تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز ثبت طرح صنعتی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز ثبت طرح صنعتی

مجوز ثبت طرح صنعتی

مجوز ثبت طرح صنعتی

در این مطلب شرایط، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح ، ابطال و تمدید مجوز ثبت طرح صنعتی(گواهینامه ثبت طرح صنعتی ، مدارک مورد نیاز مجوز ثبت طرح صنعتی ، هزینه ثبت طرح صنعتی) در این مطلب شرح داده می‌شود.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز ثبت طرح صنعتی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12721386/11/2320

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12721386/11/2321

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12721386/11/2384

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12721386/11/2388

فرآیند صدور مجوز ثبت طرح صنعتی
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
مدارک احراز هویت (شماره/ شناسه ملی) اشخاص حقیقی و حقوقی ( حسب مورد)1009101
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/0120-21-84

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12721386/11/2320-21-84

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12721386/11/231

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/0182

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12721386/11/2328

هزینه ثبت طرح صنعتی


عنوان هزینهمبلغ
حق الثبت برای اشخاص حقیقی45000 ریال
حق الثبت برای اشخاص حقوقی135000 ریال
هزینه اظهارنامه برای اشخاص حقیقی50000 ریال
هزینه اظهارنامه برای اشخاص حقوقی150000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/01جدول پیوست هزینه ها

جدول هزینه های مربوط به طرح صنعتی15371399/02/21

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز صنایع دستی

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
پرداخت هزینه های قانونی1001834
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/0189

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/0191

مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوز ثبت طرح صنعتی


عنوان هزینهمبلغ
هزینه برای 5 سال اول : برای اشخاص حقیقی100000 ریال
هزینه برای 5 سال اول : برای اشخاص حقوقی300000 ریال
هزینه برای 5 سال دو م: برای اشخاص حقیقی200000 ریال
هزینه برای 5 سال دو م: برای اشخاص حقوقی600000 ریال
هزینه برای 5 سال سوم: برای اشخاص حقیقی100000 ریال
هزینه برای 5 سال سوم: برای اشخاص حقوقی300000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/01جدول پیوست به آیین نامه مذکور

جدول هزینه های مربوط به طرح صنعتی15371399/02/21

فرآیند اصلاح مجوز صنایع دستی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


  مدارک مورد نیاز مجوز ثبت طرح صنعتی
عنوان مدرککد مدرک
ارائه درخواست کتبی11205
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/0193

ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/0193

مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوز


عنوان هزینهمبلغ
برای اشخاص حقیقی25000 ریال
برای اشخاص حقوقی75000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/01طبق جدول پیوست آیین نامه

فرآیند ابطال مجوز صنایع دستی

شرایط قابلیت ابطال گواهینامه ثبت طرح صنعتی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/01103

شرایط و مدارک لازم برای لغو گواهینامه ثبت طرح صنعتی


عنوان مدرککد مدرک
گواهی دفتر دادگاه مبنی بر ابطال ثبت طرح صنعتی1001837
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/01103-104

دیدگاه خود را بنویسید