تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز ثبت شرکت باغبانی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز ثبت شرکت باغبانی

مجوز ثبت شرکت باغبانی

مجوز ثبت شرکت باغبانی

مجوز ثبت شرکت باغبانی

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز ثبت شرکت باغبانی ( هزینه ثبت موسسه باغبانی ، شرایط دریافت پروانه شرکت باغبانی ، مدارک اخذ مجوز مرکز باغبانی ) را کاملا شرح می‌دهیم

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز ثبت شرکت باغبانی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی5691389 /04 / 23ماده 2

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر شناسنامه10002
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
تصویر کارت ملی مدیر عاملتصویر کارت ملی مدیر عامل
تصاویر برابر اصل شده تمام صفحات اساسنامه1001129
آدرس دقیق شرکت به همراه کدپستی و شماره تلفن و فاکس جهت انجام مکاتبات10011700800
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی5691389 /04 / 23ماده 2

استعلام‌های بین دستگاهی مجوز ثبت شرکت باغبانی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی5691389 / 04/ 23ماده 2

مجوز ثبت شرکت باغبانی

مدت اعتبار مجوز ثبت شرکت باغبانی

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی5691389 / 04/ 23ماده 2

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی5691389 /04 / 23دستورالعمل ماده2

هزینه صدور مجوز ثبت شرکت باغبانی


عنوان هزینهمبلغ
بازدید750000 ریال
صدور250000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی5691389 /04 / 23تبصره 3 ماده 2

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه فرم بازدید کارشناسی تکمیل شده100381
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی5691389 / 04/ 23ماده2

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی5691389 /04 / 23دستورالعمل ماده2

ضوابط خاص تمدید مجوز ثبت شرکت باغبانی


مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی5691389 /04 / 23ماده 2

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی5691389 /04 / 23دستورالعمل ماده 2

مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوز


عنوان هزینهمبلغ
بازدید کارشناسی750000 ریال
تمدید250000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی5691389 /04 / 23تبصره 3 ماده2

فرآیند اصلاح مجوز ثبت شرکت باغبانی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی5691389 /04 / 23ماده 2

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی5691389 /04 / 23دستورالعمل ماده 2

ضوابط خاص اصلاح مجوز


هزینه ثبت موسسه باغبانی

مدت زمان اصلاح مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی5691389 /04 / 23ماده 2

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی5691389 /04 / 23دستور العمل ماده 2

مدت اعتبار مجوز ثبت شرکت باغبانی

 ماه


هزینه اصلاح مجوز


عنوان هزینهمبلغ
صدور250000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی5691389 /04 / 23تبصره 3 ماده 2

فرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی5691389 /04 / 23ماده 2

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی5691389 /04 / 23دستورالعمل ماده 2

شرایط دریافت پروانه شرکت باغبانی

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز ثبت شرکت باغبانی


عنوان مدرککد مدرک
گزارش نظارتی1000/21
آراء و احکام قطعی هياتهاي انتظامي و مراجع ذیصلاح قضائی1001/21
ارائه درخواست کتبی11205
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی5691389 /04 / 23ماده 2

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی5691389 /04 / 23دستور العمل ماده2

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید