تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

آیين نامه تأسيس مركز مشاوره و ارائه مراقبتهای پرستاری در منزل

خانه > اخذ مجوز  > آیين نامه تأسيس مركز مشاوره و ارائه مراقبتهای پرستاری در منزل

آیين نامه تأسيس مركز مشاوره و ارائه مراقبتهای پرستاری در منزل

تأسيس مركز مشاوره مراقبتهای پرستاری در منزل

آیين نامه تأسيس مركز مشاوره و ارائه مراقبتهای پرستاری در منزل

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید آیين نامه تأسيس مركز مشاوره و ارائه مراقبتهای پرستاری در منزل (شرایط دریافت پروانه تاسیس مرکز مراقبت پرستار در منزل ، مدارک اخذ مجوز موسسه مشاوره مراقبت در منزل ، مراحل صدور مجوز مرکز مراقبت در منزل) را کاملا شرح می‌دهیم.

به استناد مواد 1 و 42 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1332 با اصلاحيه ها و الحاقيه هاي بعدي آن و بندهاي 11 ،14 و 12 ماده 1 قانون تشكيالت و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب سال 1331 با اصالحيه ها و الحاقيه های بعدي آن، »آييننامه تأسيس مركز مشاوره و ارائه مراقبتهاي پرستاري در منزل« به شرح ذيل تدوين و مصوب ميگردد

ماده 1 -تعاريف:

الف- وزارت:

منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ميباشد.

ب- مركز مشاوره و ارائه مراقبتهاي پرستاري در منزل:

به مؤسسهاي اتالق ميشود كه طبق اين آييننامه جهت تأمين مراقبتهاي پرستاري در سطوح مختلف نظام سالمت و بر اساس نياز مددجويان مطابق با شرح وظايف و اختيارات تعيين شده پس از اخذ مجوز، توسط افراد حقيقي يا حقوقي واجد شرايط و با صالحيت دائر ميگردد و از اين پس در اين آييننامه به عنوان مركز به آن اشاره مي شود.

ج– پرستاري (بر اساس تعريف شوراي بينالمللي پرستاري):

پرستاري ارائه مراقبت به صورت مستقل يا با همكاري ساير اعضاء تيم بهداشتي، درماني به افراد بيمار يا سالم، در تمام سنين، خانواده ها، گروه ها و جوامع و در تمام محيط ها و مكان هاست.

فعاليتهاي پرستاري شامل ارتقاء سطح سلامت، پيشگيري از بيماريها و مراقبت از افراد بيمار، ناتوان و بيماران در حال احتضار است.

ارائه مشاوره و آموزش به مددجويان، غربالگري، انجام تحقيقات مرتبط و مشاركت در شكلدهي و اداره نظام هاي ارائه مراقبتهاي بهداشتي از وظايف مهم پرستاران است.

د- پرستاري جامعه نگر:

پرستاري جامعهنگر شامل ارائه مجموعهاي از خدمات مراقبتي از پيشگيري تا توانبخشي و از مراقبتهاي اوليه تا خدمات پرستاري تخصصي و ويژه كه قابل ارايه در منزل و جامعه هستند، ميباشد.

اين خدمات به صورتهاي موردي، شيفتي، ساعتي و يا … در محل اقامت مددجويان/ بيماران طبق شرح وظايف ردههاي مختلف پرستاري ارايه ميشود.

ه- پرستار:

پرستار به فردي اطالق ميشود كه دوره آموزش پرستاري (كارداني-كارشناسي-كارشناسي ارشد يا دكترا) را طبق ضوابط شوراي عالي برنامهريزي آموزش عالي در يكي از دانشكدههاي مصوب شوراي گسترش دانشگاهها و يا دانشكدههاي معتبر خارجي طي نموده و مدرك تحصيلي او به تأييد اداره كل فارغ التحصيلان وزارت رسيده باشد.

و- بهيار/كمك پرستار:

به فردي اطالق ميشود كه بر اساس مقررات وزارت، آموزشهاي الزم را در مراكز غير دانشگاهي مورد تأييد گذرانده و گواهينامه
مربوطه را اخذ نمايد.

