تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز کران‌بری کالای ممنوعه

خانه > اخذ مجوز  > مجوز کران‌بری کالای ممنوعه

مجوز کران‌بری کالای ممنوعه

مجوز کران‌بری کالای ممنوعه

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون امور گمركي101091390 / 09/ 22ماده 100

قانون امور گمرکی103051390 / 09/ 1699

فرآیند صدور مجوز کران‌بری کالای ممنوعه
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
فهرست عدلبندی10223
فهرست کل بار (مانیفست) لنج10231
اظهار کالا10239
ارائه اسناد10240
ارائه تضمین مناسب مورد نظر گمرک10246
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون امور گمركي101091390 / 09/ 22100

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی102101391 / 12/ 23176

دستورالعمل ها، بخشنامه ها و روش های اجرایی داخلی118581399 / 05/ 21111فایلی وجود ندارد

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
گزارش کارشناسی نیروی انتظامی ج.ا.ا10028پلیس اطلاعات و امنیت عمومی – پلیس نظارت بر اماکن عمومی0http://police.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون امور گمركي101091390/09/2299

دستورالعمل ها، بخشنامه ها و روش های اجرایی داخلی118581399/05/21111فایلی وجود ندارد
هزینه صدور مجوز کرانبری کالا

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی102101391 / 12/ 23173

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی102101391 / 12/ 23174

مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی102101391 / 12/ 23174

هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون امور گمرکی103051390 / 09/ 16100

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز کران‌بری کالای ممنوعه


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
ارائه اسناد10240
اظهارنامه10544
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی102101391 / 12 /23176

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی102101391/12/23176

مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون امور گمرکی103051390/09/16100

فرآیند اصلاح مجوز کران‌بری کالای ممنوعه


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
ارائه اسناد10240
اظهارنامه10544
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی102101391/12/23176

ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی102101391/12/23176

مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون امور گمرکی103051390/09/16100

فرآیند ابطال مجوز کران‌بری کالای ممنوعه


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون امور گمركي101091390 / 09/ 22تبصره ماده 101

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی102101391 / 12/ 23177-182

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
ارائه اسناد10240
اظهارنامه10544
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی102101391 / 12/ 23177-182

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید