تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

تأیید مراکز آموزشی همکار سازمان ملی استاندارد

خانه > اخذ مجوز  > تأیید مراکز آموزشی همکار سازمان ملی استاندارد

تأیید مراکز آموزشی همکار سازمان ملی استاندارد

تأیید مراکز آموزشی همکار سازمان ملی استاندارد

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه ماده (۱۵) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران105091393 / 07/ 23ماده 5

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد106771396/ 07 / 14ماده 21

روش اجرایی صدور، تمدید، تعلیق و ابطال تاییدیه مراکز آموزشی همکار114931397 / 07/ 23بند 1

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر مدرک تحصیلی10004
تصویر سند مالکیت10005
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت10011
تصویر اساسنامه10012
تصویر اجاره نامه10018
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
درخواست متقاضی10030
سابقه فعالیت10290
لیست بیمه کارکنان10442
تصویر آگهی ثبت شرکت11538


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
روش اجرایی صدور، تمدید، تعلیق و ابطال تاییدیه مراکز آموزشی همکار114931397 / 07/ 23بند 6-1

هزینه صدور مجوز مرکز آموزشی زیر نظر سازمان استاندارد

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
روش اجرایی صدور، تمدید، تعلیق و ابطال تاییدیه مراکز آموزشی همکار114931397 / 07/ 23بند 6-1

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
روش اجرایی صدور، تمدید، تعلیق و ابطال تاییدیه مراکز آموزشی همکار114931397 / 07/ 23بند 6-1

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
روش اجرایی صدور، تمدید، تعلیق و ابطال تاییدیه مراکز آموزشی همکار114931397 / 07/ 23بند 6-1

مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
روش اجرایی صدور، تمدید، تعلیق و ابطال تاییدیه مراکز آموزشی همکار114931397 / 07/ 23بند 6-1-7

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر سند مالکیت10005
تصویر اجاره نامه10018
سابقه فعالیت10290
لیست بیمه کارکنان10442
آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی11057
ارائه درخواست کتبی11224
قرارداد کار موسسه با کارکنان و لیست پرداخت بیمه و کسورات قانونی11653
تصویر آگهی تأسیس در روزنامه رسمی کشور11677
اساسنامه11888
تصویر پروانه کارشناس رسمی استاندارد درزمینه آموزش و ترویج11970


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
روش اجرایی صدور، تمدید، تعلیق و ابطال تاییدیه مراکز آموزشی همکار114931397 / 07/ 23بند 6-1

روش اجرایی صدور، تمدید، تعلیق و ابطال تاییدیه مراکز آموزشی همکار114931397 / 07/ 23بند 6-1

روش اجرایی صدور، تمدید، تعلیق و ابطال تاییدیه مراکز آموزشی همکار114931397 / 07/ 23بند 6-2

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
روش اجرایی صدور، تمدید، تعلیق و ابطال تاییدیه مراکز آموزشی همکار114931397 / 07/ 23بند 6-1

روش اجرایی صدور، تمدید، تعلیق و ابطال تاییدیه مراکز آموزشی همکار114931397 / 07/ 23بند 6-1

مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
روش اجرایی صدور، تمدید، تعلیق و ابطال تاییدیه مراکز آموزشی همکار114931397 / 07/ 23بند 6-1

روش اجرایی صدور، تمدید، تعلیق و ابطال تاییدیه مراکز آموزشی همکار114931397 / 07/ 23بند 6-1

مدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
روش اجرایی صدور، تمدید، تعلیق و ابطال تاییدیه مراکز آموزشی همکار114931397 / 07/ 23بند 6-3

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
روش اجرایی صدور، تمدید، تعلیق و ابطال تاییدیه مراکز آموزشی همکار114931397 / 07/ 23بند 6-3

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید