تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز ثبت انتخابات انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز ثبت انتخابات انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی

مجوز ثبت انتخابات انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی

مجوز ثبت انتخابات انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی

مجوز ثبت انتخابات انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور، تمدید و ابطال مجوز ثبت انتخابات انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی(هزینه مجوز انتخابات انجمن صنفی کارگری و کارفرمایی ، مدارک جواز انتخابات انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی ، انتخابات انجمن، انتخابات انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی، انتخابات صنف کارفرمایی، انتخابات صنف کارگری، انجمن، انجمن های کارفرمایی، انجمن های کارگری، ثبت انتخاب انجمن صنف کارگری، صنف کارگری) شرح داده شده است.

مرجع صدور


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون کار جمهوری اسلامی ایران4291369/08/29131

آیین نامه چگونگی تشکیل و حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی و کانونهای مربوط9201389/08/03ماده 13، 14و 15

فرآیند صدور مجوز ثبت انتخابات انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر شناسنامه10002
صورتجلسه مصوب هیئت مدیره100173
فرم تکمیل شده نرم افزار100191
آگهی دعوت اعضا به مجمع عمومی100205


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه چگونگی تشکیل و حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی و کانونهای مربوط9201389/08/03ماده 13، 14و 15

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز مجوز ثبت انتخابات انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی


ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه چگونگی تشکیل و حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی و کانونهای مربوط9201389/08/03ماده 13، 14 و 15

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه مقررات زدایی10511396/08/09ردیف 13

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه چگونگی تشکیل و نحوه عملکرد مجامع نماینده کارگران استان و عالی4781389/10/18ماده 5

هزینه مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


مدارک جواز انتخابات انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی


ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز ثبت انتخابات انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


مدارک جواز انتخابات انجمن های صنفی کارگری


ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح

مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح انتخابات انجمن های صنفی کارگری و کارفرماییفرآیند ابطال مجوز ثبت انتخابات انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه چگونگی تشکیل – حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط – موضوع ماده (131) قانون کار جمهوری اسلامی ایران571371/10/06تبصره 3 ماده 10

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


مدارک جواز انتخابات انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی


بدون دیدگاه

متاسفانه امکان درج دیدگاه در حال حاضر وجود ندارد.