تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

ثبت درخواست شرکت صرافی ۱۴۰۰

خانه > اخذ مجوز  > ثبت درخواست شرکت صرافی ۱۴۰۰

ثبت درخواست شرکت صرافی ۱۴۰۰

ثبت درخواست شرکت صرافی

ثبت درخواست شرکت صرافی

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار میگیرد شامل: ثبت درخواست شرکت صرافی ، مراحل ثبت درخواست شرکت صرافی ، فرم های مورد نیاز ثبت موسسه صرافی ، شرایط درخواست تاسیس شرکت یا موسسه صرافی

درصورت مطالعه و آماده نمودن و تکمیل فرم های مورد نظر برای ثبت نام روز لینک زیر کلیک کنید.

مراحل ثبت درخواست شرکت صرافی

تعهدنامه و التزام کتبی ويژه شرکا ، اعضاي هيأت‌مديره و مديرعامل پيشنهادی شرکت تضامنی صرافی

2- تعهدنامه و التزام کتبی ويژه اشخاص حقيقي سهامدار/ اعضاي هيأت‌مديره و مديرعامل پيشنهادی شرکت صرافی وابسته به بانک ها و مؤسسات اعتباری غيربانکی

3-صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

4-گواهی مسدوی و درخواست رفع مسدودی

5-ضمانت‌نامه حسن اجرای تعهدات

6-نمونه فرم درخواست تاسیس شرکت صرافی

در ادامه سعی میکنیم دستوالعمل و شرایط لازم برای ثبت شرکت صرافی را شرح دهیم(مراحل ثبت درخواست شرکت صرافی به صورت خلاصه )

دستورالعمل اجرایی تأسیس ، فعالیت و نظارت بر صرافی

1 (اعلام میدارم که تا تاریخ امضاي تعهدنامه حاضر، هیچ نوع سوءپیشینه ای که منجر به محکومیت کیفری مـــــؤثر در مراجع صالحه قضایی و محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد، ندارم.

2 (اعلام میدارم متصدي هیچ یک از مشاغل دولتی موضوع اصل 141 قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل دولتی نبوده و با رعایت قوانین یادشده و بهویژه تبصره 4 مــــاده واحــــده قــــانون اخیرالذکر نسبت به تصدي سمتهاي حاضر اقدام نمودهام. (ویژه ی اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت صرافی)

3 (اعلام میدارم فاقدسمت مدیرعاملی یا عضـویت در هیـأتمـدیرهو هرگونـه سـهم یـاســهم الشــرکهای درســایر شرکتهای صرافی بوده وبا لحاظ سمت فعلی خود،درتأسیس هیچ شرکت صرافی دیگري نیز مشارکت ندارم.

4 (تعهد مینمایم کلیه عملیات شرکت تضامنی صرافی متبوع خود را طبق مفاد دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت برصرافی ها مصوب 28/02/1400شورای پول واعتبار انجام دادهو حسب مورد، ســایر قــوانین و مقــررات ذیــربط از جملــه قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور، قانون مبارزه با پولشویی و آییننامـه اجرایـی آن، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم،مصوبات شوراي پول و اعتبار، بخشنامه های بانک مرکزي جمهوری اسـلامی ایـران و اساسنامه ثبت شده آن صرافی و سایر ضوابط موضوعه در آینده را رعایت نمایم.

تعهد به انجام امور مربوطه به صرافی و خودداری از اعمال دیگر(ثبت درخواست شرکت صرافی)

5 (متعهد میشوم شرکت تضامنی صرافی صــرفاً به عملیات صرافی موضوع بند 1-4 دستورالعمل پیشگفتـــه در محـــل صرافی پرداخته و از پرداختن به سایر امور خارج از موضوع فعالیت شرکت از قبیل هر نوع عملیات غیـــــرارزي و یـــــا عملیات پولی و بانکی نظیر دریافت سپرده از مشتریان، اعطاي تسهیلات و یا انجام معاملات ســــلف کــــه در حیطــــه عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباري غیربانکی کشور است، خودداري نمایم.

6 (متعهد میشوم از واگذاري و انتقال امتیاز و مجوز صرافی صادره براي این شرکت به غیر و به هر شکلی و در قالـــب هر عقد یا تأسیس حقوقی دیگري، اعم از بیع قطعی، اجاره و …، خودداري نمایم.

