه اضافی از اسناد اشاره شده طبق ماده 5 به شهرستان شعبه مربوط ارسال می گردد.شركت می تواند در شهرستان مربوط مدیر یا مدیرانی را نیز تعیین نماید.

کلیه حقوق متعلق به ثبت بازرگان است.

بدون دیدگاه

متاسفانه امکان درج دیدگاه در حال حاضر وجود ندارد.