تبصره مدارک اخذ مجوز موسسه مشاوره مراقبت در منزل

گروه پرستاري شامل پرستار، بهيار/كمك پرستار، كاردانها و كارشناس/كاردان اطاق عمل و هوشبری و فوريتهای پزشكي ميباشد.

ز- پروانه صالحيت حرفهاي:

گواهينامهای است كه از سوي وزارت به هر پرستار پس از اطمينان از احراز شايستگي های الزم مبتني بر استانداردهاي حرفه ای تعلق ميگيرد.

ح- موافقت اصولي:

موافقت اوليه كميسيون ماده 42 دانشگاه جهت تأسيس مركز است كه بر اساس مدارك مستند ارائه شده توسط متقاضي تأسيس مركز صادر مي شود و به متقاضي اجازه ادامه روند كار تا بهره برداری از مركز را مي دهد.

اين موافقتنامه مجوزي براي فعاليت مركز نميباشد و غير قابل واگذاري به غير است.

اعتبار آن جهت تأسيس مركز از تاريخ صدور به مدت مندرج در اين آييننامه ميباشد و در صورت عدم استفاده در اين مدت الزم است تقاضاي جديد ارائه شود. فرم موافقت اصولي توسط وزارت ابلاغ ميگردد.

ط- پروانه بهره برداری (پروانه تأسيس):

پروانهاي است كه پس از طي تمامي مراحل الزم، ارزيابي و تأييد محل، فضاي فيزيكي، ساختمان، تجهيزات، نيروي انساني و … بر اساس اين آيين نامه و استانداردها و دستورالعملهای مربوطه توسط كميسيون ماده 42 دانشگاه صادر ميشود.

اين پروانه غير قابل واگذاري به غير است و مدت اعتبار آن 5 سال خواهد بود.

ماده 2 -هدف:

هدف كلي از تأسيس اين مراكز تأمين، حفظ و ارتقاء سالمت مددجويان/بيماران به صورت مستقيم و غير مستقيم از طريق ارايه مراقبتهاي پرستاري مبتني بر نياز جامعه در زمينه های مراقبتي

-مشاورهاي، آموزشي، درماني، توانبخشي و تأمين نيروي انساني كارآمد با تأكيد بر افزايش سالمتي و كاهش تأثير ناتواني به ويژه در بيماريهای مزمن (صعب العالج، سرطانيها، بيماريهاي خاص و…) و سالمندان با توجه به اهداف ويژه ذيل ميباشد:(مراحل صدور مجوز مرکز مراقبت در منزل)

1 -4 -ارايه مراقبتهای پرستاري در سطوح اوليه، عمومي و تخصصي با عنايت به نياز مردم در سطح جامعه و منازل

4-4 -نيل به پوشش همگاني و عادالنه خدمات و مراقبتهاي نظام سالمت با رويكرد مراقبتهاي پرستاري تسهيل شده و در دسترس

3-4 -كاهش هزينههاي بهداشتي، درماني و توانبخشي مردم (فرد، خانواده و جامعه)

2-4 -افزايش بهره وري مراكز بهداشتي و درماني

5-4 -آموزش و توسعه خدمات خودمراقبتي و فراهم نمودن زمينه مشاركت و توانمندسازي خانواده و افراد در ارايه خدمات بهداشتي، مراقبتي، درماني و آموزشي

3-4 -پاسخگويي مناسب به تقاضاي مردم در خصوص مراقبتهاي پرستاري در منزل

1-4 -تداوم و پيگيري مراقبتهاي پرستاري مددجويان بعد از ترخيص از بيمارستان با هماهنگي پزشك معالج/ بيمارستان محل بستري

8-4 -مشاركت بخش غير دولتي در نظام ارائه مراقبتها و خدمات پرستاري

9-4 -تأمين مراقبت و خدمات پرستاري مورد نياز آحاد مختلف جامعه در سطوح سه گانه نظام سالمت

12-4 -ارتقاء كيفيت و امنيت ارائه مراقبتها و خدمات پرستاري به گيرندگان خدمت

– دارا بودن مدرك كارشناسي پرستاري با حداقل 5 سال سابقه كار باليني

– دارا بودن مدرك كارشناسي ارشد و دكتراي پرستاري با دو سال سابقه كار باليني

4 -مؤسس مركز (شخص حقوقي):

اشخاص حقوقي شامل شركتهاي تعاوني خدمات بهداشتي درماني و يا ساير شركتها و مؤسسات داراي صالحيت و شناسنامه ملي ميباشند كه الزم است حداقل دو سوم اعضاي مؤسس از پرستاران داراي شرايط مذكور باشند.

تبصره مدارک اخذ مجوز موسسه مشاوره مراقبت در منزل

گذراندن طرح جزو سوابق كاري محسوب ميشود.

3 -كاركنان:

الف- كاركنان فني شامل پرستاران با تخصصهاي مختلف بهيار/كمك پرستار متناسب با نوع خدمات قابل ارائه

ب- كاركنان پشتيباني متناسب با حجم كار

تبصره

تمامي كاركنان مركز و افراد متقاضي همكاري با مركز بايد عالوه بر دارا بودن مدرك تحصيلي و سابقه كار مرتبط، از شرايط عمومي مندرج در اين ماده نيز برخوردار باشند.

2 -پزشك همكار:

كليه مراكز موظف به معرفي حداقل يك پزشك عمومي به عنوان همكار ميباشند كه در تمام ساعات فعاليت مركز در دسترس باشند.

براي مراكز با حيطه كار تخصصي معرفي يك پزشك متخصص در رشته مربوطه الزامي است.

ماده 5 -رئیس مركز و مسئولیت های آن

رئيس مركز پرستاري است كه توسط مؤسس، رياست مركز را بر اساس ضوابط و شرح وظايف تعيين شده عهده دار ميشود و پاسخگوي تمامي امور جاري مركز و شكايات است.

تبصره شرایط دریافت پروانه تاسیس مرکز مراقبت پرستار در منزل

مؤسس مركز در صورت واجد شرايط بودن ميتواند رئيس مركز نيز باشد. شرح وظايف رئيس مركز شامل موارد زير است:

مراحل صدور مجوز مرکز مراقبت در منزل

1 -برنامه ريزي و سازماندهي فعاليت ها بر اساس اهداف تعيين شده

4 -همكاري با دانشگاه های علوم پزشكي و مراكز بهداشتي، درماني در مواردي چون نياز به كاهش بار بيمارستان ها، تأمين نيروی موقت، تأمين نيروی تخصصي و …

3 -همكاري با مركز بهداشت شهرستان در مواقع مورد نياز مانند ارائه خدمات بهداشتي براي مدارس، كارخانجات و اماكن عمومي

2 -استخدام و معرفي كاركنان گروه پرستاري به متقاضيان دريافت خدمات متناسب با وظايف مركز

5 -نظارت بر چگونگي انجام فعاليت های مركز و ارائه گزارشات سالانه به اداره نظارت بر درمان دانشگاه های علوم پزشكي مربوطه

3 -برنامه ريزی به منظور شركت كاركنان گروه پرستاري در برنامه های آموزشي مدون ابلاغي از سوي وزارت بهداشت

1 -نظارت و ارزيابي برنامه ها و خدمات ارايه شده و الزام كاركنان تخصصي و فني به داشتن پروانه صالحيت حرفه ای

8 -استفاده از افراد واجد شرايط و صالحيت در ارائه خدمات و مراقبت های پرستاری

9 -جمعآوري اطلاعات از نوع خدمات ارائه شده، نام و مشخصات بيماران و مبالغ قراردادها (تأسيس مركز مشاوره مراقبتهای پرستاری در منزل)

12-همكاري در انجام پژوهش های كاربردی با محققين و پژوهشگران

11 -اجراي بخشنامه های صادره از مراجع ذيصالح در رابطه با وظايف مركز

14 -رسيدگي به شكايات بيماران، خانواده و مراجع ذيصالح و پاسخگويي به آنها

13-همكاري با سيستم های نظارتي ذيصالح اعم از دانشگاه، مراجع انتظامي و قضايي

2-ارائه گزارش های درخواستي از سوی مراجع  ذيصالح در وزارت يا دانشگاه های علوم پزشكي شامل اداره نظارت بر درمان و مديريت پرستاری

15 -بررسي اصل مدارك تحصيلي كاركنان در بدو استخدام و اخذ گواهي سوء پيشينه و عدم اعتياد از متقاضيان كار

13 -ايجاد تمهيدات الزم جهت نگهداري پرونده پرسنل در مركز و نيز نگهداري پرونده بيماران طرف قرارداد در مركز طبق ضوابط و مقررات حفظ و نگهداري اسناد

11 -ايجاد تدابير الزم جهت برخورداري كاركنان مركز از امتياز بيمه مسئوليت حرفه ای

18-انجام رضايت سنجي از مشتريان بر اساس فرمت های تعيين شده و ارائه آنها به مراجع نظارتي در صورت درخواست

19 -ايجاد تمهيدات الزم به منظور تهيه كارت شناسايي معتبر يا شماره سريال مشخص با ذكر نام و نام خانوادگي و مدرك تحصيلي كاركنان اعزامي به محل ارائه مراقبتها با ذكر مدرك تحصيلي به همراه امضاء و مهر مدير مركز

ماده 6 -مسئول فني و مسئولیتهاي آن:

پرستاراني هستند كه توسط مؤسس معرفي ميگردند و در نوبت كاريهای موظف، مسئول رسيدگي، نظارت و پاسخگويی به نيازها و مشكالت بيماران/مددجويان تحت پوشش و كاركنان فني مركز مي باشند.

شرح وظايف مسئول فني شامل موارد زير است:

1 -حضور مستمر و فعال در مركز در ساعت ها و نوبت های كاري درج شده در پروانه مسئول فني و قبول مسئوليت های مربوطه

تبصره 1

مسئول فني مي بايست در صورت عدم حضور به مدت كمتر از سه ماه يك نفر جانشين را با تاييد رييس مركز بطور موقت انتخاب و كتباً به اداره نظارت بر درمان دانشگاه مربوطه معرفي نمايد.

تبصره 4 مدارک اخذ مجوز موسسه مشاوره مراقبت در منزل

در صورتي كه عدم حضور مسئول فني بيش از سه ماه بطول انجامد طبق ضوابط كميسيون ماده 42 با وي برخورد خواهد شد.

4 -نظارت بر نحوه پذيرش و ارائه خدمات توسط كادر پرستاري و ساير كاركنان مركز به مددجويان/بيماران و ابالغ تذكرات الزم به آنان در جهت اجراي وظايف مربوطه و ارتقاء سطح كيفي خدمات مركز

3 -بررسي و تائيد صالحيت كاركنان فني مركز بر اساس مفاد اين آيين نامه و ضوابط قانوني مربوطه

2 -تهيه و تنظيم برنامه كاري ارائه مراقبت ها و خدمات پرستاري مورد نياز بيماران/مددجويان طرف قرارداد مركز در ساعات و ايام تعيين شده و نظارت بر حسن انجام آن

5 -نظارت بر كيفيت خدمات ارائه شده به مددجويان بر اساس استانداردها و پروتكل های مصوب و رسيدگي به شكايات و پاسخگويي به آنان

3 -نظارت بر تهيه و تنظيم و نگهداري پرونده های مراقبتي بيماران/مددجويان طرف قرارداد با مركز و بررسي شرح حال و دستورهاي مراقبتي مندرج در آن و نيز مستندات مالي مربوطه و تذكر به كاركنان در صورت تخطي از موازين علمي و فني

1 -نظارت بر حسن اجراي استانداردها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مصوب و مرتبط وزارت بهداشت و رعايت موازين علمي، فني، اسلامی و اخلاقی توسط ارائه دهندگان خدمات

8 -تأمين و معرفي پرستاران و ساير حرف گروه پزشكي با توجه به نياز متقاضيان دريافت خدمات متناسب با وظايف مركز

9 -ارائه گزارش های درخواستي از سوی مراجع ذيصلاح در وزارت يا دانشگاه مربوطه

12 -بررسي و ارزيابي صالحيت حرفه ای، اخالقي و رواني كاركنان فني در دوران همكاری با مركز و تشكيل پرونده پرسنلي

ماده 7 تأسيس مركز مشاوره مراقبتهای پرستاری در منزل

وظايف كاركنان پرستاري طبق شرح وظايف ردههاي مختلف پرستاري مصوب وزارت مي باشد.

مدارک اخذ مجوز موسسه مشاوره مراقبت در منزل

تبصره 1

مركز موظف است براي هر كدام از كاركنان پرونده پرسنلي شامل مدارك سجلي و تحصيلي را تهيه و در محل مركز نگهداري نمايد.

تبصره 4

كليه كاركنان مشمول قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور مصوب 14/4/1315 ميبايست مدارك مربوط به گذراندن دورهها را طبق ضوابط اداره كل آموزش مداوم ارائه نمايند.

ماده 8 -تعرفه خدمات:

تعرفه و حق العمل خدمات مركز طبق دستورالعملها و تعرفه هايی است كه هر سال توسط وزارت و شوراي عالي بيمه ابلاغ ميگردد.

تخلف از تعرفه، مشمول قوانين جاري وزارت ميشود. تا ابالغ تعرفه جديد، تعرفههاي جاري مالك عمل است.

ماده 9 -روش پذيزش بيمار/مددجو:

1 -ارجاع از مؤسسات بهداشتي درماني (دولتي و خصوصي)

4 -ارجاع از مطب پزشكان

3 -مراجعه مستقيم مددجو يا وابستگان وي همراه دستور پزشك معالج

ماده 10 تأسيس مركز مشاوره مراقبتهای پرستاری در منزل

-مركز موظف است در مورد درخواست بيمار يا وابستگان او جهت انجام خدمات پرستاري در منزل، قراردادي را كه حيطه عمليات مراقبتي و تعرفه و بهاي خدمات را مشخص مينمايد تنظيم و به امضاء طرفين برساند.

اين قرارداد بايد شامل نام و مشخصات بيمار، آدرس محل زندگي، نوع بيماري، برنامه مراقبتي، هزينهها و نحوه پرداخت و رضايت آگاهانه باشد. پيشنويس قرارداد توسط  معاونت پرستاري تهيه و ابلاغ ميشود.

ماده 11 شرایط دریافت پروانه تاسیس مرکز مراقبت پرستار در منزل

ارائه هر گونه خدمات در منزل منوط به تشكيل پرونده ترجيحاً ثبت مشخصات فرد در كامپيوتر بهصورت الكترونيك بوده كه در آن محتواي خدمت، رضايت آگاهانه مددجو يا بستگان ايشان، تعرفه خدمات، حجم و نوع خدمت، قيد شده باشد و در قالب فرمهايي كه از سوي معاونت پرستاري تهيه و ابالغ ميشود، منعقد ميگردد.

تبصره مدارک اخذ مجوز موسسه مشاوره مراقبت در منزل

در صورت فراهم شدن امكانات سامانه يكپارچه ثبت خدمات پرستاري در منزل كليه مراكز موظف به ثبت پرونده الكترونيك در سامانه ميباشند.

ماده 12 -صدور مجوز:

به هر متقاضي واجد شرايط و صالحيت موضوع اين آييننامه فقط پروانه تأسيس (بهره برداري) يك مركز اعطا مي گردد.

اين پروانه از طريق كميسيون تشخيص امور پزشكي موضوع ماده 42 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي، مواد خوردني و آشاميدني هر دانشگاه بر اساس روال قانوني موجود جهت فعاليت مركز صادر خواهد شد و حضور مدير/رئيس اداره پرستاري دانشگاه با حق رأي در جلسات مربوط به اين مراكز الزامي است.

تبصره

استاندارد تعداد و پراكندگي مراكز بر اساس شاخص جمعيت، شرايط جغرافيايي و بار بيماريهاي منطقه بر اساس شيوهنامهاي خواهد بود كه توسط معاونت پرستاري وزارت ابالغ ميگردد.

ماده 13 – شرايط مكان مركز:

مركز داراي شرايط فيزيكي، امكانات و تجهيزات الزم جهت انجام خدمات مورد نياز مددجويان و بيماران مطابق دستورالعملي خواهد بود كه توسط معاونت پرستاري متعاقباً تهيه و ابلاغ ميگردد.

شرایط دریافت پروانه تاسیس مرکز مراقبت پرستار در منزل

تبصره 1

محل ساختمان مركز و تجهيزات موجود در آن بايد قبل از صدور مجوز و شروع بهره برداري توسط كارشناسان ذيربط دانشگاه/دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتي درمانی مربوطه مورد ارزشيابی و تأييد قرار گيرد.

تبصره 4

پروانه تأسيس به نام اشخاص حقيقي و حقوقي ذيصالح صادر خواهد شد. مدت اعتبار آن 5 سال و غير قابل واگذاري به غير است و تمديد آن منوط به رعايت ضوابط و ساير دستورالعملهاي صادره خواهد بود.

تبصره 3

به هر شخص حقيقي/حقوقي بيش از يك پروانه بهره برداری (تأسيس) مركز داده نمی شود.

ماده 14 مدارک اخذ مجوز موسسه مشاوره مراقبت در منزل

مركز پس از دريافت مجوز مي بايست حداكثر ظرف يك ماه قرارداد همكاری و پشتيبانی با يك بيمارستان را ارائه نمايد.

ماده 15

پزشكان، پرستاران، پيراپزشكان و ساير حرف وابسته به گروه پزشكي ميتوانند طبق قوانين و دستورالعمل های جاري با مركز قرارداد مشاوره و ارائه خدمات منعقد نمايند.

ماده 16 تأسيس مركز مشاوره مراقبتهای پرستاری در منزل

نظارت و ارزشيابي كليه خدمات ارائه شده توسط اين مركز در سراسر كشور به عهده اداره نظارت بر درمان دانشگاه/دانشكده های علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه و با مشاركت مديريت/اداره پرستاري دانشگاه خواهد بود.

ماده 17

پس از كسب موافقت اصولي، حداكثر ظرف مدت يك سال مهلت مندرج در قرارداد تأسيس منعقده بين دانشگاه مربوطه و متقاضيان بايد مركز جهت ارائه خدمات آماده و قبل از شروع به كار مراتب را براي بازديد و تأييد نهايي به دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه كتباً اعالم نمايد و در صورت عدم آمادگي بنا به داليلي، بر اساس ضوابط كميسيون ماده 42 دانشگاه عمل خواهد گرديد.

ماده 18 شرایط دریافت پروانه تاسیس مرکز مراقبت پرستار در منزل

تغييرات نام و محل مركز بايد با هماهنگي دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه طبق ضوابط و مقررات جاري باشد.

ماده 19

در صورتي كه مؤسس يا مؤسسين به داليل موجهي قصد تعطيل و انحالل مركز را داشته باشند مراتب با ذكر دليل و مستندات الزم حداقل سه ماه قبل از اقدام به دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني مربوطه گزارش نمايند.

ماده 20 شرایط دریافت پروانه تاسیس مرکز مراقبت پرستار در منزل

در ارائه خدمات پرستاري به بيماران و مددجويان رعايت قانون انطباق امور اداري و فني مؤسسات پزشكي با موازين شرع مقدس و آيين نامه اجرايي آن براي مركز الزامي است.

ماده 21

در صورتي كه مؤسس يا مؤسسين مركز از ضوابط، مقررات و وظايف موضوع اين آيين نامه تخطي نمايند طبق قوانين و مقررات جاري عمل خواهد شد.

ماده 22

به منظور پيگيري تداوم مراقبت و هماهنگيهاي الزم، واحد مراقبت در منزل (unit Care Home )در هر بيمارستان ايجاد خواهد شد كه دستورالعمل آن يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه توسط معاونت پرستاري و با همكاري معاونت درمان ابلاغ ميشود.

ماده 23 تأسيس مركز مشاوره مراقبتهای پرستاری در منزل

مركز در صورت احراز شرايط ذيل به عنوان مركز مشاوره و ارائه مراقبتهاي تخصصي پرستاري در زمينه خاص شناخته ميشوند.

1-43 -مدير فني و حداقل دو نفر از پرستاران شاغل در آن مركز دورههاي كوتاهمدت حرفهاي مربوطه را بر اساس استانداردهاي مركز آموزش مداوم وزارت گذرانده باشند.

4-43 -تخصص مربوطه در حيطه اختيارات و شرح وظايف پرستاري باشد.

تبصره 1 مراحل صدور مجوز مرکز مراقبت در منزل

پرستاران داراي هر گونه تخصصي حداكثر در سه مركز مي توانند به عنوان همكار مشغول ارائه خدمات باشند.

تبصره 4

معاونت پرستاري وزارت مسئول تائيد تخصص مركز ميباشد كه ميتواند اين مسئوليت را به دانشگاه های علوم پزشكي تفويض نمايد.

تبصره 3 مراحل صدور مجوز مرکز مراقبت در منزل

مركز در صورت اخذ مجوز ميتواند از عنوان تخصصي در تابلو، تبليغات و مكاتبات استفاده نمايد.

ماده 24

راهاندازي سامانه مديريت رضايت مراكز تخصصي (ASM )و ايجاد بانك اطالعاتي از مراكز مصوب و نيز راهاندازي سيستم مديريت و اندازه گيری رضايت مشتريان (CSM)با هدف ثبت شكايات (ويژه دريافتكنندگان خدمت)، مشكالت و نقاط قوت و ضعف مراكز توسط معاونت پرستاري راه اندازی مي شود و كليه مراكز مؤظف هستند اطلاعات اعلام شده توسط معاونت مزبور را در سامانه وارد نمايند.

ماده 25 مراحل صدور مجوز مرکز مراقبت در منزل

به منظور نظارت مؤثر و كارآمد، پايش كيفيت خدمات و مراقبت های پرستاری، مراكز بر اساس استانداردهای نظارت و اعتباربخشي، هر ساله بررسي و درجه بندی مي شوند كه دستورالعمل آن يك ماه پس از ابلاغ اين آييننامه توسط معاونت پرستاري و با همكاري معاونت درمان ابالغ ميشود.

ماده 26

اين آيين نامه جايگزين آيين نامه مركز مشاوره و ارائه خدمات پرستاري مصوب 43/5/1318 وزارت موضوع ابلاغيه شماره 3328 مورخه 32/3/1318 ميباشد. بديهي است تمديد پروانه جديد با شرايط مندرج در اين آييننامه صورت خواهد پذيرفت.

تبصره شرایط دریافت پروانه تاسیس مرکز مراقبت پرستار در منزل

مراكز مشاوره و ارائه خدمات پرستاري كه داراي پروانه بهره برداری صادر شده قبلي ميباشند ميبايست ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، جهت تطبيق شرايط خود با اين آيين نامه و اخذ پروانه جديد بر اساس مفاد اين آييننامه اقدام نمايند.

وزارت نيز زمينه صدور پروانه جديد را طي پروسه ای شش ماهه ايجاد مي نمايد. اين آيين نامه در 43 ماده و 11 تبصره و به پيشنهاد معاونت پرستاری، تدوين و از تاريخ ابلاغ الزماالجرا ميباشد

درخواست تأسيس مركز ارائه مراقبتهای پرستاری در منزل

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید