تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز ثبت واردات مکمل تغذیه ای

خانه > اخذ مجوز  > مجوز ثبت واردات مکمل تغذیه ای

مجوز ثبت واردات مکمل تغذیه ای

مجوز ثبت واردات مکمل تغذیه ای

مجوز ثبت واردات مکمل تغذیه ای

در این مطلب شرایط، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور، اصلاح، ابطال و تمدید مجوز ثبت واردات مکمل تغذیه ای(گواهینامه مکمل تغذیه ، مجوز واردات مکمل تغذیه ، مدارک مورد نیاز مجوز مکمل تغذیه ، هزینه مجوز مکمل تغذیه)شرح داده می‌شود.

مرجع صدور مجوز ثبت واردات مکمل تغذیه ای


مشخصات مجوز واردات مکمل تغذیه

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکملهای غذایی- رژیمی4351387/11/1718-26

فرآیند صدور مجوز واردات مکمل تغذیه ای
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


مدارک مورد نیاز مجوز مکمل تغذیه
عنوان مدرککد مدرک
تصویر فیش بانکی10013
فرم پرسشنامه اطلاعات فنی تکمیل شده100460
گواهی GMP100615
اصل گواهی FSC100666
تصویر گواهی ثبت نمایندگی وزارت صنعت، معدن و تجارت100667
صل LOA در سریرگ شرکت مبدا و ممهور به سفارت جمهوری اسلامی ایران100668
اصل PIAF100652
قیمت فرآورده در کشور مبدا، منطقه خاورمیانه و زمان ورود به ایران و قیمت مقدار مصرف روزانه100653
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٣۴ الحاقات بعدی4401334/03/2913

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٣۴ الحاقات بعدی4401334/03/2914

استعلام‌های بین دستگاهی واردات مکمل تغذیه


مجوزهای پیش‌نیاز گواهینامه واردات مکمل تغذیه


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکملهای غذایی- رژیمی4351387/11/1718-26

ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز گواهینامه واردات مکمل تغذیه

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکملهای غذایی- رژیمی4351387/11/1718-26

مدت اعتبار مجوز گواهینامه واردات مکمل تغذیه

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکملهای غذایی- رژیمی4351387/11/1718-26

هزینه مجوز مکمل تغذیه


عنوان هزینهمبلغ
ثبت منبع(کارخانه سازنده)65000000 ریال
ثبت هر قلم فرآورده14000000 ریال
پروانه مسئول فنی560000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکملهای غذایی- رژیمی4351387/11/1718-26

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز ثبت واردات مکمل تغذیه ای

شرایط و مدارک مورد نیاز مجوز مکمل تغذیه


مدارک مورد نیاز مجوز مکمل تغذیه
عنوان مدرککد مدرک
برگه نمایندگی انحصاری (LOA) لگالایز شده1003055
پروانه مسئول فنی1003000
اصل پروانه قبلی1000231
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه “ثبت دارو” در سازمان غذا و دارو4321393/10/072

دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکملهای غذایی- رژیمی4351387/11/1718-26

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز ثبت مکمل تغذیه ای

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکملهای غذایی- رژیمی4351387/11/1718-26

هزینه تمدید مجوز گواهینامه واردات مکمل تغذیه


عنوان هزینهمبلغ
پروانه مسئول فنی510000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکملهای غذایی- رژیمی4351387/11/1718-26

مدت اعتبار مجوز

 ماه


فرآیند اصلاح مجوز ثبت واردات مکمل تغذیه ای

شرایط و مدارک مورد نیاز مجوز مکمل تغذیه


مدارک مورد نیاز مجوز مکمل تغذیه
عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
فرم تکمیل شده تعهدنامه (موارد فنی) در سربرگ رسمی و با امضاء بالاترین مقام صاحب امضاء و مهر شرکت1001138
اصل پروانه قبلی1000231
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکملهای غذایی- رژیمی4351387/11/1718-26

ضوابط خاص اصلاح مجوز گواهینامه واردات مکمل تغذیه


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوز


عنوان هزینهمبلغ
پروانه مسئول فنی510000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکملهای غذایی- رژیمی4351387/11/1718-26

فرآیند ابطال مجوز ثبت واردات مکمل تغذیه ای

شرایط قابلیت ابطال گواهینامه واردات مکمل تغذیه


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکملهای غذایی- رژیمی4351387/11/1718-26

شرایط و مدارک مورد نیاز مجوز مکمل تغذیه


مدارک مورد نیاز مجوز مکمل تغذیه
عنوان مدرککد مدرک
گواهی GMP100615
اصل برگ آنالیز محصول100643
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکملهای غذایی- رژیمی4351387/11/1718-26

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید