تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

بهره برداری اختراع

خانه > اخذ مجوز  > بهره برداری اختراع

بهره برداری اختراع

بهره برداری اختراع

در این مطلب شرایط مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور، اصلاح فابطال و تمدید بهره برداری اختراع(تولید اختراع ، استفاده از اختراع ، هزینه تولید اختراع ، مدارک استفاده از اختراع ، شرایط بهره برداری از اختراع) کاملا شرح داده می‌شود.

مرجع صدور مجوز تولید اختراع


مشخصات مجوز بهره برداری اختراع

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تولید اختراع

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/0121 و 47 تا 57

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12721386/11/2350

فرآیند صدور مجوز استفاده از اختراع
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز تولید اختراع


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/01178

استعلام‌های بین دستگاهی بهره برداری اخترع


مجوزهای پیش‌نیاز استفاده از اختراع

 


ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/0122،51،52،54،55،57

مدت زمان اخذ مجوز بهره برداری اختراع

 روزبهره برداری اختراع

مدت اعتبار مجوز استفاده از اختراع

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/0166

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12721386/11/2316

س

هزینه صدور مجوز تولید اختراع


عنوان هزینهمبلغ
هزینه استعلام برای مجوز بهره برداری برای اشخاص حقیقی50000 ریال
هزینه استعلام برای مجوز بهره برداری برای اشخاص حقوقی500000 ریال
حق الثبت مجوز بهره برداری برای اشخاص حقیقی150000 ریال
حق الثبت مجوز بهره برداری برای اشخاص حقوقی1500000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/01جدول پیوست آیین نامه

جدول هزینه های مربوط به اختراع15361399/02/21

نمونه مجوز صادر شده  تولید اختراع

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز بهره برداری اختراع

شرایط  بهره برداری از اختراع و مدارک لازم برای تمدید مجوز استفاده از اختراع


عنوان مدرککد مدرک
پرداخت هزینه های قانونی1001834
اصل گواهی نامه ثبت اختراع1001852
مجوز بهره برداری تمدید شده1001853
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/0150

ضوابط خاص تمدید مجوز بهره برداری اختراع


مدت زمان تمدید مجوز تولید اختراع

 روزمدت اعتبار مجوز اختراع

 ماه


هزینه تمدید مجوز تولید اختراع


عنوان هزینهمبلغ
هزینه استعلام برای مجوز بهره برداری ( اشخاص حقیقی )50000 ریال
هزینه استعلام برای مجوز بهره برداری( اشخاص حقوقی )500000 ریال
حق الثبت مجوز بهره برداری اختراع( اشخاص حقیقی )150000 ریال
حق الثبت مجوز بهره برداری اختراع( اشخاص حقوقی)1500000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/01جدول پیوست هزینه ها

جدول هزینه های مربوط به اختراع15361399/02/21

فرآیند اصلاح مجوز بهره برداری اختراع

شرایط بهره برداری از اختراع و مدارک لازم برای اصلاح مجوز استفاده از اختراع
ضوابط خاص اصلاح مجوز تولید اختراع


مدت زمان اصلاح مجوز اختراع

 روزاستفاده از اختراع

مدت اعتبار مجوز اختراع

 ماه


هزینه اصلاح مجوز تولید اختراعفرآیند ابطال مجوز بهره برداری اختراع

شرایط قابلیت ابطال مجوز تولید اختراع


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/0152

شرایط بهره برداری از اختراع و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
حکم قطعی مراجع قضایی100578
تنظیم سند اعراض از دفاتر اسناد رسمی1001856
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/0152 و 55

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12721386/11/2318

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید