تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

شیوه نامه صدور كارت شناسایی قالیبافی و فرش دستباف

خانه > اخذ مجوز  > شیوه نامه صدور كارت شناسایی قالیبافی و فرش دستباف

شیوه نامه صدور كارت شناسایی قالیبافی و فرش دستباف

شیوه صدور كارت شناسایی قالیبافی

شیوه نامه صدور كارت شناسایی قالیبافی و فرش دستباف

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار میگیرد شامل : شیوه نامه صدور كارت شناسایی قالیبافی و فرش دستباف ، نحوه و مراحل صدور كارت شناسایی قالیبافی و حرف فرش دستباف ، اھداف و مزایای طرح صدور کارت قالیبافی

شیوه صدور كارت شناسایي قالیبافی و حرف فرش دستباف

– اھداف و مزایاي طرح

– تعاریف

– شرایط متقاضي و مدارك مورد نیاز

– مراحل صدور كارت شناسایي

– ھزینه صدور کارت شناسایی

– پرسشنامه صدور كارت

– فرم کارت و کد گذاری

– مدت اعتبار و شرایط تمدید و تعویض كارت و المثني

– فرم تمدید، تعویض و یا المثنی

– فرم گزارش كارشناسي

– فرم گزارش عملکرد استان(مجوز صنایع دستی)

مزایای طرح صدور کارت قالیبافی

اھداف و مزایاي طرح(شیوه نامه صدور كارت شناسایی قالیبافی و فرش دستباف):

١ـشناسایي جمعیت بافندگان و سایر حرف مرتبط بـا فـرش دسـتباف كشور.

٢ـشناسایي پراكندگي فعالان عرصھ ھنر ـ صنعت فرش در سطح كشور.

٣ـ هویت بخشي و ساماندھي امور حمایتي از فعالان عرضھ فرش دستباف

٤ـشناسایي و دستیابي بھ آمار و اطلاعات بافندگان و سایر حرف مرتبط با فرش

٥ـ تسھیل امور اداري و جاري بافندگان و سایر حرف مرتبط

٦ـ كارت برگھ ھویت و معرف شغل، نوع فعالیت صاحب آن اسـت و دارنـدگان آن مي توانند جھت انجام امور جاري و اداري خود در مراجعھ به مراكـزي از قبیل سازمان بازرگاني، بیمه، بانـك و … بعنـوان برگـھ ھویـت شـغلي استفاده نمایند.(نحوه و مراحل صدور كارت شناسایی قالیبافی و حرف فرش دستباف)

تعاریف:

كارت شناسایي شاغلین حرف فرش دستباف: مدرك شناسایي است كـه از سـوي اتحادیھ صنفي فرش دستباف و یا از طریق اتحادیھ شرکتھای تعاونی فـرش دستباف روستایی یا شھری با نظارت سازمان بازرگاني استان به افـراد داراي مھارت در امر حرف مرتبط با فرش دستباف از قبیل قالیباف، رفـو گران، چلھ كش (چلھ دوان)، رنگرز، طراح و نقاش، بازرس فني كه بصـورت خانگي و یا در كارگاه فعالیت دارند داده خواھد شد كھ در ایـن شـیوه نامه به اختصار كارت خوانده مي شود.(شیوه نامه صدور كارت شناسایی قالیبافی و فرش دستباف)

 تك باف خانگي (خویش فرمایي):

نوع فعالیتي است كھ در آن قالیباف، براي خود و بصورت شخصي مشغول بھ فعالیت بوده و تحت پوشش ھیچ یك از اشخاص حقیقي و حقوقي نمي باشد.

 تولید غیر متمركز (خانگي) با مدیریت متمركز

مجموعه ای اسـت متشكل از بافندگان خانگي و سایر حرف مرتبط با فـرش كـه تحـت مدیریت واحد بھ تولید فرش اشتغال دارند.

کارگاه رنگرزی

به كارگاه یا كارخانھ اي اطلاق مي شود كھ با استفاده از ابزار صنعتي و نیمھ صنعتي و مواد اولیھ رنگزا گیـاھي و شـیمیایي نسبت بھ رنگرزي اقدام مي نمایند وا فراد رنگرز در آن اشتغال دارند.

 كارگاه قالي بافی(شیوه نامه صدور كارت شناسایی قالیبافی و فرش دستباف)

به كارگاھي اطلاق مي شود كھ در مكان ثابت و متمركز كه داراي بیش از ٢ دار قالي و بافندگان شاغل در آن تحت نظر و مدیریت كارفرما بصورت روزمزد یا كارمزد براي كارفرما تولید مي نماینـد كـه این قبیل كارگاھھا از نظر فضا و متراژ از مجتمع ھاي بزرگ و متمركـز قالي بافي كوچكتر مي باشند.

مجتمع ھاي بزرگ و متمركز قالي بافي: براساس آئین نامھ اجرایي قانون حمایت از تأسیس و اداره مجتمعھاي بزرگ قالي بافي بھ شماره ٣٤٨٦٨ ھـ مورخ ٢١/٦/٨٥ بھ مكاني اطلاق مي شود.

الف- ثابت كه در زمین به مساحت (٣٣٠ (متر مربع با سطح زیر بناي حداقل (٢٠٠ ) متر مربع شامل (١٣٠)متر مربع سالن بافت و (٧٠ ) متر مربع سـایر موارد شامل مدیریت مجتمع، تأسیسات، انبار و خدمات جانبي و غیره بـودهو با رعایت استانداردھاي نور، روشنایي، تھویـه، امكانـات بھداشـتي و ایمن مطابق با ضوابط ایمني و بھداشت كار مصوب شوراي عالي حفاظت فنـي تأسیس و اداره مي شوند.

ب ـ حداقل میزان ظرفیت سالیانھ (١٠٠) متر مربع، رجشمار سي و پـنج و پائین تر و ظرفیت تولید سالانھ (٧٠ ) متر مربع براي رج شمار بـالاتر از سي و پنج رج با حداقل ٢٤ نفر بافنده متناسب با مشخصات یاد شده و با رعایت سایر مفاد مندرج در آئین نامه اجرایي( اھداف و مزایای طرح صدور کارت قالیبافی)

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید