تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز شرکت تخصصی شیلات

خانه > اخذ مجوز  > مجوز شرکت تخصصی شیلات

مجوز شرکت تخصصی شیلات

مجوز شرکت تخصصی شیلات

مجوز شرکت تخصصی شیلات

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز شرکت تخصصی شیلات ( هزینه ثبت شرکت شیلات ، شرایط دریافت پروانه مرکز تخصصی شیلات ، مدارک ثبت شرکت خدمات بندر ) را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز شرکت تخصصی شیلات

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران5711374 / 06/ 14ماده 1 تا 23

آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران4551378 /02 / 05ماده 1 تا 39

قانون تمرکز وظايف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي10041391 /12 / 12ماده 1

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر اساسنامه10012
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
درخواست کتبی100977


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی5691389 /04 / 23ماده 2

آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران4551378 /02 / 05ماده 1 تا 39

قانون تمرکز وظايف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي10041391 /12 / 12ماده 1

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
استعلام اشخاص حقیقی با استفاده از شماره ملی10126سازمان ثبت احوال کشور – سازمان ثبت احوال0www.ncr.ir

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی5691389/04/23دستورالعمل ماده 2

ضوابط خاص صدور مجوز شرکت تخصصی شیلات


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی5691389 /04 / 23ماده 2

قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران5711374 /06 / 14ماده 1 تا 23

آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران4551378 /02 / 05ماده 1 تا 39

شرایط دریافت پروانه مرکز تخصصی شیلات

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی5691389 /04 / 23دستورالعمل ماده 2

مدت اعتبار مجوز شرکت تخصصی شیلات

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی5691389 /04 / 23دستورالعمل ماده 2

قانون نظام جامع دامپروری كشور5861388 /05 / 07ماده 5

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
بازدید کارشناس750000 ریال
صدور مجوز250000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی5691389 /04 / 23تبصره 3 ماده 2

قانون تمرکز وظايف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي10041391 /12 / 12ماده 1

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز شرکت تخصصی شیلات

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوز شرکت تخصصی شیلاتفرآیند اصلاح مجوز

مجوز شرایط و مدارک لازم برای اصلاح ثبت شرکت خدمات بندر


عنوان مدرککد مدرک
طرح توجیهی100272
ارائه فرم بازدید کارشناسی تکمیل شده100381
تکمیل فرم درخواست100753
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی5691389 /04 / 23دستورالعمل ماده 2

مدارک ثبت شرکت خدمات بندر

ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی5691389 /04 / 23دستورالعمل ماده 2

مدت زمان اصلاح مجوز شرکت تخصصی شیلات

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی5691389 /04 / 23دستورالعمل ماده 2

مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوز


عنوان هزینهمبلغ
بازدید کارشناسی750000 ریال
صدور مجوز250000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی5691389 /04 / 23دستورالعمل ماده 2

فرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی5691389 /04 / 23مواد مندرج در قانون

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز شرکت تخصصی شیلات


عنوان مدرککد مدرک
تکمیل فرم درخواست100753
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی5691389 /04 / 23مواد مندرج در قانون

برچسب ها:

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید