تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

تاسیس مراکز توان‌بخشی معلولین

خانه > اخذ مجوز  > تاسیس مراکز توان‌بخشی معلولین

تاسیس مراکز توان‌بخشی معلولین

تاسیس مراکز توان‌بخشی معلولین

تاسیس مراکز توان‌بخشی معلولین

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید  تاسیس مراکز توان‌بخشی معلولین ( هزینه راه اندازی مرکز توانبخشی معلولین ، شرایط دریافت پروانه مرکز توانبخشی معلولین ، مدارک اخذ مجوز موسسه توانبخشی معلولین ) را کاملا شرح میدهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی، پزشکی104451384 / 05/ 09مقدمه

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت105021366 / 06/ 01ماده 26

دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی108531399 / 07/ 20بند 7 ماده 1

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز تاسیس مراکز توان‌بخشی معلولین


عنوان مدرککد مدرک
تصویر مدرک تحصیلی10004
عکس پرسنلی10007
تصویر گواهی آموزشی10029
تکمیل فرم درخواست پروانه10169
ارائه آرم، مهر و سربرگ10858
تعهد کتبی مبنی بر اجرای دقیق مقررات11119
فیش واریزی تعرفه11120
تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه11594
مدرک تحصیلی مطابق با مفاد مندرج در دستورالعمل مربوطه13099


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی108531399 / 07/ 20ماده 18

دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی108531399 / 07/ 20ماده 19

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
گزارش کارشناسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تائیدیه بهداشت مکان مرکز10043وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – سازمان غذا و دارو0http://fda.gov.ir
تائیدیه آتش نشانی به منظور دارا بودن تجهیزات اطفای حریق و ایمنی در مکان مرکز10333شهرداری های کلان شهر ها – شهرداری0www.iran125.ir
تائیدیه معاونت تخصصی مربوطه در خصوص تعیین ظرفیت مرکز10353سازمان بهزیستی کشور – اداره کل بهزیستی7www.behzisti.org
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی108531399 /07/ 20ماده18

شرایط دریافت پروانه مرکز توانبخشی معلولین

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی108531399 / 07/ 20بند 2 ماده 18

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی108531399 / 07/ 20تبصره 2 ماده 19

مدت زمان صدور مجوز تاسیس مراکز توان‌بخشی معلولین

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی108531399 / 07/ 20ماده 19

مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی108531399 / 07/ 20تبصره 1 ماده 19

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
تعرفه صدور400000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
تعرفه صدور و تمدید پروانه فعالیت مراکز تحت نظارت سازمان108561380 / 01/ 01بند7

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز تاسیس مراکز توان‌بخشی معلولین


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
عکس پرسنلی10007
تصویر گواهی آموزشی10029
مجوز فعالیت10628
تکمیل فرم درخواست10756
فیش واریزی تعرفه11120
پروانه مسئول فنی12007


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی108531399 / 07/ 20ماده 20

دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی108531399 / 07/ 20ماده 21

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی108531399 / 07/ 20تبصره 2 ماده 21

مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی108531399 / 07/ 20ماده21

مدت اعتبار مجوز تاسیس مراکز توان‌بخشی معلولین


هزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه راه اندازی مرکز توانبخشی معلولینمبلغ
تعرفه تمدید مجوز300000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
تعرفه صدور و تمدید پروانه فعالیت مراکز تحت نظارت سازمان108561380 / 01/ 01بند7

فرآیند اصلاح مجوز تاسیس مراکز توان‌بخشی معلولین


شرایط دریافت پروانه مرکز توانبخشی معلولین و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
عکس پرسنلی10007
مجوز فعالیت10628
تکمیل فرم درخواست10756
پروانه مسئول فنی12007


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی108531399 / 07/ 20ماده 22

مدارک اخذ مجوز موسسه توانبخشی معلولین

ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی108531399 / 07/ 20تبصره 4 ماده 22

مدت زمان اصلاح مجوز تاسیس مراکز توان‌بخشی معلولین

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز تاسیس مراکز توان‌بخشی معلولین


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی108531399 / 07/ 20ماده 50

شرایط دریافت پروانه مرکز توانبخشی معلولین  و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تذکر کتبی11122
اخطار اول11123
اخطار دوم11124