تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز ثبت آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد

خانه > دسته‌بندی نشده  > مجوز ثبت آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد

مجوز ثبت آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد

مجوز ثبت آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد

در این مطلب شرایط مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح ، ابطال  و تمدید

سوالاتی که در این مطلب پاسخ داده می‌شود:

هزینه ثبت آموزشگاه چقدر است؟

مراحل اخذ مجوز آموزشگاه فنی و حرفه ای شامل چه مواردی است؟

چه مدارکی برای مجوز ثبت آموزشگاه مورد نیاز است؟

شرایط تاسیس آموزشگاه آزاد چیست؟

مرجع صدور مجوز تاسیس آموزشگاه


مشخصات مجوز آموزشگاه فنی و حرفه ای

مشخصات مجوز آموزشگاه آزاد

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز ثبت آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون کار جمهوری اسلامی ایران4291369/08/29مواد 107 الی 111

ضوابط و دستورالعمل اجرايي آیين نامه نحوه ي تشكيل و اداره آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد281397/12/25بند 3 ماده 1

فرآیند صدور مجوز ثبت آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد
فایلی وجود ندارد

شرایط تاسیس آموزشگاه آزاد و مدارک لازم برای صدور مجوز

شرایط تاسیس آموزشگاه آزاد


مدارک مورد نیاز مجوز ثبت آموزشگاه

عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت نظام وظیفه10003
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری10024
تصویر گواهی عدم اعتیاد10031
تصویر تعهد نامه محضری10035
تابعیت ایرانی100204
تعهد نامه عدم اشتغال100303
برگه تشخیص و احراز هویت100334
اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران100103

مدارک مجوز ثبت آموزشگاه

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ضوابط و دستورالعمل اجرايي آیين نامه نحوه ي تشكيل و اداره آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد281397/12/25ماده 26

ضوابط و دستورالعمل اجرايي آیين نامه نحوه ي تشكيل و اداره آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد281397/12/25ماده 29

استعلام‌های بین دستگاهی تاسیس آموزشگاه

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
تاییدیه اماکن10008پلیس اطلاعات و امنیت عمومی – پلیس نظارت بر اماکن عمومی0www.ir
گواهی عدم اعتیاد10016نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – مراکز بهداشتی و درمانی معتمد0www.ir
عدم سوء پیشینه10078نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی0http://epolice.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ضوابط و دستورالعمل اجرايي آیين نامه نحوه ي تشكيل و اداره آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد281397/12/25بند 5 ماده 29

ضوابط و دستورالعمل اجرايي آیين نامه نحوه ي تشكيل و اداره آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد281397/12/25بند 4 و 5 ماده 26

مجوزهای پیش‌نیاز ثبت آموزشگاه آزاد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ضوابط و دستورالعمل اجرايي آیين نامه نحوه ي تشكيل و اداره آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد281397/12/25جدول شماره 1

ضوابط و دستورالعمل اجرايي آیين نامه نحوه ي تشكيل و اداره آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد281397/12/25ماده 60

ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ضوابط و دستورالعمل اجرايي آیين نامه نحوه ي تشكيل و اداره آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد281397/12/25تبصره 3 ماده 60

ضوابط و دستورالعمل اجرايي آیين نامه نحوه ي تشكيل و اداره آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد281397/12/25تبصره 2 ماده 61

ضوابط و دستورالعمل اجرايي آیين نامه نحوه ي تشكيل و اداره آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد281397/12/25تبصره 3 ماده 63

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ضوابط و دستورالعمل اجرايي آیين نامه نحوه ي تشكيل و اداره آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد281397/12/25تبصره 3 ماده 60

ضوابط و دستورالعمل اجرايي آیين نامه نحوه ي تشكيل و اداره آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد281397/12/25تبصره 2 ماده 61

ضوابط و دستورالعمل اجرايي آیين نامه نحوه ي تشكيل و اداره آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد281397/12/25تبصره 3 ماده 63

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه ثبت آموزشگاهمبلغ
صدور، تعویض، تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد2000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون بودجه سال 1399 کل کشور15181399/02/09جدول شماره 5

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز ثبت آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد

شرایط تاسیس آموزشگاه آزاد و مدارک مجوز ثبت آموزشگاه برای تمدید مجوز

شرایط تاسیس آموزشگاه آزاد

شرایط تاسیس آموزشگاه آزاد


مدارک مجوز ثبت آموزشگاه

عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
گزارش عملکرد100212
تصوير پروانه تاسيس1000934
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ضوابط و دستورالعمل اجرايي آیين نامه نحوه ي تشكيل و اداره آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد281397/12/25ماده 66

ضوابط و دستورالعمل اجرايي آیين نامه نحوه ي تشكيل و اداره آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد281397/12/25ماده 60

ضوابط و دستورالعمل اجرايي آیين نامه نحوه ي تشكيل و اداره آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد281397/12/25ماده 61

ضوابط و دستورالعمل اجرايي آیين نامه نحوه ي تشكيل و اداره آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد281397/12/25ماده 63

ضوابط و دستورالعمل اجرايي آیين نامه نحوه ي تشكيل و اداره آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد281397/12/25ماده 64

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ضوابط و دستورالعمل اجرايي آیين نامه نحوه ي تشكيل و اداره آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد281397/12/25تبصره 3 ماده 60

ضوابط و دستورالعمل اجرايي آیين نامه نحوه ي تشكيل و اداره آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد281397/12/25تبصره2ماده 61

ضوابط و دستورالعمل اجرايي آیين نامه نحوه ي تشكيل و اداره آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد281397/12/25تبصره 3 ماده 63

ضوابط و دستورالعمل اجرايي آیين نامه نحوه ي تشكيل و اداره آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد281397/12/25تبصره 3 ماده 64

مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه ثبت آموزشگاهمبلغ
صدور، تعویض و تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد2000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون بودجه سال 1399 کل کشور15181399/02/09جدول شماره 5