تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

افزایش سرمایه شرکت سهامی عام

خانه > دسته‌بندی نشده  > افزایش سرمایه شرکت سهامی عام

افزایش سرمایه شرکت سهامی عام

افزایش سرمایه شرکت سهامی عام

افزایش سرمایه شرکت سهامی عام

افزایش سرمایه شرکت سهامی عام و صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت سهامی عام و انتشار سهام توسط این شرکت ها تابع قوانین و مقررات خاصی  میباشد. این مراحل عمدتاً در ارتباط با اخذ مجوز عرضۀ سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه و ثبت این اوراق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار یا اعلام معافیت از ثبت سهام جدید نزد سازمان  میباشد. مراحل انجام امور به شرح زیر است.

بخش نخست:

تعیین معافیت یا شمول ثبت

شرکت هاي سهامی عام، قبل از اقدام به انجام افزایش سرمایه باید نسبت به تعیین وضعیت معافیت یا عدم معافیت سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند .

تشخیص معافیت یا عدم معافیت تنها بر عهدة سازمان بورس و اوراق بهادار (مدیریت بازار اولیه -اداره تمرکز اطلاعات نهادهای عمومی) بوده و لازم است این موضوع از سازمان بورس و اوراق بهادار استعلام گردد

شرکتهای سهامی عام با دریافت نامه معافیت از ثبت از سازمان بورس و اوراق بهادار، میتوانند مراحل افزایش سرمایه را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه (بدون نیاز به مجوز افزایش سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار) عملی سازند.

بخش دوم:

صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت سهامی عام

صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت سهامی عام :کلیه شرکت هایی که نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده یا طبق قوانین و مقررات مشمول ثبت نزد سازمان می باشند.

میبایست به منظور انجام افزایش سرمایه، مراحل زیر را اجرایی نمایند.
مرحلۀ اول:

انتشار مستقیم گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه و گزارش بازرس قانونی در سامانه کدال ناشران میبایست پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه و گزارش بازرس قانونی شرکت در این رابطه، نسبت به افشاي مستقیم آنها براساس دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه، در سامانۀ کدال اقدام نمایند.

مرحله دوم:

ارسال مدارك و مستندات افزایش سرمایه

نکات مهم:
1- شرکت ها میبایست کلیه مدارك و مستندات مربوطه را از طریق سامانه کدال (بخش گزارشات جدید- قسمت صدور مجوز افزایش سرمایه) به مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار- ادارة نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه اي ارسال نمایند.

2- در بخش معاونت Seo.ir  کلی  فرم هاي مراحل افزایش سرمایه در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار به نشانی نظارت بر بورس ها و ناشران. مدیریت نظارت بر بازار اولیه – ادارة نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایهاي قابل دسترس می باشد.
-3 در کلیه مراحل افزایش سرمایه، شرکت ها میبایست دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه را رعایت نمایند.

افزایش سرمایه شرکت سهامی عام

ناشران باید به منظور دریافت مجوز افزایش سرمایه، مدارك و مستندات زیر را براي سازمان ارسال نمایند.

•       تکمیل  تقاضاي ثبت سهام ناشی از افزایش سرمایه بصورت سیستمی در سامانۀ کدال در قسمت مربوطه.

•       فرم تکمیل شدة بیانیۀ ثبت افزایش سرمایه به شرح زیر:

شرکت هاي تولیدي و خدماتی

بانک ها و لیزینگ ها

سرمایه گذاري ها و هلدینگ ها

شرکت هاي بخش انبوه سازي، املاك و مستغلات

 

بیانیۀ ثبت میبایست مطابق با فرمت نمونه، در پروندة افزایش سرمایه-  قسمت سایر مدارك، بصورت Pdf  بارگذاري گردد.

•       گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص توجیه افزایش سرمایه به همراه اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به آن.

•       نامه متعهد(ان) پذیره نویس (شخص حقوقی معتبر) مبنی بر خرید کلیه سهام پذیره نویسی نشده.

در مدت 5 روز پایانی مهلت عرضه عمومی.

(در  صورتی که محل افزایش سرمایه درخواستی مطالبات حال شده سهام داران و آورده نقدي / آوردة نقدي  باشد،)

در صورتیکه صورت هاي مالی متعهد پذیره نویس در سامانۀ کدال موجود نمیباشد، ضروري است آخرین صورتهاي مالی حسابرسی شدة متعهد پذیره نویس نیز ارائه گردد.

•       فیش واریز کارمزد رسیدگی به درخواست افزایش سرمایه. معادل نیم در هزار مبلغ افزایش سرمایۀ درخواستی حداکثر به مبلغ 200 میلیون ریال. به علاوة مالیات بر ارزش افزوده مصوب مطابق قانون بودجه کل کشور. براي سال ارائه درخواست به حساب سیبا به شمارة 0103402911003 به نام سازمان بورس و اوراق بهادار  نزد بانک ملی شعبۀ بورس،

•       تاییدیه بانک مرکزي/ بیمه مرکزي (در صورت افزایش سرمایۀ بانکها / بیمه ها)

•       گزارش فنی و اقتصادي طرح موضوع افزایش سرمایه با تأیید مشاور فنی طرح (در صورتی که هدف از افزایش سرمایه اجراي طرح هاي توسعه و نوسازي باشد)-  در صورت وجود

مرحلۀ سوم:

مجوز موافقت با انجام افزایش سرمایه یا عدم موافقت با انجام افزایش سرمایه

اطلاعات و مستندات ارسالی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی گردیده و نتیجۀ بررسی ظرف مهلت قانونی تعیین شده به متقاضی اعلام خواهد شد.

در صورت موافقت سازمان، مجوز برگزاري مجمع عمومی فوق العاده یا جلسۀ هیئت مدیره به متقاضی اعطا خواهد شد.

– در صورت عدم موافقت با افزایش سرمایه، این موضوع طی نامهاي به اطلاع مدیرعامل شرکت خواهد رسید.

مرحلۀچهارم:

برگزاري مجمع عمومی فوقالعاده/ جلسه هیئت مدیره

بعد از دریافت مجوز افزایش سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت باید حسب مورد نسبت به برگزاري مجمع عمومی فوق العاده یا جلسۀ هیئت مدیره (درصورتیکه افزایش سرمایه قبلاً به هیئت مدیره تفویض گردیده باشد). براي تصویب