تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

دستورالعمل اجرایی ضوابط تأسيس صرافی

خانه > اخذ مجوز  > دستورالعمل اجرایی ضوابط تأسيس صرافی

دستورالعمل اجرایی ضوابط تأسيس صرافی

دستورالعمل اجرایی ضوابط تأسيس صرافی

دستورالعمل اجرایی ضوابط تأسيس صرافی

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار میگیرد : دستورالعمل اجرایی ضوابط تأسيس صرافی ، دستورالعمل سهامداران ، شرکا ، هيأت مديره و مديرعامل صرافی ، قوانین اجرایی تاسیس و راه اندازی صرافی ، قوانین مربوطه مدیرعامل صرافی

برای مطالعه تعاریف اولیه و شرایط کلی این دستورالعمل مقاله دستورالعمل اجرايی صرافی 1400 را مطالعه کنید

دستورالعمل اجرایی ضوابط راه اندازی صرافی 1400

ماده ۲

تأسيس و ثبت صرافي و اشتغال به عمليات صرافي صرفًا درچارچوب مصوبات شوراي پول و اعتبار، مفاد اين دستورالعمل، ساير قوانين و مقررات ذيربط و بخشنامه هاي بانک مرکزي و با أخذ مجوز از بانک مرکزي مجاز است.

ماده ۳

تأسيس صرافي توسط مؤسسه اعتباري، صرفًا در قالب شرکت سهامي خاص و توسط اشخاص حقيقي در قالب شرکت تضامني امکانپذير است.

ماده ۴

مؤسسين در حوزههايي که تأسيس صرافي در آنها، حسب مقررات موجود نيازمند موافقت مراجع ذيصلاح از قبيل سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي ميباشد، مکلفند موافقت کتبي مراجع مزبور را به انضمام ساير مدارک مورد نياز به بانک مرکزي ارايه نمايند.

ماده ۵

ايجاد شعبه توسط صرافي تضامني ممنوع است. ايجاد شعبه توسط صرافي سهامي خاص در صورت تأمين سرمايه براي ايجاد هر شعبه به ميزان ۷۵ درصد حداقل سرمايه مورد نياز براي تأسيس صرافي تضامني موضوع ماده ( ۱۰ ) بر اساس محل استقرار شعبه، دارا بودن حداقل پنج سال سابقه فعاليت مجاز، تأييد عملکرد صرافی توسط بانک مرکزی و با کسب مجوز از بانک مرکزی امکانپذير است.

تبصره ۱ قوانین اجرایی تاسیس و راه اندازی صرافی

ايجاد باجه توسط صرافي سهامي خاص صرفًا براي انجام عمليات خريد و فروش نقدي ارز به صورت موقت منوط به کسب موافقت بانک مرکزی امکان پذير ميباشد.

تبصره ۲

ساير شرايط ايجاد شعبه و باجه عنداللزوم توسط بانک مرکزي تعيين ميشود.

تبصره ۳

ايجاد هرگونه دفتر مستقل و موارد مشابه توسط صرافي ممنوع است.

ماده ۶

صرافي همواره بايد داراي محل فعاليت دائم (ملکي و يا سرقفلي) و ثبت شده به نام صرافي مورد نظر باشد.

تبصره  دستورالعمل اجرایی ضوابط تأسيس صرافی

در مورد صرافيهاي تضامني موجود که فاقد محل فعاليت ثبت شده به نام صرافی ميباشند، انتقال ملک شريک به نام صرافی برای استفاده به عنوان محل فعاليت صرافی با لحاظ آن در سرمايه ثبتی، بلامانع است.

ماده ۷ قوانین مربوطه مدیرعامل صرافی

مکان فعاليت صرافي اعم از شعبه و باجه بايد از حيث ملاحظات حفاظتي و امنيتي به تأييد مراجع ذيصلاح برسد.

ماده ۸

مؤسسين حسب مورد بايد از شرايط زير برخوردار بوده و به همراه تقاضاي خود، مدارک و اطلاعات را در قالب فرمهاي اعلامي بانک مرکزي، به آن بانک ارايه نمايند:

۱-۸ دارا بودن تابعيت ايران و سکونت در ايران؛

۲-۸ پيرو دين اسلام يا يکي از اقليتهاي ديني مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛

۳-۸  داشتن صلاحيت فردي؛

۴-۸  نداشتن سابقه چک برگشتي رفع سوءاثرنشده در شبکه بانکي کشور؛

۵-۸ نداشتن بدهي غيرجاري به مؤسسات اعتباري؛

قوانین اجرایی تاسیس و راه اندازی صرافی

۶-۸ تعيين تکليف بدهي قطعي مالياتي؛

۷-۸ شفاف بودن آورده آنها از نظر منشأ؛ (دستورالعمل اجرایی ضوابط تأسيس صرافی)

۸-۸ نداشتن سمت مديرعامل، عدم عضويت در هيأت مديره و همچنين نداشتن همزمان سهم يا سهم الشرکه در ساير صرافی ها؛

۹-۸ نداشتن همزمان سمت مديرعامل و عدم عضويت در هيأت مديره مؤسسه اعتباري؛

۸ – ۱۰ عدم عضويت در هيأت مديره، نداشتن سمت مديرعامل و نداشتن سهم يا سهم الشرکه در صرافيهایی که طي دو سال قبل از تاريخ ارايه درخواست توسط متقاضي اجازهنامه فعاليت آنها، توسط بانک مرکزي ابطال شده است؛

۱۱-۸ عدم سلب صلاحيت متقاضي در صورت دارا بودن سمت عضويت در هيأت مديره يا مديرعامل در ساير صرافيها طي دو سال قبل از تاريخ ارايه درخواست توسط وي.

دستورالعمل سهامداران ، شرکا ، هيأت مديره و مديرعامل صرافی

ماده ۹

سهامداران، شرکا، اعضاي هيأتمديره، مديرعامل و رئيس شعبه صرافي حسب مورد بايد از شرايط ذيل برخوردار بوده و به همراه تقاضاي خود، مدارک و اطلاعات را در قالب فرم های اعلامي بانک مرکزي، به آن بانک ارايه نمايند:

۱-۹دارا بودن تابعيت ايران و سکونت در ايران؛

۹ -۲ پيرو دين اسلام يا يکي از اقليتهاي ديني مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛

۳-۹ داشتن حداقل ۲۵ سال تمام براي سهامداران، شرکا، اعضاي هيأتمديره، حداقل  ۳۰ سال تمام و حداکثر ۷۰ سال تمام براي مديرعامل و رئيس شعبه صرافي؛

۴-۹ داشتن صلاحيت فردي؛

۵-۹  نداشتن چک برگشتي رفع سوءاثرنشده در شبکه بانکي کشور؛

۶-۹ نداشتن بدهي غيرجاري به مؤسسات اعتباري؛

۷-۹ تعيين تکليف بدهي قطعي مالياتي؛

۸-۹ شفاف بودن آورده سهامداران و شرکاء از نظر منشأ؛

۹ -۹ نداشتن سمت مديرعامل، عدم عضويت در هيأت مديره و همچني ن نداشتن همزمان سهم يا سهمالشرکه در ساير صرافی ها و يا مشارکت همزمان در تأسيس صرافی های ديگر؛

۱۰-۹ نداشتن سهم يا سهم الشرکه، عدم عضويت در هيأتمديره و نداشتن سمت مديرعامل، در صرافيهايي که اجازهنامه فعاليت آنها طي دو سال قبل از تاريخ ارايه درخواست توسط متقاضي، توسط بانک مرکزي ابطال شده است ، بر اي شرکا ، سهامداران، اعضاي هيأت مديره و مديرعامل؛

۱۱ -۹ دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي کارشناسي در رشته هاي مديريت، حسابداري، اقتصاد و حقوق براي مديرعامل؛

۱۲ -۹ دارا بودن حداقل پنج سال تجربه کار ي داراي سوابق بيمه اي در مؤسسات اعتباري و ساير موسسات تحت نظارت بانک مرکزي و يا نهادهای مالي برای مديرعامل، به تشخيص بانک مرکزی؛

۱۳ -۹ دارا بودن گواهينامه مهارتهاي انجام عمليات صرافی از مؤسسه آموزش عالی بانکداری ايران و يا ساير مؤسسات مورد تأيی د بانک مرکزی براي اعضای هيأت مديره و مديرعامل در صرافي های تضامني.

۱۴ -۹ دارا بودن تأييديه صلاحيت براي مديرعامل صرافي.

تبصره۱ دستورالعمل اجرایی ضوابط تأسيس صرافی

تأييديه صلاحيت براي مديرعامل صرافي پس از احراز شرايط فوق و انجام مصاحبه تخصصي در زمينه قوانين و مقررات ناظر بر صرافي ها و همچنين قوانين و مقررات ناظر بر عمليات ارزي در کميتهاي که به همين منظور در بانک مرکزي در چارچوب ضوابطي مصوب تشکيل خواهد شد، صادر ميگردد.

تبصره ۲

در مورد صرافي هاي موجود، بررسي و صدور تأييديه صلاحيت برای مديرعامل طي بازه زماني سه ساله و تا پايان سال ۱۴۰۲ و در مقاطع تمديد مجوز فعاليت آنها انجام خواهد شد.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید