تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز صرافی آنلاین و ارز دیجیتال

خانه > اخذ مجوز  > مجوز صرافی آنلاین و ارز دیجیتال

مجوز صرافی آنلاین و ارز دیجیتال

مجوز صرافی

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، ابطال ،اصلاح و تمدید مجوز صرافی (مجوز صرافی آنلاین ، مجوز صرافی ارز دیجیتال ، مجوز صرافی بانک مرکزی ، هزینه مجوز صرافی ،شرایط صرافی آنلاین ، مدارک صرافی ارز دیجیتال ) کاملا شرح داده می‌شود.

مرجع صدور مجوز صرافی


مشخصات مجوز صرافی آنلاین

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون پولی و بانکی کشور1201351 / 04 /1811

قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی1221383 /10 / 221

دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها941393 /05 / 28مواد (13) و (20)

احکام دائمی برنامه های توسعه کشور6121395 /12 / 01بند (الف) از ماده 21

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور9471395 /12 / 14بند (ب) از ماده 14

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 مجلس شورای اسلامی8971392 /10 / 03بند (خ) از ماده 2

فرآیند صدور مجوز صرافی ارز دیجیتال
فایلی وجود ندارد

شرایط  صرافی آنلاین و مدارک لازم برای صدور مجوز صرافی ارز دیجیتال


عنوان مدرککد مدرک
تصویر اساسنامه10012
تصویر ضمانت بانکی10032
جواز تاسیس100262
آگهی ثبت موسسه اعتباری1001004
گواهی نامه مهارت انجام عملیات صرافی15452
تصویر برابر اصل شده روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس شرکت و نیز آگهی آخرین تغییرات در سهامداران و10011704
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها941393 /05 / 28مواد 16 ، 21 و 9-10

استعلام‌های بین دستگاهی صرافی بانک مرکزی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
تاییدیه اماکن10008پلیس اطلاعات و امنیت عمومی – پلیس نظارت بر اماکن عمومی0www.ir
عدم بدهی قطعی مالیاتی10009وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امورمالیاتی کشور0http://e4.tax.gov.ir/Entrance
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها941393/05/28ماده (6)

مجوزهای پیش‌نیاز فعالیت صرافی


ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها941393/05/289

مدت زمان صدور مجوز صرافی ارز دیجیتال

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها941393 /05 / 28مواد 14 و 15

مجوز صرافی آنلاین

مدت اعتبار مجوز صرافی بانک مرکزی

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها941393 / 05/ 2816

هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها941393 /05 / 28کلیه موارد

نمونه مجوز صادر شده صرافی بانک مرکزی

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز صرافی ارز دیجیتال

شرایط صرافی آنلاین و مدارک لازم برای تمدید مجوز صرافی ارز دیجیتال


عنوان مدرککد مدرک
تصویر ضمانت بانکی10032
تصویر مفاصاحساب مالیاتی10039
نداشتن بدهی قطعی100245
مجوز فعالیت100626
تکمیل اطلاعات بر روی سامانه100756
گزارش نظارتی1000/21
تصویر برابر اصل شده روزنامه رسمی آگهي آخرین تغییرات در سهامداران و اعضای هیئت مدیره؛10011990
ارائه درخواست کتبی11205
تاییدیه حراست101988
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها941393 / 05/ 28ماده (21)

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها941393 /05 / 28تبصره (1) از ماده 16

مدت زمان تمدید مجوز فعالیت صرافی

 روز
هزینه تمدید مجوز صرافیعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها941393/05/28کلیه موارد

مدت اعتبار مجوز صرافی آنلاین

 ماه


فرآیند اصلاح مجوز صرافی آنلاین و ارز دیجیتال

شرایط صرافی آنلاین و مدارک لازم برای اصلاح مجوز صرافی ارز دیجیتالعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها941393 / 05/ 28ماده (16)

مجوز صرافی دیجیتال

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز صرافی ارز دیجیتال

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوز صرافیعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها941393 /05 / 28تمامی موارد

فرآیند ابطال مجوز صرافی آنلاین و ارز دیجیتال

شرایط قابلیت ابطال مجوز صرافی آنلاین


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها941393 / 05/ 2843

شرایط صرافی آنلاین و مدارک لازم برای لغو مجوز صرافی ارز دیجیتال


عنوان مدرککد مدرک
ضمانتنامه حسن انجام تعهدات100519
مجوز فعالیت100626
گزارش نظارتی1000/21
صورتجلسه مجمع فوق العاده100006
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها941393/05/28ماده 42 و تبصره های مربوطه