7 (تعهد میدهم رأســاً نسبت به انجام وظایف و مسئولیتهاي خود در شرکت اهتمام نمـــوده و از واگـــذاري وظـــایف و مسئولیتهاي خود به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق انعقاد قرارداد و یا هر شیوه دیگري که عملاً منتهـــــــی به انجام وظایف و مسئولیتهاي شرکا، مدیرعامل و اعضاي هیأتمدیره توسط سایر اشخاص فاقد صلاحیتهـــــاي عملی و قانونی لازم گردد، خودداري نمایم.

٨ -متعهد میشوم وظایف و تکالیف ایجابی و سلبی مندرج در قوانین و مقررات کشور و از جملـه مصـوبات شـوراي پـول و اعتبار و دستورات و بخشنامه های ابلاغی از سوي بانک مرکزي و بـه ویژه مفـاد تعهدنامـه حاضـر را از زمـان آغـاز فراینـد اخذ مجوز و تأسیس شرکت و همچنین در طول حیات آن ماننـد عـدم اقـدام بـه تبـدیل شـرکت بـه سـایر شـرکت هــاي تجاری و یا مؤسسات غیرتجارتی و در صورت انحلال، تا زمـان خاتمـه تصـفیه و خـتم عمـل شـرکت و تعیــین تکلیــف دارایی های آن، اجرا نموده و شرایط مندرج در ضوابط پیشگفته را رعایت نمایم.

9 – متعهد میگردم در صورتی که به واسطه عدم رعایت مفاد دستورالعمل یادشـده و از جملـه عـدم تمدیـد ضمانتنامــه بانکی موصوف در آن، وجه ضمانتنامه از سوي بانک مرکزي جمهـوري اسـلامی ایـران مطالبـه و وصـول شـده و از ایـن طریق ضرري به ذينفعان وارد گردد، نسبت به جبران خسارات وارده اقدام نمایم.

ارائه اطلاعات دقیق به بانک مرکزی

10 – گواهی مینمایم اطلاعاتی که به بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران ارایه نمودهام، کامـل و دقیــق بــوده و تمــام مسئولیتها و تبعات ناشی از ارایه هرگونه اطلاعات کذب و گمراهکننده را میپذیرم.

11 – تعهد مینمایم بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران را از هرگونه تغییري که در طول مـدت رسـیدگی بــه تقاضــاي تأسیس صرافی و پس از آن ایجاد میشود، مطلع نمایم.

12 – همچنین متعهد میگردم قبل از هرگونه اقدامی کـه انجـام آن وفـق ضـوابط موجـود و از جملـه دسـتورالعمل اجرایـی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها مصوب 28/02/1400 شوراي پول و اعتبار نیازمنـد اخـذ موافقـت قبلـی یـا اطـلاع بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران است، مراتب را به آن بانک اطلاع داده و نسبت به اخذ مجوزهاي قبلی اقدام نمایم.

13 – اینجانب در کمال سلامت اراده و مزاج، مسئولیت کامل اظهارات فوق را با اشـراف بـه تمـام جوانـب و عواقـب آن بـر عهـده گرفته و ضمن تعهد به رعایت و در نظر داشتن تمامی قوانین و مقررات، اعلام و قبول مینمایم در صـورتی کـه بــه دلیـل عدم رعایت ضوابط و مقررات لازمالاجرا و مفاد تعهدنامـه حاضـر و متعاقبـاً اعمـال مجازاتهـا و ضـمانت اجراهـاي انتظـامی و …

از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران و یـا بـه هـر دلیـل دیگـري کــه ناشــی از عــدم رعایــت ضـوابط باشـد، خسارتی به شرکت و ذینفعان آن و یا بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایـران وارد آیـد، نسـبت بـه جبـران خسـارات وارده اقدام نمایم.

فرم های مورد نیاز ثبت موسسه صرافی

سایر قوانین و مقررات ذیربط و بخشنامه‌ بانک مرکزی (یکی از مراحل ثبت درخواست شرکت صرافی)

عملیات صرافی به انجام هریک از فعالیت‌ خرید و فروش ارز، عملیات مربوط بـه حواله‌های ارزی از طریق مؤسسات اعتباری و ارایه خدمات ارزی برون‌مـرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی اطلاق می‌‌گردد.

راه اندازی صرافی توسط بانک‌ و موسسات اعتباری غیربانکی در قالب شرکت سهامی خاص و توسـط اشخاص حقیقی در قالب شرکت تضامنی امکانپذیر است.

اهم شرایط لازم برای اخذ مجوز تاسیس و فعالیت صرافی مندرج در دستورالعمل مذکور، به شرح ذیل می‌باشد :

حداقل مبلغ سرمایه به منظور تاسیس و فعالیت صرافی در استان تهران و شهرهای بزرگ (اصفهان، اهـواز، تبریـز، شـیراز، کرج، مشهد، قم و ارومیه) مبلغ 250 میلیارد ریال است

حداقل مبلغ سرمایه در سـایر شـهرها مبلـغ 130 میلیارد ریال تعیین شده که لازم است قبل از ثبـت صـرافی تمامـاً بـه صورت نقدی نزد یکی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تودیع گردد.

به این منظور، متقاضیان می‌بایست هم‌زمان با ثبت تقاضای تاسیس شرکت صرافی، به یکی از شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز کشور مراجعه و نسبت به تودیع سرمایه مورد نیاز برای تاسیس صرافی بر اساس شهر موردنظر برای استقرار شرکت در حساب متقاضی (مطابق با این متن) اقدام نمایند و گواهی مسدودی توسط شعبه صادرکننده از طریق سامانه الکترونیکی مکاتبات (ECE) به بانک مرکزی ارسال شود؛

منشأ آورده نقدی موسسین برای تاسیس و اخذ مجوز فعالیت صرافی، شفاف باشد؛ این موضوع از سوی بانک مرکزی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

صرافی همواره باید دارای محل فعالیت دائم (ملکی و یا سرقفلی) و ثبـت شـده بـه نـام صرافی موردنظر باشد؛

مکان فعالیت صرافی اعم از شعبه و باجه باید از حیث ملاحظـات حفـاظتی و امنیتـی بـه تایید مراجع ذیصلاح برسد(ثبت درخواست شرکت صرافی)؛

موسسین، سهامداران، شرکاء، هیات‌مدیره، می‌بایست شرایط لازم از جمله موارد ذیل را احراز نمایند(شرایط درخواست تاسیس شرکت یا موسسه صرافی):

 • تابعیت ایران و سکونت در ایران؛
 • داشتن حداقل ۲۵ سال تمام؛ داشتن صلاحیت فردی؛
 • نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سوء اثرنشده در شبکه بانکی کشور؛
 • نداشتن بدهی غیرجاری به موسسات اعتباری؛
 • تعیین تکلیف بدهی قطعی مالیاتی؛
 • نداشتن سمت مدیرعامل، عدم عضـویت در هیـات‌مـدیره و همچنـین نداشـتن همزمان سهم یا سهم‌الشرکه در سایر صرافی‌ها؛
 • نداشتن همزمان سمت مـدیرعامل و عـدم عضـویت در هیـات‌مـدیره موسسـات اعتباری؛
 • عدم عضویت در هیات‌مدیره، نداشـتن سـمت مـدیرعامل و نداشـتن سـهم یـا سهم‌الشرکه در صرافی‌هایی که طی دو سال قبل از تاریخ ارایه درخواست توسط متقاضی اجازه‌نامه فعالیت آن‌ها، توسط بانک مرکزی ابطال شده است؛

مدیرعامل صرافی شرایطی از جمله موارد ذیل را احراز نماید (شرایط درخواست تاسیس شرکت یا موسسه صرافی):

 • دارا بودن حداقل 30 سال تمام و حداکثر ۷۰ سال تمام؛
 • دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته‌های مدیریت، حسـابداری، اقتصاد و حقوق؛
 • دارا بودن حداقل پنج سال تجربـه کـاری دارای سـوابق بیمـه‌ای در موسسـات اعتباری و سایر موسسات تحت نظارت بانک مرکزی و یـا نهادهـای مـالی؛
 • اخذ تاییدیه صلاحیت تخصصی از طریق مصاحبه در بانک مرکزی.
 • مسئولیت حفظ و نگهداری از کد رهگیری ماخوذه برعهده متقاضیان می‌باشد.
 • لذا از در اختیار قرار دادن کد رهگیری به سایر افراد خودداری شود.
 • مسئولیت صحت اطلاعات و مشخصات وارد شده متقاضیان بر عهده متقاضیان بوده و لذا در ورود اطلاعات و مشخصات در هنگام ثبت تقاضا دقت لازم بعمل آید.(شرایط درخواست تاسیس موسسه صرافی)

ثبت درخواست تاسیس صرافی

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Open chat
1
سلام،
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
گروه ثبت بازرگان حلال مسائل ثبت شرکت‌های شماست.
(در صورت عدم پاسخگویی می‌توانید با شماره تلفن همراه:09391131818 از طریق واتس‌اپ با کارشناس ارشد در تماس باشید).