تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

خانه > اخذ مجوز  > دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

دستورالعمل حمایت مشاغل خانگی

دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار می‌گیرد : دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی ، ارتقا مدیریت کسب و کار خانگی ، شرایط حمایت از کسب و کار خانگی ، گسترش مشاغل مجاز خانگی

هدف از این دستورالعمل ، اجراي قانون ساماندهی مشاغل خانگی ابلاغی به شـماره
53231 مورخ 23/3/89 به منظور دستیابی به مقاصد زیر می باشد :

الف – شناسایی و توسعه ظرفیت هاي کسب و کار خانگی در جهت توسعه فرصت هاي شغلی

ب – ایجاد توازن بین مسئولیت خانوادگی و اشتغال اعضاء خانوار

ج – کاهش هزینه هاي تولید و خدمات براي حضور فعال و مستمر در بازار رقابت

د – افزایش بهره وري سرمایه و صرفه جویی در هزینه هاي جانبی اشتغال و افزایش درآمد خانواده

هـ -ارتقاء مدیریت کسب و کار خانگی از طریق پیوند با بنگاه هاي بالادستی و تشکل هاي خوشه اي، اتحادیه ها ، تعاونی ها و صنوف

و – تسهیل مقررات مربوط به کسب و کار خانگی

ماده 1 -اصطلاحات و تعاریف

در این دستورالعمل اصطلاحات زیر معادل مشروح آن به کار می روند :

قانون :

قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

ستاد :

ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی موضوع ماده 3 قانون

کارگروه :

کارگروه اشتغال و سرمایه گذاري استان موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون

پشتیبان :

منظوراشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که مسـئولیت حمایـت از تعـدادي از شـاغلین خانگی را در کل فرآیند تولید و ارائه خدمات

اعم از آموزش

تهیه و توزیع مواد اولیـه و ابـزار کـار (حسب مورد )

مشاوره

طراحی

نوآوري

بسته بندي

بازاریابی

فروش

به عهده بگیرند.

مجري :

اشخاص حقیقی یا حقوقی که آمادگی اجراي طرح مشاغل خانگی به صورت پشتیبان یا بـه طور مستقل را دارند .

دبیرخانه :

دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی موضوع ماده 5 قانون ساماندهی

سامانه :

سامانه نرم افزاري مشاغل خانگی که به منظور ثبت نام اشخاص پشتیبان یا متقاضیان انجـام کار درخانه راه اندازي می گردد و قابلیت ارائه اطلاعات و راهنمائی هاي لازم و نمایش گـردش کـار و امکان گزارش دهی به ارگانهاي ذیربط را دارا می باشد .

ماده 2 دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

مبادرت به کسب و کار خانگی توسط کارکنان خانگی ، با شرایط زیر امکان پذیر است:

– انجام کار صرفاً توسط عضو یا اعضاء خانواده در واحد مسکونی

– تناسب حجم تولید با شرایط و فضاي واحد مسکونی

– عدم ایجاد آلودگی هاي زیست محیطی ، صوتی و بصري و رعایت کامل حقوق همسایگان

– عرضه و فروش محصول (کالا و خدمات ) در خارج از واحد مسکونی

– عدم تردد غیرمتناسب با فضاي محل سکونت به ویژه در مجتمع هاي مسکونی

– مجاز بودن و تناسب شغل با محیط مسکونی

ماده 3 ارتقا مدیریت کسب و کار خانگی

وزارت کار و امور اجتماعی موظف است به منظور حمایت ، گسترش و رفع موانع ومحـدودیت هاي مشاغل مجاز خانگی ، ستاد را با ترکیب و وظایف مندرج در مواد 3 و4 قانون تشکیل دهد. جلسات ستاد با حضور اکثریت رسمیت یافته و به استناد تبصره بنـد 6 مصـوبه هفـدهمین جلسـه شوراي عالی اشتغال مورخ 29/1/89 لازم است از نمایندگان تام الاختیار

دستگاههاي سازمان میراث فرهنگی

صنایع دستی و گردشگري

– وزارت کشور

– مرکـز امـور زنـان و خـانواده نهـاد ریاسـت جمهوري

– صدا و سیما و مرکز آمار ایران

در جلسات ستاد دعوت بعمـل آیـد . سـایر دسـتگاههاي ذیربط با تایید ریاست ستاد در جلسات شرکت می نمایند.دعوتنامه و دستور کار هرجلسه حداقل یک هفته قبل از برگزاري جلسه ، توسط دبیرخانه تهیه و براي اعضاء ارسال خواهد شد .

ماده 4 دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

دبیرخانه موظف است نسبت به تشکیل منظم جلسات ستاد ، پیگیري و ابـلاغ مصـوبات آن ، تشکیل جلسات تخصصی ( برحسب مورد ) با دستگاههاي اجرایی ذیربط و ارائه نتایج آنها به سـتاد اقدام نماید.

ماده 5

کلیه دستگاههاي اجرایی ذیربط موظف هستند زمینه هـاي لازم جهـت اجـراي وظـایف و مصوبات ستاد در سطوح ملی و استانی را فراهم نموده و همکاري هاي لازم در اجراي مصوبا ت مذکور را با وزارت کار و امور اجتماعی به عمل آورند.

ماده 6 ارتقا مدیریت کسب و کار خانگی

ضوابط مجوز مشاغل و کسب و کارهاي خانگی مصـوب سـتاد ، توسـط وزارت کـار و امـور اجتماعی به دستگاه هاي اجرایی ذیربط ابلاغ خواهد شد. مجوز مشاغل کسب و کار خـانگی ، پـس از تایید مراتب از سوي دستگاه اجرایی ذیربط، توسط وزارت کار و امور اجتماعی یـا واحـدهاي تابعـه صادر خواهد شد.

ماده 7 دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

وزارت کار و امور اجتماعی موظف است با همکاري دسـتگاههاي اجرایـی ذیـربط ، سـامانه مشاغل خانگی را ایجاد و راه اندازي نماید.

ماده 8

شاغلین کسب و کار خانگی موضوع ماده 2 قانون که در کارگاههای خـانگی فعالیـت مـی کنند مشمول مفاد ماده 188 قانون کار می باشند .

ماده 9 گسترش مشاغل مجاز خانگی

مشمولین قانون ، با ارائه مجوز کسب و کار خانگی می توانند در چهارچوب قانون اصلاح بند «ب» و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی ، نزد صندوق تـأمین اجتمـاعی بیمـه و از مزایـاي آن برخوردار شوند. تبصـره 1 -مشمولین صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر تابع قوانین و مقررات مربوطه خواهنـد بود.

تبصره 2

معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئـیس جمهـور بـا همکـاري وزارت رفـاه و تـأمین اجتماعی مکلف است ، اعتبار موردنیاز بیمه درمان افراد مشـمول مـاده 2 ایـن قـانون را در بودجـه سنواتی کل کشور درقالب بیمه پایه ایرانیان پیش بینی و نسبت به پرداخت آن به صندوق بیمـه گـر اقدام نماید.

ماده 10 دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

وزارت بازرگانی با هماهنگی دستگاههاي اجرایی ذیربط موظف است نسبت به ایجاد پایگاه اطلاع رسانی در زمینه هاي بازاریابی ، خرید و فروش الکترونیکی محصول و ارایـه الگوهـاي موفـق اقدام کرده و اعتبار لازم را دربودجه سنواتی پیش بینی نمایند .

ارتقا مدیریت کسب و کار خانگی

ماده 11

دستگاههاي اجرایی ذیربط موظفند نسبت به شناسایی وحمایت از راه اندازي شرکت هـاي سهامی عام خوشه اي تخصصی کسب و کار خانگی بخش غیردولتی و هدایت صاحبان مشاغل خانگی و ثبت نام کنندگان در سامانه ، اقدام لازم بعمل آورند .

ماده 12 شرایط حمایت از کسب و کار خانگی

سازمان آموزش فنی و حرفه اي موظف است با هماهنگی سایر دستگاههاي مسئول نسبت به تهیه و تدوین استاندارد ها و ارائه آموزشهاي کاربردي مورد نیاز صاحبان کسب و کار های خـانگی اقدام نموده و مراتب را جهت طرح و تصویب در جلسات ستاد به دبیرخانه اعلام نماید .

ماده 13

مسئولیت پیگیري آموزشهاي ارتقاء بهره وري وایمنی و بهداشـت بـراي شـاغلین تحـت پوشش پشتیبان به عهده پشتیبان و براي افراد مستقل به عهده دستگاه اجرایی ذیربط می باشد .

تبصره دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

سازمان آموزش فنی و حرفه اي و دستگاه اجرایی ذیربط موظف به پیش بینی تـامین اعتبـار مورد نیاز آموزش هاي مذکور می باشند.

ماده 14

کلیه دستگاههاي اجرایی ذیربط موظف به شناسایی مشـاغل خـانگی داراي مزیـت هـاي نسبی و رقابتی در بازار و ارائه آنها به دبیرخانه جهت بررسی و تصویب در ستاد می باشند.

دبیرخانـه موظف است حداکثر تا اول اسفند هر سال نسبت به معرفی مشاغل مذکور از طریق رسانه هـا اقـدام نماید.

ماده15 ارتقا مدیریت کسب و کار خانگی

بستر سازي و فراهم آوردن امکانات ثبت نام اینترنتی متقاضیان در سایت مشاغل خانگی بـه عهده وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات می باشد .

ماده 16

وزارت بازرگانی موظف است با همکاري شوراي اصناف، فهرست آن دسته از مشاغلی که در خانه قابل انجام می باشند و صنوف و اتحادیه هاي پشتیبان آنها را به دبیرخانه ستاد اعلام نماید.

ماده 17 گسترش مشاغل مجاز خانگی

وزارت تعاون موظف است با تشکیل تعاونی هاي استانی ،شهرستانی ، شـهري و روسـتایی زمینه ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی را فراهم کرده و گزارش آن را جهت طرح در ستاد ، بـه دبیرخانه اعلام نماید.

ماده 18 دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

بانک مرکزي موظف است هر ساله سهمیه قابل اعطاء از محل منابع قرض الحسنه و منـابع عادي سیستم بانکی را به ستاد ارائه دهد تا ستاد بر اساس اولویت انواع مشاغل خانگی ، نسـبت بـه تعیین سهمیه استانی اقدام لازم را به عمل آورد .

تبصـره شرایط حمایت از کسب و کار خانگی

در تنظیم سهم هر استان، وزارت کار و امور اجتماعی با کمک سایر اعضـاء جـداول توزیـع منابع تسهیلات بانکی را در اختیار بانک مرکزي قرار خواهد داد تا بر اساس برآورد مذکور به بانکهاي عامل ابلاغ نماید.

ماده 19

صندوق مهر امام رضا (ع ) موظف است با هماهنگی دستگاههاي اجرایی ذیربط هر سال 20 % از منابع خود را به طرحهاي ساماندهی و حمایت از مشاغل و کسب و کار خانگی اختصاص دهد.

ماده 20 دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

کارگروه اشتغال و سرمایه گذاري هراستان با عضویت نمایندگان متناظر عضو ستاد و به ریاست استاندار، مسئولیت اجراي وظایف ذیل را درسطح استان به عهده دارد :

1 -هماهنگی و نظارت براجراي مصوبات ستاد و حسن اجراي قانون و این دستورالعمل در سطح استان .

2 – تعیین شیوه اطلاع رسانی و تبلیغات درخصوص قانون از طریق رسانه ها در سطح استان.

شرایط حمایت از کسب و کار خانگی

مـاده 29 شرایط حمایت از کسب و کار خانگی

مجري طرح موظف است در صورت خروج هریک از افراد تحت پوشش و یا ایجاد تغییـر در شرایط هر یک از آنها ضمن اعلام مراتب به دستگاه اجرایی ، تغییـرات لازم را در سـامانه اعمـال و نسبت به جایگزینی فرد خارج شده در اسرع وقت اقدام نماید.

ماده 30

کلیه شهرداریها موظفند به تناسب تعداد و تنوع کسب و کار خـانگی ، مکانهـاي مناسـبی (بازار محلی موقت ) را براي عرضه محصولات صاحبان مشاغل مذکور ، به صورت دوره اي در روزهاي مشخص هفته ، تأمین و از طریق رسانه هاي عمومی اعلام نمایند.

تبصره دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

ضوابط و شرایط استفاده از اماکن مذکور به پیشنهاد شوراي عالی استان ها و تصـویب سـتاد تعیین می گردد . این دستورالعمل در 30 ماده و 6 تبصره در تاریخ 23/8/89 به تصویب رسید.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید