تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز واحد تولید بذر و نهال

خانه > اخذ مجوز  > مجوز واحد تولید بذر و نهال

مجوز واحد تولید بذر و نهال

مجوز واحد تولید بذر و نهال

مجوز واحد تولید بذر و نهال

در ان مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز واحد تولید بذر و نهال ( هزینه صدور مجوز شرکت تولید نهال ، مدارک اخذ مجوز مرکز تولید بذر ، شرایط دریافت پروانه تولید بذر نهال ) را کاملا شرح میدهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال118201382/04/01بند ب ماده 6 قانون

فرآیند صدور مجوز واحد تولید بذر و نهال
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه درخواست کتبی11224
ارائه قرارداد همکاری معتبر، فی مابین متقاضی و مدیر و کارشناس (ان) فنی طبق فرمت موسسه11666
اصل طرح اجرائی احداث نهالستان11675
منشور تعهدات اشخاص حقیقی/حقوقی11678
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید بذر پنبه12551
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید بذر چغندر قند12552
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید بذر دانه های روغنی12553
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید بذر ذرت12554
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید بذر سیب زمینی و مینی تیوبر12555
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید بذر گیاهان دارویی12556
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید بذر برنج12557
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید بذر سبزی و صیفی و حبوبات12558
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید بذر گندم و جو12559

مدارک صدور و تمدید مجوز تولید بذر گیاهان علوفه ای

12560
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید بذر کینوا12561
مدارک صدور و تمدید مجوز احداث باغ مادری12562
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید اسپان قارچ خوراکی12563
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید نشاء مکانیزه12564
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید نهال از طریق کشت بافت12565
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید نهال در فضای باز12566
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید نهال در فضای بسته12567
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید نهال گواهی شده در فضای باز12568
مصادیق انحرافات منجر به تعلیق یا لغو مجوز تولید بذر و محرومیت های پیش بینی شده12672
فرم چهاربرگی کمیته فنی نهال12673
   


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال100781386/11/15بخش دوم-ماده 3

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


مدارک اخذ مجوز مرکز تولید بذر

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال100781386 /11/15بخش دوم-ماده 4

مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال100781386 /11/15بخش دوم-ماده 8

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
هزینه تعرفه صدور مجوز تولید بذر و نهال برای سال 13981363000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال118201382 /04/01بند ج ماده 6

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز واحد تولید بذر و نهال


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید بذر پنبه12551
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید بذر چغندر قند12552
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید بذر دانه های روغنی12553
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید بذر ذرت12554
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید بذر سیب زمینی و مینی تیوبر12555
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید بذر گیاهان دارویی12556

مدارک صدور و تمدید مجوز تولید بذر برنج

12557
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید بذر سبزی و صیفی و حبوبات12558
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید بذر گندم و جو12559
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید بذر گیاهان علوفه ای12560
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید بذر کینوا12561
مدارک صدور و تمدید مجوز احداث باغ مادری12562
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید اسپان قارچ خوراکی12563
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید نشاء مکانیزه12564
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید نهال از طریق کشت بافت12565
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید نهال در فضای باز12566
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید نهال در فضای بسته12567
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید نهال گواهی شده در فضای باز12568
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال100781386/11/15بخش دوم-ماده 3

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال100781386/11/15بخش دوم-ماده 4

مدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوز


عنوان هزینهمبلغ
هزینه تعرفه صدور مجوز تولید بذر و نهال برای سال 13981363000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال118201382/04/01بند ج- ماده 6

فرآیند اصلاح مجوز


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز واحد تولید بذر و نهال


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
مصادیق انحرافات منجر به تعلیق یا لغو مجوز تولید بذر و محرومیت های پیش بینی شده12672
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال100781386/11/ 15بخش دوم- ماده 14

قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال118201382 /04/01بند ب ماده 6

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید