تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

قوانین جدید ثبت شرکت

خانه > دسته‌بندی نشده  > قوانین جدید ثبت شرکت

قوانین جدید ثبت شرکت

قوانین جدید ثبت شرکت

قوانین جدید ثبت شرکت

در این مطلب قوانین جدید ثبت شرکت ، قانون ثبت شرکت ها جدید ، قانون ثبت شرکتها+pdf ، ماده 2 قانون ثبت شرکت ها ، ماده 3 قانون ثبت شرکت ها ، ماده 7 قانون ثبت شرکت ها و… شرح داده می‌شود.

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد یك ودو وسه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 19/1/1371 :

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد یك ودو وسه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 19/1/1371 متضمن اصلاحات انجام شده در تاریخ های 13/8/1372 و 26/12/1374 و 10/8/1378 و 28/8/1378 و 22 /8/1381

ماده یک قانون ثبت شرکتها

ماده 1 – قانون اصلاح مواد یك و دو و سه و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن مصوب 21/6/1370 مجلس شورای اسلامی كه در تاریخ 14/8/70 لازم الاجراء شده است در این آیین نامه اختصارا قانون نامیده می شود .

ماده 2 قانون ثبت شرکت ها

ماده 2- (اصلاحی 22/8/81) ادارات ثبت مكلفند حداكثر ظرف سه ماه از تاریخ الاجراء شدن قانون تمهیدات اجرای آن را فراهم نموده و از طریق رادیوی استان و نشر آگهی در روزنامه كثیرالانتشار محلی یا نزدیك به محل كه آگهی های ثبتی در آن منتشر می شود و همچنین الصاق آگهی در اماكن عمومی مراتب را به اطلاع عموم برسانند كه در مدت قانونی تقاضای خود را به ضمیمه رونوشت یا تصویر مصدق مدارك در قبال اخذ رسید تسلیم ثبت محل وقوع ملك نمایند .

تبصره 1- به منظور هماهنگی ادارات ثبت مكلفند تاریخی را كه از طرف سازمان ثبت اسناد واملاك كشور برای قبول تقاضانامه تعیین شده است در اگهی فوق قید نمایند .

 

تبصره 2- (الحاقی 22/8/81) طبق ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت رونوشت یا تصویر اسناد ضمیمه اسناد ضمیمه تقاضا با اصل ابرازی وسیله ادارات ثبت بلامانع است .

ماده 3 قانون ثبت شرکت ها

ماده 3- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور دفاتر (ثبت تقاضانامه ،‌اوقات ، ثبت آراء و ثبت توافق) و همچنین تقاضانامه و قبض رسید آن را به تعداد كافی تهیه نموده واز طریق ادارات كل ثبت استانها و در اختیار واحدهای ثبت قرار می دهد .

ماده 4 قوانین جدید ثبت شرکت

ماده 4- قبض رسید تقاضانامه سه نسخه ای است كه شماره مسلسل دارد و شماره قبوض و تعداد آنها و نام واحد ثبتی گیرنده در موقع تحویل، در دفتر مخصوص ثبت می شود.

ماده 5 قانون ثبت شرکت ها

ماده 5- متقاضی یا قائم مقام قانونی وی تقاضا نامه را تكمیل نموده همراه با سایر مدارك و مستندات در فرجه قانونی به اداره ثبت محل تسلیم می نمایند(متقاضی موظف است نشانی دقیق خود را جهت ابلاغ اوراق و دعوتنامه و سایر مكاتبات در تقاضانامه قید و در صورت تغییر نشانی جدید خود را كتبا به ثبت محل اطلاع دهد.)

ماده 6 قانون ثبت

ماده 6- تقاضانامه های واصله در دفتر اداره ثبت و شماره و تاریخ دفتر، ذیل تقاضانامه قید، سپس بترتیب در نخستین دفتر ثبت تقاضانامه ثبت می شود.

ماده 7 قانون ثبت شرکت‎‌ها

ماده 7- (اصلاحی 22/8/81) متصدی دفتر تقاضانامه مكلف است پس از وصول مدارك ،‌قبض رسید را تكمیل وپس از قید نام و نام خانوادگی وامضاء یك نسخه از آن را به متقاضی تحویل داده و نسخه دوم را ضمیمه پرونده نموده و نسخه سوم را درمحل مطمئنی نگهداری نماید .

ماده 8 قانون ثبت شرکت‌ها

ماده 8- چنانچه یكی از قبوض رسید تقاضانامه به عللی باطل واز رده خارج گردد باید مراتب ابطال با قید شماره قبض از طریق اداره كل ثبت استان به سازمان ثبت اسناد واملاك كشور گزارش، تا موضوع درستون ملاحظات دفتر مخصوص تحویل قبوض منعكس گردد.

ماده 9 قانون ثبت

ماده 9- دفاتر ثبت تقاضانامه و ثبت توافق مجلد ،نخ كشی و پلمپ دفاتر و صفحات آن شمارش شده و مجموع صفحات در صفحه اول وآخر با تمام حروف قید و توسط دادستان یا نماینده وی امضاء ومهر می شود .

ماده 10 قوانین جدید ثبت شرکت

ماده 10- (اصلاحی 22/8/81) پس از ثبت و تكمیل دفتر ثبت تقاضانامه یا اتمام مهلت قانونی با توجه به ماده 9 قانون ذیل آخرین ثبت آن بسته شده و به امضاء متصدی دفتر و رئیس ثبت رسیده یك جلد آن نزد رئیس واحد ثبتی نگهداری شده نسخه دوم به اداره كل امور املاك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ار سال می شود.

 

تبصره1- چناچه دفتر ثبت تقاضانامه تكافوی ثبت واصله را نكرد از جلدین دفاتر سفید دیگر استفاده می شود، در دفاتر جدید نیز بایستی تسلسل شماره ردیفهای جلد قبلی مراعات گردد.

تبصره2- ( اصلاحی 22/8/81 ) آخریندفترثبت تقاضانامه پس از اتمام مهلت مقرر در قانون، ذیل آخرین ثبت آن بسته شده به امضاء رئیس ثبت و متصدی امر می رسد چنانچه براساس ماده 9 قانون ظرف 45 روز دیگر تقاضای مربوط به خانواده شهدا رسید، در جلدین دفاتر ثبت، پس از اتمام مهلت مزبور بشرح فوق دفتر را بسته و امضاء نموده نسخه مركزی را به اداره كل امور املاك ارسال دارند..

ماده 11 قانون ثبت شرکتها

ماده11- ( اصلاحی 22/8/81 ) تقاضاهای واصله به ترتیب شماره و تاریخ ثبت برای اولین دعوت در دفتر اوقات نیز ثبت می شود وقت رسیدگی به این تقاضاها بعد از رسیدگی به تقاضای موضوع ماده 7 قانون تعیین می شوند.

 

تبصره1- اولویت های مقرر در ماده 18 آیین نامه سابق كه مورد اقدام قرار گرفته اند ولی منجر به صدور رای نشده اند خارج از نوبت رسیدگی می شوند.

تبصره2- ( الحاقی 22/8/81 ) در صورتی كه اعیان قبل از 1/1/1370 احداث شده باشد و متقاضی مورد تقاضا را انتقال دهد. منتقل الیه قائم مقام متقاضی تلقی و طبق تصمیم متخذه عملیات بنام وی ادامه می یابد.

ماده 12 قوانین جدید ثبت شرکت

ماده12- ( اصلاحی 22/8/81 ) رئیس ثبت محل در خصوص تقاضانامه هایی كه در مورد آنها اعلام توافق شده و به امضای متقاضی و مالك یا مالكین رسیده باشد، موضوع را به كارشناس یا كارشناسان ارجاع می نماید. چنانچه تصرف بلامنازع متصرف و مالكیت انتقال دهنده وسیله كارشناس یا كارشناسان احراز گردد رئیس ثبت، پس از بررسی صحت موضوع و احراز هویت آنان مراتب توافق را با قید میزان و نوع تصرف در دفتر ثبت و به امضای متقاضی و مالك یا مالكین مشاعی یا قائم مقام قانونی آنها می رساند.

رئیس ثبت ضمن امضای دفتر توافق دستور ادامه عملیات ثبتی را بنام متصرف به منظور صدور سند مالكیت صادر خواهد كرد.

اقدامات فوق به صورت خارج از نوبت و فوری انجام می گردد.

 

تبصره1- ( اصلاحی 22/8/81 ) چنانچه طبق تشخیص رئیس ثبت امكان ثبت توافق مقدور نباشد پرونده را نزد دبیر هیات اعاده تا در نوبت رسیدگی قرار گیرد.

 

تبصره2- ( اصلاحی 22/8/81 ) در صورت كه پس از ثبت و امضاء دفتر توافق هر یك از طرفین یا قائم مقام آنان منكر انجام ثبت توافق ثبت شده، شوند یا اختلافی بین آنان ایجاد گردد این امر مانع انجام اقدامات بعدی ثبت نخواهد بود. معترض می تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید.

ماده 13 قوانین جدید ثبت شرکت

ماده 13- ( الحاقی 22/8/81 ) كارشناسان حسب مورد پس از ارجاع پرونده از طریق رئیس ثبت یا هیات حل اختلاف ظرف بیست روز محل را معاینه نموده و تصرفات فعلی متقاضی را با مدارك خریداری از نظر تناسب میزان مالكیت با تصرفات دقیق، و وضعیت ثبتی ملك را با توجه به سوابق پرونده ثیتی مشخص و ضمن ترسیم نقشه، محل مورد تصرف را روی آن منعكس نمایند و حدود و ثغور، مساحت عرصه و قدمت اعیان، نوع ملك، حقوق ارتفاقی شماره فرعی و اصلی، بخش و نحوه تصرفات و ارزش عرصه و اعیان ، مراتب را در دو نسخه صورت مجلس نموده و به امضاء متقاضیان و حاضرین رسانده و صورت مجلس و نقشه ترسیمی را حسب مورد به رئیس ثبت و یا دبیر هیات تسلیم نمایند.

 

تبصره 1- ( الحاقی 13/8/72 ) هر گاه تقاضا بابت قطعه ای مفروزه از ملك مشاع باشد پذیرش آن مشروط به احراز مشخص بودن محدوده متصرفی مفروزی بر مبنای ضوابط متعارف محل خواهد بود.

 

تبصره 2- ( الحاقی 26/12/74 ) در صورتیكه تعداد متصرفین در یك پلاك بیش از بیست نفر باشند و مالك یا مالكین با ارائه اسناد و مدارك و نقشه ملك توافق خود را اعلام نمایند رئیس ثبت محل پس از احراز هویت و مالكیت مالكین و هویت متقاضیان اجازه ثبت توافق را در دفتر مخصوص توافق می دهد. در این مورد رعایت ماده 30 آئین نامه الزامی نیست.

قانون ثبت ماده 14

ماده14- ( اصلاحی 22/8/81 ) چنانچه هر یك از ادارات ثبت بطور موقت فاقد رئیس باشد وظایف مقرر در قانون مذكور و آئین نامه آن به عهده كفیل آن اداره می باشد.

قانون ثبت ماده 15

ماده 15- به منظور تشكیل هیات حل اختلاف موضوع ماده 2 قانون مراتب به ریاست قوه قضائیه اعلام می شود كه عضو قضائی را تعیین و معرفی نمایند و خبره ثبتی از بین كاركنان مجرب و بصیر كه بوسیله ثبت استان معرفی شده اند توسط رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تعیین می شود.

 

تبصره 1- ( اصلاحی 22/8/81 ) در صورتی كه تعیین خبره ثبت از بین كاركنان ثبت محل مقدور نباشد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور می تواند خبره مذكور را از بین سایر كاركنان شاغل ثبت و یا باز نشست هثبت انتخاب نماید.

 

تبصره 2- در صورت لزوم به تشكیل هیات یا هیاتهای دیگر، سازمان ثبت اسناد و املاك می تواند نسبت به انتخاب خبره و قائم مقام رئیس ثبت راسا اقدام نماید.

ماده 16 قانون ثبت شرکت ها جدید

ماده 16- ( اصلاحی 22/8/81 ) چنانچه در تشكیلات سازمانی پست دبیر هیات منظور نشده باشد به منظور انجام كارهای مقدماتی و تنظیم دفاتر و سایر امور مربوط به اجرای قانون، واحد ثبتی یك نفر از كاركنان مطلع و بصیر را به عنوان دبیر هیات به اداره كل ثبت استان پیشنهاد می نماید تا پس از انتصاب علاوه بر وظایف محوله امور مربوط به دبیر خانه هیات را نیز عهده دار گردد و برای انجام سایر امور اجرایی قانون حسب مورد از وجود سایر كاركنان شاغل در اداره استفاده می گردد، كاركنان موظف به همكاری می باشند.

 

تبصره – ( الحاقی 22/8/81) در صورت تعدد هیاتهای حل اختلاف برای هر هیات دبیر جداگانه تعیین خواهد شد.

ماده 17 قانون ثبت شرکت ها جدید

ماده 17- ( اصلاحی 22/8/81 ) جلسات هیات در اداره ثبت حل و یا محلی كه سازمان ثبت تعیین می‌كند تشكیل می گردد. جلسات هیات و تصمیمات آن با حضور حداقل دو نفر از اعضاء و با دو رای موافق و معتبر و لازم الاجراء است، شروع به كار هیات منوط با انتصاب تمام اعضاء خواهد بود و چنانچه هر یك از اعضاء بدلایلی از عضویت در هیات خارج شوند تا تعیین عضو جدید تشكیل جلسات متوقف می گردد.

ماده 18قانون ثبت شرکت ها جدید

ماده 18- رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در موقع ضروری و بر حسب اقتضاء می توانند علاوه بر موارد مقیده در ماده ده قانون دستور رسیدگی به پرونده ای را بصورت فوق العاده و خارج ازنوبت بدهند هیات ها مكلفند به این پرونده ها در جلسات فوق العاده بصورت خارج از نوبت رسیدگی نمایند.

ماده 19 قانون ثبت شرکت ها جدید

ماده19- مفاد آراء تصمیمات هیات به ترتیب تاریخ صدور عینا در دفتر آراء ثبت و شماره آن روی رای صادره قید می شود و چنانچه رای صادره به اتفاق آراء نباشد دبیر هیات موظف است نظر اقلیت را به طور مشروح در دفتر آراء ذیل رای اكثریت ثبت نماید.

 

تبصره- ( الحاقی 22/8/81 ) مفاد قرار های موضوع ماده 21 آیین نامه نیز عینا در دفتر ثبت قرارها ثبت خواهد شد.

ماده 20 قوانین جدید ثبت شرکت

ماده 20- ( اصلاحی 22/8/81 ) در صورتی كه معلوم شود در آرای هیاتهای سابق و یا فعلی مطلبی سهوا از قلم افتاده و با اشتباه بینی رخ داده و یا در مبانی مستند رای اشتباهی پیش آمده باشد. چنانچه رای اجراء نشده باشد هیات پس از بررسی، رای اصلاحی صادر می نماید در این صورت دبیر هیات مكلف است مفاد رای اصلاحی را نیز در دفتر آراء ثبت نموده و شماره و تاریخ آن را در دفتر ثبت آراء در ستون ملاحظات رای قبلی قید نماید و به امضای هیات برساند و به واحد ثبتی ابلاغ كند و در صورتی كه رای به مرحله اجراء درآمده باشد مراتب اشتباه ثبت محل جهت طرح در هیات نظارت به ثبت استان گزارش می گردد هیات نظارت در صورت لزوم با جلب نظر هیات حل اختلاف اتخاذ تصمیم می نماید.

تبصره 1- ( اصلاحی 22/8/81 ) هر گاه در ثبت توافق اشتباهی رخ دهد چنانچه منجر به ثبت در دفتر املاك نشده باشد رئیس ثبت باید با حضور طرفین نسبت به رفع اشتباه اقدام نماید و در صورت عدم حضور طرفین موضوع را به هیات حل اختلاف گزارش نماید.

در صورت ثبت ملك در دفتر املاك، رئیس ثبت باید مراتب را با اظهارنظر صریح و مستدل جهت طرح در هیات نظارت به اداره كل ثبت استان گزارش كند.

رفع اشتباه حسب مورد طبق تصمیم هیات حل اختلاف و یا هیات نظارت بعمل خواهد آمد.

تبصره2- ( الحاقی 22/8/81 ) منظور از اجرای آرای هیاتهای حل اختلاف حسب مورد عبارت است از:

قبول درخواست ثبت و تنظیم اظهارنامه ثبتی

انجام عملیات تحدید حدود بنام متصرف

صدور سند مالكیت و ثبت ملك در دفتر املاك بنام متصرف

تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی برای اراضی دولت و شهرداریها

تبصره 3 – ( الحاقی 22/8/81 ) مرجع تجدید نظر نسبت به آراء هیات های نظارت شورای عالی ثبت می باشد.

ماده 21 قانون ثبت شرکت‌ها جدید

ماده 21- ( اصلاحی 22/8/81 ) در صورتی كه هیات حل اختلاف حضور متقاضی یا مالكین مشاعی و یا صاحبان عرصه یا قائم مقام آنها و یا سایر اشخاص را جهت اخذ توضیح ضروری بداند با دعوتنامه كتبی و تعیین وقت رسیدگی از آنها دعوت بعمل می آورد، عدم حضور مانع رسیدگی نخواهد بود.

 

تبصره1- ( الحاقی 22/8/81 ) ابلاغ دعوتنامه ها، اخطاریه ها، آراء و تصمیمات هیاتها در زمینه اجرای قانون تابع مقررات آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی است. چنانچه متقاضی یا متقاضیان در وقت مقرر در جلسه هیات حضور نیابند یك بار دیگر از آنان دعوت بعمل می آید و در صورت عدم حضور، هیات قرار بایگانی شدن پرونده ها را تا مراجعه مجدد آنان صادر می نماید.

تبصره2- ( الحاقی 22/8/81 ) به جریان افتادن مجدد پرونده منوط به پرداخت مبلغ پنجاه هزار ریال توسط متقاضی است.

تبصره3- ( الحاقی 22/8/81 ) موارد مذكور در قسمت اخیر ماده فوق و تبصره یك آن باید در دعوتنامه اشخاص مزبور قید شود.

قانون ثبت شرکتها

دعوت مجدد از متقاضیان می تواند از طریق پست نیز بعمل آید ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم این قبیل پرونده ها در هیات حداقل 30 روز پس از تاریخ تحویل دعوت نامه به پست انجام می شود.

ماده 22 قانون ثبت شرکت ها جدید

ماده 22- ( اصلاحی 22/8/81 ) در صورتی كه هیات ضمن رسیدگی جلب نظریه كارشناس را ضروری بداند پس از ارجاع امر به كارشناس و وصول نظریه آنان اتخاذ تصمیم می نماید.

 

هر گاه هیات حل اختلاف اخذ توضیح از كارشناس یا هیات كارشناسان را ضروری تشخیص دهد از آنان جهت حضور در جلسه دعوت بعمل می آورد.

ماده 23 قانون ثبت شرکت ها جدید

ماده 23- ( اصلاحی 22/8/81 ) در صورتی كه نسبت به ملك مورد تقاضا اعتراضی ( اعم از اعتراض به اصل یا حدود ) واصل یا سند معارض صادر شده باشد رسیدگی به تقاضا منوط به تعیین تكلیف نهایی در مرجع صالحه است.

چنانچه موضوع اعتراض منطبق با ماده واحده قانون تعیین متكلیف پرونده های معترضین ثبتی كه فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضائی از بین رفته مصوب 25/5/73 باشد مطابق قانون مزبور و آیین نامه اصلاحی قانون ثبت مصوب 8/11/80 عمل خواهد شد.

تبصره الحاقی ( 22/8/81 ) اعتراض در مورد املاكی كه در اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی و یا ماده 3 قانون انحلال بنگاه خالصجات به زارعین واگذار شده مانع صدور سند مالكیت بنام زارع انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی وی نخواهد بود.

در صورتی كه حكم نهایی به نفع معترض صادر شود طبق ماده 142 قانون ثبت عمل خواهد شد.

ماده 24 قانون ثبت شرکت ها جدید

ماده 24 – ( اصلاحی 22/8/81 ) در مورد آن دسته از متقاضیان كه اعیان متعلق به آنان در اراضی دولت یا شهرداری ایجاد شده است هیات پس از رسیدگی درصورت لزوم نسبت به انتخاب كارشناس اقدام می نماید.

كارشناس منتخب موظف است طبق موارد مندرج در ماده 13 آئین نامه اقدام نماید.

ماده 25 قوانین جدید ثبت شرکت

ماده 25- هرگاه هیات حل اختلاف تشخیص دهد كه اعیان مورد تقاضا كلا یا جزا در اراضی موقوفه احداث شده است از متولی منصوص با اطلاع اداره اوقاف محل دعوت می نماید تا در جلسه رسیدگی شركت یا نظر خود را حداكثر ظرف بیست ر.وز از تاریخ ابلاغ ارسال دارد. در صورتی كه ملك متولی نداشته باشد تنها با جلب موافقت اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقف نامه و مصلحت موقوف علیهم اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

تبصره 1- در صورتی كه نیاز به جلب نظر كارشناس باشد با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف كارشناس مرضی الطرفین انتخاب می شود كه با رعایت ماده 13 آیین نامه و مفاد وقف نامه و در نظر گرفتن مصلحت موقوف علیهم و اینكه اعیان احداث به قصد واف نزدیك است مساحت عرصه و ارزش اعیان و اجرت زمین را معین نماید.

تبصره 2- در صورتی كه مورد تصرف قسمتی در اراضی موقوفه و قسمت دیگر در اراضی مربوط به دولت یا شهرداری باشد هیات پس از رعایت مفاد تبصره یك نسبت به وقف و مواد 26و27 آیین نامه نسبت به بقیه تعیین تكلیف خواهد نمود.

تبصره3- ( اصلاحی 22/8/81 ) چنانچه اعیان مورد تقاضا قسمتی در اراضی موقوفه یا دولت و شهرداری و قسمتی در اراضی اشخاص ایجاد شده باشد نسبت به اراضی موقوفه یا دولت یا شهرداری حسب مورد بر اساس تبصره های یك و دو فوق الذكر و مابقی ماده 12 این آیین نامه و تبصره یك آن اقدام می شود.

ماده 26 قوانین جدید ثبت شرکت

ماده 26- ( اصلاحی 22/8/81 ) در مناطقی كه مطابق سوابق ثبتی مالك عرصه و اعیان جدا از هم باشند پس از اعلام توافق متقاضی و مالك عرصه و اعیان هیات حل اختلاف ضمن احراز واقع مراتب را به رئیس ثبت ارجاع می دهد. در غیر این صورت با جلب نظر كارشناس طبق ماده 13 آیین نامه و احراز موضوع حسب مورد رسیدگی و دستور ادامه عملیات ثبتی را صادر می نماید.

تبصره- اگر بر اساس عرف محل، حقوقی برای صاحب اعیان در نظر گرفته شده باشد با مستفاد از عرف محل هیات رسیدگی و حسب مورد تصمیم لازم اتخاذ می نماید.

ماده 27 قوانین جدید ثبت شرکت

ماده 27- ( اصلاحی 22/8/81 ) دبیر هیات حل اختلاف پس از وصول نظریه كارشناس یا هیات كارشناسی ضمن تعیین وقت رسیدگی برای پرونده با رعایت سایر مواد آیین نامه چگونگی وضعیت ثبتی پرونده را گزارش می نماید.

چنانچه مورد تقاضا از اراضی دولتی یا شهرداری باشد دبیر هیات پس از وصول نظریه كارشناس مراتب را با ذكر اینكه متقاضی مدعی است كه فاقد واحد مسكونی یا زمین مناسب با كاربری مسكونی قابل ساختمان می باشد حداقل 20 روز قبل از جلسه رسیدگی به مراجع مربوطه ابلاغ می نماید تا نسبت به معرفی نماینده خود جهت شركت در جلسه و یا ابراز نظریه اقدام نمایند و تاكید كند كه عدم حضور نماینده یا نرسیدن نظریه در مهلت تعیین شده مانع رسیدگی هیات و صدور رای و ادامه عملیات ثبتی نخواهد بود.

تبصره- (22/8/81 ) دبیر هیات حل اختلاف مكلف است وضعیت ثبتی ملك را قبل از فرا رسیدن نوبت پرونده استعلام نماید، واحد ثبتی مربوطه، مكلف است پاسخ استعلام را ظرف 15 روز تهیه و تحویل دبیر هیات داده رسید دریافت دارد و هرگونه تغییر در وضعیت ثبتی كه موثر در رای هیات باشد را پیرو پاسخ استعلام مذكور به هیات حل اختلاف اعلام نماید.

ماده 28 قانون ثبت شرکت ها

ماده 28- ( اصلاحی 22/8/81 ) در آگهیهای موضوع بند 6 ماده یك قانون باید نام، نام خانوادگی متقاضی، شماره ملك، محل وقوع آن، نوع ملك، مساحت و خلاصه رای قید شود. چنانچه اشتباهی در آگهی رخ دهد تطبیق آن با موارد فوق و در صورت لزوم صدور دستور تجدید آگهی با مسئول واحد ثبتی است مادام كخه نظر مسئول ثبت به مرحله اجراء در نیامده ذینفع می تواند به نظر مذكور اعتراض كند مرجع رسیدگی به اعتراض مسئول اداره كل ثبت استان مربوطه خواهد بود.

تبصره- ( الحاقی 26/12/74 ) در صورت اشتباه در آگهی های موضوع بند 6 ماده یك قانون ( ماده 147 اصلاحی ) آگهی تجدیدی فقط یك نوبت منتشر و مهلت اعتراض به آن نیز سی روز از تازیخ انتشار خواهد بود.

ماده 29 قانون ثبت شرکت ها جدید

ماده 29- نظر به اهمیت كار كارشناسان و خبرگان ثبتی و ویژگی وظایف محول به آنان و به منظور ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در واحدهای ثبتی و هیاتهای حل اختلاف در سراسر كشور، رئیس واحد ثبتی اسامی كارشناسان و خبرگان ثبتی را از بین افراد صالح برای امور مربوط به كارشناسی به اداره كل ثبت استان مربوطه اعلام می نماید معرفی شدگان باید علاوه بر دارا بودن صلاحیت اخلاقی و تدین واجد یكی از شرایط ذیل باشند.

  1. لیسانس یا معادل آن یا بالاتر با داشتن یك سال سابقه كار در امور تخصصی ثبت یا خدمات قضائی و یا وكالت.
  2. دیپلم كامل متوسطه یا معادل آن بالاتر با داشتن دو سال سابقه كار در امور تخصصی ثبت.
  3. كمتر از دیپلم با داشتن 5 سال سابقه كار در امور تخصصی ثبت.

اداره كل ثبت استان در صورت احراز صلاحیت های مذكور مراتب تایید صلاحیت اخلاقی و خبرویت افراد واجد صلاحیت را به واحد ثبتی ابلاغ می نمایند.

تبصره 1- ( اصلاحی 2/8/81 ) سازمان ثبت اسناد و املاك كشور متقاضیان كارشناسی واجد شرایط در ادارات ستادی را به اداره كل ثبت ستان به منظور معرفی به واحدهای ثبتی اعلام می دارد.

تبصره2- اعضاء و دبیر هیاتها حق انجام امور كارشناسی در همان هیات را ندارند.

ماده 30 قانون ثبت شرکت ها جدید

ماده 30- ( اصلاحی 22/8/81 ) هر گاه تعداد متصرفین در یك پلاك ثبتی اعم از اصلی یا فرعی یا یك بلوك بیش از پنجاه نفر باشند و انجام كار كارشناسی از نظر نقشه برداری و غیره در توان ثبت محل نباشد مسئول واحد ثبتی با گزارش توجیهی كامل موضوع ضمن اعلام وضعیت ثبتی مراتب را جهت تعیین هیات كارشناسی به ثبت استان گزارش خواهد نمود و ثبت استان موضوع را یرای اخذ مجوز به سازمان ثبت منعكس می نماید.

ماده 31 قوانین جدید ثبت شرکت

ماده 31- ( اصلاحی 22/8/81 ) سازمان ثبت بر اساس گزارش واصله از سطح استان نسبت به تعیین هیات كارشناسی از بین افراد واجد شرایط كارشناسی یا نقشه برداران كاداستر اقدام خواهد نمود .

تبصره 1 – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور می تواند این اختیار را به مدیران استانها تفویض نماید

تبصره 2- (اصلاحی 22/8/81) درصورتی كه متقاضیان مشمول قانون هزینه كارشناسی را پرداخت نموده باشند و هیات كارشناسی موضوع ماده 30 آیین نامه نیز گزارش خود را همراه با نقشه ارائه دهد دبیر هیات مكلف است كلیه پرونده های موضوع گزارش را كه آماده طرح است یكجا به هیات تقدیم كند .

هیات حتی المقدور باید نسبت به اینگونه پرونده ها در وقت فوق العاده وخارج از نوبت وبطور یكجا اتخاذ تصمیم نماید.

عدم پرداخت هزینه كارشناسی توسط تعدادی از متقاضیان قطعات مفروزی مانع انجام كار كارشناسی نسبت به تقاضای سایر متقاضیان كه هزینه كارشناسی راپرداخت نموده اند نخواهد بود .

ماده 32 قوانین جدید ثبت شرکت

ماده 32 – (اصلاحی 22/8/81) هیات كارشناسی مكلف است محدوده كلی هر پلاك ویا بلوك و قطعات مفروزی داخل آنها را نقشه برداری و تصرفات اشخاص را به تفكیك برداشت نموده با رعایت ماده 113 این آیین نامه مراتب را صورت مجلس نماید . یك نسخه از نقشه و صورت مجلس را به ثبت محل و نسخه دیگر آن را به ثبت استان تحویل دهد .

مسئول اداره ثبت یا هیأت حل اختلاف حسب مورد نسبت به گزارش هیات كارشناسی براساس تبصره دو ماده 31 رسیدگی و مبادرت به ثبت توافق یا صدور رای می نمایند پس از صدور رای دبیر هیات مراتب صدور رای را در دفاتر مربوطه مقابل تقاضای واصله منعكس می نماید .

پس از اتمام عملیات ثبتی اداره ثبت مربوطه مكلف است نسخه ای از نقشه را كه شماره اسناد مالكیت ونام مالك و نوع مالك درآن قید شده جهت اطلاع به ثبت استان ارسال دارد .

تبصره1- ( الحاقی 26/12/1374 ) درصورتی كه تشخیص واقعی ملك با اشكال مواجه شود بطوریكه نقشه برداری از كل ملك امكان پذیر نباشد كارشناس یا هیات كارشناسان موظفند محدوده ای كه از چهارطرف بوسیله خیابان یا رودخانه یا جاده و امثال هم یا هر گونه عوارض طبیعی مشخص از سایر قسمتهای ملك جدا باشد نقشه برداری نموده و قطعه یا قطعاتی كه نسبت به آنها تقاضانامه تسلیم شده را در آن منعكس و موقعیت محدوده مذكور را نسبت به نزدیكترین نقطه ثابت غیرقابل تغییر محل مشخص و مراتب را مستدلا صورت مجلس نمایند در این صورت تهیه نقشه كلی ملك ضرورت ندارد .

تبصره2- ( الحاقی 22/8/81 ) چنانچه كارشناس یا كارشناسان از تصمیم گزارش كارشناسی در مهلت مقرر خودداری نمایند دبیر هیات مراتب را با توجیه موضوع به مرجع تعیین كننده هیات كارشناسی منعكس می نماید تا نسبت به انتخاب كارشناس یا هیات كارشناسی جدید اقدام شود .

ماده 33 قانون ثبت شرکت ها جدید

ماده 33 – (اصلاحی 22/8/81) در صورتی كه متقاضی با سند خریداری مشاعی مدعی تصور مفروزی باشد و مالك مشاعی (فروشنده) موافقت خود را اعلام كند بشرح زیر اقدام می شود .

چنانچه سند خریداری عادی باشد وسایر مالكین مشاعی هم محدوده تصرفی مفروز در تقاضانامه را تصدیق كند رئیس ثبت پس از اجرای امر به كارشناس ووصول گزارش كارشناسی و احراز معامله و تصور بلامنــازع متقاضی ، مشروط به اینكه مقدار تصرف از سهم فروشنده در كل ملك بیشتر نباشد مطابق ماده 12 این آیین نامه اقدام می نماید .

2- چنانچه سند خریداری رسمی باشد نیاز به احراز وقوع معامله نیست .

3- هرگاه مقدار تصرف متقاضی از سهم فروشنده در كل ملك بیشتر باشد ویا مالكین مشاعی با تصورات مفروزی متقاضی موافقت نداشته باشند رئیس ثبت پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به هیات حل اختــلاف ارجاع می دهد .

ماده 34 قوانین جدید ثبت شرکت

ماده 34-( اصلاحی 22/8/81) درصورتی كه متقاضی موفق به معرفی و هدایت مالك یا مالكین نشود یا نسبت به اقدامات فوق اعتراضی برسد موضوع به هیات حل اختلاف ارجاع می شود پس از ارجاع امر به كارشناس ویا هیات كارشناسی در صورتی كه كارشناس بلامنازع و بلامعارض متقاضی داشته باشد و معتمدین محل و شمول مراتب را گواهی نموده باشند . تصمیم لازم را حسب مورد در خصوص قبول تقاضا یا ادامه عملیات سطحی یا صدور سند مالكیت اتخاذ می نماید .

این تصمیم به انضمام نسخه ای گزارش ونقشه كارشناسی به واحد ثبتی ابلاغ می شود تا مراتب را براساس بند 6 ماده یك قانون در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه ناشر آگی‌های ثبتی آگهی نماید چنانچه ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراضی واصل شود اداره ثبت باید به معترض اعلام نماید كه ظرف یك ماه از تاریخ اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع ذیصلاح قضائی نموده و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ وبه اداره ثبت تسلیم نماید . دراین صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعی دادگاه خواهد بود .

چنانچه اعتراضی نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالكیت را صادر خواهد كرد صدور سند مالكیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .

هرگاه معترض نشانی خود را قید نكرده یا ظرف مهلت مقرر گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت تسلیم نكند وذینفع گواهی عدم تقدیم دادخواست را از مرجع صالح اخذ وتقدیم دارد وثبت پس از پایان مدت واخواهی براساس رای هیات حل اختلاف ثبتی را ادامه خواهد داد .

تبصره 1- (الحاقی 22/8/81) به اعتراضات واصله نسبت به آرای قبلی هیاتهای حل اختلاف طبق این ماده عمل خواهد شد .

تبصره 2- (الحاقی 22/8/81) دبیر هیات موظف است پس از صدور رای و ارسال آن به واحد ثبتی سوابق امر را در دبیرخانه هیات ضبط نماید .

تبصره 3- (الحاقی 22/8/81) اعتراض خارج از موعد مانع ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالكیت نخواهد بود.

تبصره 4- (الحاقی 22/8/81) آرای صادره هیاتهای حل اختلاف لازم الاجراء بوده و واحدهای ثبتی ملزم به اجرای آنها می باشند.

ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 35- در مواردی كه ازطرف هیات حل اختلاف رای به انتقال ملك دولت یا شهرداری كه مورد تصرف اشخاص قرار گرفته است صادر می گردد رای مزبور توسط ثبت محل به مرجع دولتی یا شهرداری ذیربط ابلاغ می شود كه حداكثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ رای نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال به دفترخانه ای كه از طرف واحد ثبتی معین می شود اعزام دارد ضمنا رونوشت آن به دفتر خانه مذكور ارسال می گردد كه در مهلت مرقوم مقدمات تنظیم سند را فراهم نماید. چنانچه در مهلت تعیین شده نماینده مرجع دولتی یا شهرداری مراجعه نكرد سردفتر یا كفیل دفترخانه مكلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید دراینصورت ثبت اسناد و املاك محل نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال به دفترخانه اعزام می نماید اعلام سردفتر مبنی برعدم حضور نماینده مرجع دولتی یا شهرداری ذیربط ملاك اقدام می باشد .

تبصره 1- تنظیم اینگونه اسناد در دفاتر اسناد رسمی نیاز به كسب مجوز از مراجع دیگر ندارد .

تبصره 2- (الحاقی 26/12/74) هیات های حل اختلاف مكلفند بهای ملك را حسب مورد طبق تبصره3 ماده 2 (ماده 148 اصلاحی) تعیین و در متن رای قید نمایند ،‌بهای تعیین شده به عنوان ثمن معامله در سند انتقال قید خواهد شد .

ماده 38 قوانین جدید ثبت شرکت

ماده 38 – (اصلاحی 22/8/81 ) مبلغ دریافتی موضوع ماده 37 درمراكز استان به حسابی كه با درخواست مسترك مدیر كل ثبت استان وذیحساب مربوطه به نمایندگی از خزانه داری كل ودرشهرستانها به موجب درخواست رئیس یا مسئول اداره ثبت وعامل ذیحساب در یكی ازشعب بانكهای موجود در محل افتتاح شده یا می شود واریزمی گردد.

حق برداشت از حساب مذكور بر طبق ضوابط آیین نامه در مراكز استان با مدیركل ثبت یا نماینده معرفی شده از طرف وی به اتفاق ذیحساب ثبت استان ودر شهرستانها با رئیس یا مسئول ثبت محل به اتفاق عامل ذیحساب ودرهر موردبا امضای متفق آنها خواهد بود ودرمورد مناطق ثبتی واقع در تهران وحومه نیز به همین ترتیب عمل می شود .

قانون جدید ثبت شرکت ماده 39

ماده 39 – (اصلاحی 22/8/81) ازمحل وجوه دریافتی موضوع ماده 37 آیین نامه پرداخت های زیر تعیین وانجام می شود .

الف-حق حضور وحق الزحمه هر یك از اعضاء هیاتهای حل اختلاف برای هر پرونده دوازده هزارریال.

ب- حق حضور وحق الزحمه هر یك از اعضاء هیات حل اختلاف برای هر پرونده موضوع قسمت اخیر ماده 21 آیین نامه یك هزارریال .

ج- حق الزحمه دبیر هیات حل اختلاف برای هر پرونده مبلغ شش هزار ریال و برای هرپرونده موضوع قسمت اخیر ماده 21 آیین نامه مبلغ پانصد ریال.

د- حق الزحمه سایر كاركنان و مستخدمین كه تا صدور سند مالكیت متقاضیان مشمول این قانون وظایفی را عهده دار هستند مبلغ سی هزار ریال كه مطابق دستورالعمل موضوع تبصره ماده 39 تقسیم وپرداخت می گردد .

هـ – حق الزحمه كاركنان اداره كل امور املاك وسایر ادارات ستادی كه در ارتباط با اجرای قانون وآیین نامه آن وظایفی را عهده دار هستند مطابق دستورالعمل سازمان ثبت اسناد واملاك كشور پرداخت می شود .

تبصره – دستورالعمل نحوه توزیع مبلغ مقرر دربند (د) ماده فوق توسط رئیس سازمان تهیه وبه واحد ثبتی ابلاغ خواهد شد .

ماده 40 قانون ثبت شرکت جدید

ماده 40- (اصلاحی 22/8/81) هزینه كارشناسی یا هیاتهای كارشناسی و خبرگان ثبتی به عهده متقاضیان است كه باید قبل از انجام كارشناسی وپس از محاسبه آن برمبنای زیر به حساب سپرده ادارات ثبت واریز وقبض آن تحویل ثبت مربوطه شود تا ضمیمه پرونده گردد .

الف – دستمزد كارشناسی ساختمانها وتاسیسات مربوطه مطابق ارزش معاملاتی نسبت به عرصه واعیان به شرح زیر:

1- تا پنج میلیون ریال ارزش معاملاتی مقطوع شصت هزار ریال

2- نسبت به مازاد برپنج میلیون ریال براساس ارزش معاملاتی 2 در هزار

ب- دستمزد كارشناسی اراضی كشاورزی ونسق های زراعی (اعم از شهری و غیرشهری )

1- تایك هكتار بطور مقطوع 75000 ریال

2- از یك هكتار و یك متر تا پنج هكتار كلا بطور مقطوع 85000 ریال

3- از پنج هكتار و یك متر تا ده هكتار كلا بطور مقطوع 95000 ریال

4- از ده هكتار به بالا به ازاء هر هكتار مازاد ده هزار ریال اضافه دریافت می شود .

ج- دستمزد كارشناسی باغات (اعم از شهری و غیرشهری ) به میزان بیست درصد به مبالغ بند (ب) ردیفهای ذیل آن اضافه می شود .

تبصره 1- در مواردی كه محدوده متصرفی مشتمل برهر دو نوع عملیات عمرانی باشد برحسب میزان هریك دستمزد كارشناسی محاسبه می گردد .

تبصره 2- هیات حل اختلاف پس از وصول نظر كارشناسی ، دستور پرداخت دستمزد را بر مبنای ضوابط فوق خواهد داد و رئیس ثبت (یا مسئول واحد ثبتی ) با وصول دستور هیات اقدام اجرائی لازم برای پرداخت دستمزد را انجام می دهد .

چنانچه میزان دستمزد تودیعی كمتر از دستمزد محاسبه شده باشد متقاضی باید بقیه را پرداخت نماید و چنانچه اضافه تودیع شده باشد میزان اضافی به وی مسترد می گردد در موارد ثبت توافقی دستمزد كارشناسان به دستور رئیس ثبت محل پرداخت خواهد شد .

تبصره 3- (اصلاحی 22/8/81) دستمزد مذكور بالسویه به كارشناسان پرداخت می شود .

تبصره 4- (الحاقی 22/8/81) پانزده درصد از دستمزد كارشناسی موضوع بندهای الف و ب در اختیار رئیس ثبت مربوطه قرار می گیرد تا به تشخیص وی به سایر كاركنانی كه در همان واحد در امر تسهیل عملیات كارشناسی و اقدامات مربوط به آن موثرند وبه امر كارشناسی اشتغال ندارند پرداخت نماید .

ماده 41 قوانین جدید ثبت شرکت

ماده 41- (اصلاحی 26/12/74) در مركز هر استان به منظور اجرای این آیین نامه وتمركز مانده وجوه وصولی توسط واحدهای ثبتی هر استان مربوطه و ذیحساب آن بنمایندگی از خزانه داری كل در یكی از شعب بانكهای موجود در محل افتتاح می شود .

حق برداشت از حساب مذكور برطبق آیین نامه اصلاحی با مدیر كل ثبت استان یا مقام مجاز معرفی شده از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به اتفاق ذیحساب ثبت استان و در هر مورد با امضاء متفق آنها خواهد بود .

هریك از ادارات و واحدهای ثبتی شهرستانها مكلفند نسبت به پرونده هایی كه درهر ماه منجر به صدور رای هیات حل اختلاف یا منجر به ثبت توافق در دفتر توافق شده و دستور ادامه عملیات ثبتی آن صادر می شود وجوه مقرر در ماده 39 این آیین نامه را به كیفیتی كه مقرر شده است حداكثر تا پانزدهم ماه بعد پرداخت وپس از كسر سایر هزینه های قانونی مبلغ مانده را ظرف همان مدت به حساب تمركز وجوه كه در مركز هراستان افتتاح شده یا می شود واریز نمایند .

ماده 42 قانون ثبت شرکت ها جدید

ماده 42- (الحاقی 26/12/74) هریك از ادارات كل ثبت استان‌ها مكلفند پس از كسر هزینه های قانونی و یا تفویض اختیار شده ویا مخارجی كه دستور پرداخت آن از محل موجودی حساب متمركز در استان صادر شده باقیمانده را حداكثر تا نیمه اول ماه بعد به حساب مركز در تهران كه به درخواست وبنام سازمان ثبت اسناد و املاك كشئر دریكی از شعب بانكهای تهران افتتاح و شماره آن به ادارات كل ثبت استانها ابلاغ شده واریز ویك نسخه واریزی را به اداره كل امور مالی و ذیحسابی سازمان ثبت ارسال دارند .

برداشت از حساب مذكور با امضاء رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور یا مقام مجاز از طرف ایشان به اتفاق امضاء ذیحساب یا مقام مجاز از طرف وی كه بهمین منظور تعیین و معرفی شده یا می شود مجاز خواهد بود .

ماده 43 قانون ثبت شرکت ها جدید

ماده 43- (الحاقی 26/12/74) وجوه موضوع مواد 41-42 این آیین نامه بمنظور اجرای قانون اصلاح مواد 1و2و3 قانون حذف و اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 31/4/65 والحاق موادی به آن و آیـیــن نامه های اجرایی آن در مورد ذیل به مصرف خواهد رسید .

تامین مخارج تشكیل هیات های حل اختلاف ، استفاده از امكانات بخش خصوصی ویا دولتی برای عملیات فنی و نقشه برداری ،جبران كسری هزینه های نقاطی كه موجودی حساب آنها دراین خصوص تكافوی پرداخت های مقرر را نمی نماید ، تهیه تجهیزات فنی و تدارك مطبوعات و كاغذ مصرفی هیاتها تامین و تدارك فضای مناسب اداری، سازمانی و مسكونی، تهیه تجهیزات ، امكانات ، تاسیسات ،‌خودرو ، وسایل و لوازم اداری ،‌ پرداخت حق الزحمه به افرادی كه به تشخیص سازمان ثبت بنحوی در اجرای خدمات ثبتی در این خصوص همكاری وفعالیت می نمایند .

تامین و ترغیب نیروی انسانی موقت مورد نیاز واحدهای ثبتی در سطوح مختلف تا مرحله اجرای نهائی قانون مذكور و صدور و تسلیم اسناد مالكیت متقاضیان بصورت قراردادی و خرید خدمت تكمیل و توسعه و تجهیز ساختمانها، پرداخت هزینه های اداری ، تهیه كامپیوتر وتجهیزات مكانیزه وسایر مخارج مورد نیاز واحدهای ثبتی مجری قانون به تشخیص سازمان ثبت .

حكم این ماده در مورد انجام پرداخت ها و برداشت ها از حسابهای مخصوص موضوع مواد 41 و 42 فوق الذكر از تاریخ اجرای قانون است .

سایر مواد آیین نامه اصلاحی قبلی كه تغییر حاصل ننموده به قوت خود باقی است. مهلت پذیرش تقاضا مصوب 18/8/78 مجلس شورای اسلامی پذیرش هر تقاضا منوط به واریز مبلغ پنجاه هزار ریال توسط متقاضیان مشمول بند الف وسی هزار ریال توسط متقاضیان مشمول بند ب ماده 37 آیین نامه اجرایی قانون مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 10/8/78 به حساب جاری مقرر در ماده 41 آیین نامه مزبور وارائه فیش پرداختی به ضمیمه مدارك مورد لزوم به اداره ثبت محل خواهد بود وجوه ماخوذه قابل استرداد نیست .

تبصره – مبالغ مذكور در موقع رسیدگی هر تقاضا حسب مورد از مبالغ مقرر در بندهای (الف) یا (ب) ماده 37 آیین نامه كسر و الباقی بعلاوه مبلغ مندرج در تبصره یك ماده 21 آیین نامه اصلاحی توسط متقاضی به حساب جاری مزبور واریز خواهد شد .

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید