تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز ثبت اختراع

خانه > اخذ مجوز  > مجوز ثبت اختراع

مجوز ثبت اختراع

مجوز ثبت اختراع

در این مطلب شرایط، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور، اصلاح، ابطال و تمدید مجوز ثبت اختراع(مدارک مورد نیاز مجوز ثبت اختراع ، هزینه مجوز ثبت اختراع ، گواهینامه ثبت اختراع ) شرح داده شده است.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز ثبت اختراع

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/0128 تا 33

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12721386/11/231 تا 16

فرآیند صدور مجوز گواهینامه ثبت اختراع
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


 مدارک مورد نیاز مجوز ثبت اختراع
عنوان مدرککد مدرک
توصیف اختراع1001863
ادعانامه1001864
خلاصه توصیف اختراع1001865
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/0128 تا 33

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12721386/11/231 تا 16

استعلام‌های بین دستگاهی گواهینامه ثبت مجوز اختراع

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
شرایط ماهوی اختراع10143قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور180www.ssaa.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/0128 تا 33

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12721386/11/231 تا 16

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/0166

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12721386/11/2316

هزینه مجوز ثبت اختراع


عنوان هزینهمبلغ
هزینه فایل و تسلیم اظهارنامه برای اشخاص حقیقی10000 ریال
هزینه فایل و تسلیم اظهارنامه برای اشخاص حقوقی100000 ریال
حق الثبت اختراع برای اشخاص حقیقی5000000 ریال
حق الثبت اختراع برای اشخاص حقوقی50000000 ریال
هزینه بررسی ماهوی برای اشخاص حقیقی1500000 ریال
هزینه بررسی ماهوی برای اشخاص حقوقی3000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/01جدول 1 ضمیمه

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/01ماده 28 اصلاحی

جدول هزینه های مربوط به اختراع15361399/02/21

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز ثبت اختراع

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
پرداخت هزینه های قانونی1001834
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/0166

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12721386/11/2316

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید گواهینامه ثبت اختراع

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/0166

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12721386/11/2316

هزینه تمدید مجوز


عنوان هزینهمبلغ
هزینه سال اول تا پنجم برای اشخاص حقیقی100000 ریال
هزینه سال ششم تا دهم برای اشخاص حقیقی200000 ریال
هزینه سال یازدهم تا پانزدهم برای اشخاص حقیقی300000 ریال
هزینه سال شانزدهم تا بیستم برای اشخاص حقیقی400000 ریال
هزینه سال اول تا پنجم برای اشخاص حقوقی1000000 ریال
هزینه سال ششم تا دهم برای اشخاص حقوقی2000000 ریال
هزینه سال یازدهم تا پانزدهم برای اشخاص حقوقی3000000 ریال
هزینه سال شانزدهم تا بیستم برای اشخاص حقوقی4000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/01جدول 1 ضمیمه

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/01ماده 192

جدول هزینه های مربوط به اختراع15361399/02/21

مدت اعتبار مجوز

 ماه


فرآیند اصلاح مجوز ثبت اختراع

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


مدارک مورد نیاز مجوز ثبت اختراع


ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز ثبت اختراع

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/0166

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/0155

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12721386/11/2318

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12721386/11/2316

شرایط و مدارک لازم برای لغو گواهینامه ثبت اختراع


مدارک مورد نیاز مجوز ثبت اختراع


عنوان قانون/مصوبه

شماره قانون/مصوبه

تاریخ قانون/مصوبه

شماره ماده، بند یا تبصره

فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

1271

1387/11/01

55 و 66

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

1272

1386/11/23

16 و 18