تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

آیین نامه ثبت اختراع

خانه > ثبت اختراع  > آیین نامه ثبت اختراع

آیین نامه ثبت اختراع

آیین نامه ثبت اختراع

آیین نامه ثبت اختراع

واردی که در این مطلب مورد بررسی قرار میگیرد شامل: آیین نامه قانون ثبت اختراعات مصوب 1386 ، آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات ، آیین نامه ثبت اختراع

ماده 30

درصورتی که اظهارنامه صحیح و قانونی تشخیص داده شود، اختراع در دفتر مخصوصی با قید مراتب زیر به ثبت خواهد رسید:
1. شماره ثبت؛
2. شماره دفتر اظهارنامه؛
3. تاریخ وصول اظهارنامه با تعیین ساعت، روز و ماه وسال؛
4. نام و نشانی کامل تسلیم کننده اظهارنامه؛
5. نام و نشانی وکیل درخواست کننده اختراع اگر اختراع توسط وکیل
در خواست ثبت شده باشد؛
6. موضوع اختراع؛
7. مدت اعتبار ورقه اختراع ؛
8. شماره ثبت و مدت اعتبار ورقه اعتبار در خارجه؛
9. تاریخ ثبت اختراع؛
10 . امضای رئیس شعبه ثبت علایم تجارتی و اختراعات؛
11 . امضای درخواست کننده ثبت اختراع یا نماینده او.

تبصره

در دفتر ثبت اختراعات برای هر اختراع دو صفحه تخصیص داده خواهد شد. هر تغییر و تکمیلی نسبت به موضوع اختراع و همچنین کلیه نقل و انتقالاتی که جزئاً و یا کلاً نسبت به اختراع واقع م یشود، باید در صفحات مزبور ثبت گردد.

ماده 31 آیین نامه ثبت اختراع

پس از ثبت اختراع ورقه اختراعی که به صاحب اختراع یا نماینده او داده می شود، باید شامل نکات زیر باشد:
1. شماره ثبت اختراع؛

2. تاریخ ثبت اختراع؛

3. شماره دفتر اظهارنامه؛

4. موضوع اختراع؛

5. تاریخ تسلیم اظهارنامه؛

6. نام و نشانی کامل صاحب اختراع و وکیل او؛

7. نشانی صاحب اختراع در ایران؛

8. مدت اعتبار ورقه اختراع؛

9. شماره ثبت و مدت اعتبار اختراع در خارجه؛

10 . امضای رئیس شعبه ثبت علائم تجارتی و اختراعات؛

11 . امضای مدیر کل ثبت؛

12 . شماره و تاریخ صدور ورقه اختراع.

یک نسخه از توصیف اختراع و خلاصه آن و نقش هها به وسیله قیطان یا منگنه به ورقه اختراع ملصق و مهر می شود.

ماده 32 آیین نامه قانون ثبت اختراعات مصوب 1386

در ظرف سی روز پس از ثبت هر اختراع اداره مربوطه ثبت آگهی که شامل مراتب زیر است منتشر خواهد نمود:

شماره ثبت اختراع؛

مدت اعتبار ورقه اختراع؛

نام صاحب اختراع و نشانی کامل او؛

موضوع اختراع.

آگهی مزبور به امضای رئیس شعبه ثبت علایم تجارتی و اختراعات در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی منتشر خواهد شد.

ماده 33

مدت اعتبار ورقه اختراع از تاریخ تسلیم اظها رنامه محسوب می گردد.

ماده 34 آیین نامه ثبت اختراع

برای ثبت اختراع حق الثبت به طریق ذیل اخذ می شود:

برای پنج سال اول از قرار سالی 10 ریال طلا؛

برای پنج سال دوم از قرار سالی 20 ریال طلا؛

برای پنج سال سوم از قرار سالی 30 ریال طلا برای پنج سال؛

چهارم از قرار سالی 40 ریال طلا.

ممکن است تمام یا بعضی از اقساط سنواتی فوق را در حین صدور ورقه اختراع دفعتاً تادیه نمود. در این صورت اگر پنج قسط دفعتاً تادیه شود، پنج درصد ( 5%) و اگر ده قسط تادیه شود ده درصد ( 10 %) و اگر پانزده قسط تادیه شود پانزده درصد ( 15 %) و اگر بیست قسط تادیه شود بیست درصد ( 20 %) تخفیف داده می شود.

ماده 35 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات

قسط هر سال اگر قبلا تادیه نشده باشد، باید در ظرف سه ماه اول همان سال تادیه گردد والا ثبت اختراع از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. هر گاه در ظرف سه ماه دوم سال صاحب ورقه دو برابر حقی را که متعلق به آن سال است تادیه نماید، ثبت اختراع به اعتبار خود باقی خواهد بود.

ماده 36 آیین نامه قانون ثبت اختراعات مصوب 1386

ورقه اختراع به هیچ وجه برای قابل استفاده بودن و یا جدید بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین ورقه مزبور به هیچ وجه دلالت بر این نمیکند که تقاضاکننده یا موکل او مخترع واقعی می باشد و یا شرح اختراع و یا نقشه های اختراع آن صحیح است و اشخاص ذینفع می توانند نسبت به موارد مزبوره در محکمه ابتدایی تهران اقامه دعوی کرده خلاف آن را ثابت نمایند.

ماده 37

در صورتی که تقاضا کننده اختراع تکمیلی شخص دیگری غیر از صاحب اختراع اصلی باشد، ورقه ثبت اختراع تکمیلی اجازه استفاده از اختراع اصلی را به او نمی دهد و صاحب اختراع اصلی نیز نمی تواند از اختراع تکمیلی استفاده کند، مگر آن که بین آنها تراضی به عمل آید.

ماده 38 آیین نامه ثبت اختراع

تغییرات مربوط به نام و نشانی و تابعیت و نماینده صاحب اختراع در ایران رسمیت نخواهد داشت، مگر آنکه در ایران به ثبت برسد. ثبت تغییرات مزبور به موجب اظهارنامه رسمی اختراع به امضای صاحب اختراع یا نماینده قانونی او به عمل خواهد آمد.

اظهارنامه باید در سه نسخه تنظیم و تغییرات مشروحاً در آن قید و مدارک مربوطه و قبض پرداخت حق الثبت ضمیمه آن گردد. رسیدگی به اظهارنامه و ثبت تغییرات بر طبق اصولی که برای ثبت اختراع ذکر شده است، به عمل خواهد آمد. تغییرات مربوط به نشانی و نام صاحب اختراع یا نماینده قانونی او در ایران احتیاج به آگهی ندارد.

ماده 39

ثبت کلیه تغییرات باید در روی صفحه مخصوص به آن اختراع به عمل آید و مراتب در ظهر ورقه ثبت اختراع از طرف شعبه ثبت علائم و اختراعات قید گردد.

ماده 40 آیین نامه ثبت اختراع

در صورتی که اختراعی قانوناً مورد انتقال قرار گیرد، مراتب زیر باید در اظهارنامه تصریح گردد:
الف. شماره ثبت در ایران؛
ب. نام و اقامتگاه و تابعیت منتقل الیه؛
ج. نام و نشانی نماینده قانونی او در ایران.

ماده 41 آیین نامه قانون ثبت اختراعات مصوب 1386

مدارک قانونی و وکالتنامه ورقه ثبت اختراع در ایران باید ضمیمه اظهارنامه شود (ورقه اختراع بعد از ثبت انتقال به صاحب آن مسترد خواهدشد).

ماده 42

در صورتی که انتقال در خارجه واقع شده باشد و شعبه ثبت اختراعات محل انتقال مزبور را به ثبت رسانیده باشد، مستخرجه ثبت فوق الذکر دلیل انتقال خواهد بود.

ماده 43 آیین نامه ثبت اختراع

صاحب اختراع می تواند اجازه استفاده از اختراع خود را که در ایران به ثبت رسیده یا هر گونه شرایطی به دیگری بدهد. اجازه مزبور باید در دفتر ثبت اختراعات در صفحه مربوط به آن اختراع ثبت و در روزنامه رسمی منتشر شود.

آیین نامه قانون ثبت اختراعات مصوب 1386

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید