تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مراحل و هزینه صدور كارت شناسایی قالیبافی

خانه > اخبار  > مراحل و هزینه صدور كارت شناسایی قالیبافی

مراحل و هزینه صدور كارت شناسایی قالیبافی

مراحل صدور كارت شناسایی قالیبافی

مراحل و هزینه صدور كارت شناسایی قالیبافی

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار میگیرد شامل : مراحل و هزینه صدور كارت شناسایی قالیبافی ، نحوه صدور کارت شناسایی فرش دستباف ، هزینه کارت شناسایی فرش دستباف

مراحل صدور كارت شناسایی قالیبافی :

١ـمتقاضیان مي بایست جھت دریافت فرم درخواست صدور كارت بـه یكـي از مراجع از قبیل اتحادیھ ھاي صنفي، اتحادیھ و شركت تعاوني ھـاي فـرش دستباف شھري یا روستائي، مجتمـع ھـاي قـالي بـافي و مراكـز تولیـدي (متمركزـ غیر متمركز) فرش دستباف داراي مجوز از سازمان بازرگـاني و یا تشكلھاي ثبت شده در زمینھ فرش دستباف و یـا سـازمان بازرگـانی و ادارات تابعھ در شھرستان مراجعھ نمایند.

تبصره١ :

اتحادیه شرکتھای تعاونی فرش دستباف شھری و روسـتایی بـه عنوان مرجع معرفی کننـده صـرفاً مـي تواننـد بـراي اعضـاء خـود تمھیدات كارت شناسایي را فراھم و پـس از صـدور کـارت، مراتـب را جھت تایید نھایی از طریق سازمان بازرگاني یـا ادارات بازرگـاني اقدام نمایند.

٢ـ متقاضیان پس از دریافت فرم نسبت به تكمیل و ارایه مدارك لازم و تحویل آن بھ اتحادیه صـنفی فـرش دسـتباف، اتحادیـه شـرکتھای تعاونی فرش دستباف شھری و روستایی و د ر صورت عدم وجود تشکل ھای مزبور به سازمان بازرگانی و ادارات تابعه در شھرسـتانھا اقـدام نمایند.

٣ـ پرسشنامھ تكمیل شده به ھمراه مدارك مورد نیاز توسط مراجع ذ یصلاح اشاره شده در بند ١ مورد بررسي وکنترل و تعین صحت اطلاعـات و صـلاحیت متقاضی جھت دریافت کارت شناسایی اقدام خواھد شد.

١ -٣ اتحادیه شرکتھای تعاونی فرش شھری و روسـتایی بـرای اعضـاء خـود مسئول صدور كارت بوده و پس از مھر و امضـاء کـارت بـه عنـوان مرجـع معرفی کننده یك نسخه از پرسشنامه صدور كارت و یك برگ كپي از كـارت صادر شده ھمچنین فرم تأیید مھارت در حرف فرش دستباف را نزد خود نگه داشته و اصل كارت شناسایي را به جھت مھر و امضاء نھایی بـه سـازمان بازرگانی تحویل و پس از مھر و امضاء توسط سازمان بازرگانی اصل کارتھا از طریق اتحادیه شرکتھای تعاونی به متقاضیان تحویل خواھد شد.

تبصره ١ مراحل و هزینه صدور كارت شناسایی قالیبافی :

متقاضیان دریافت کارت شناسایی که عضو شرکت ھای تعاونی فرش دستباف نمی باشند می توانند بر اساس اساسنامه به عضویت شرکت تعاونی در امده و پس از آن نسبت به اخذ کارت از طریق اتحادیـه شـرکت ھـای تعاونی فرش اقدام نمایند .

تبصره٢ :

صدور كارت از زمان تحویل مدارك ، ظرف مدت یك ھفته صورت مي پذیرد.

تبصره٣ :

نظارت بر فرآیند صدور كارت توسط سازمان بازرگاني استان صورت مي پذیرد.

تبصره ٤ نحوه صدور کارت شناسایی فرش دستباف

سازمان بازرگاني استان موظف است گزارش عملكـرد خـود را بـه مركز ملي فرش ایران ارسال نمایند.

٢ -٣ – اتحادیھ صنفی فرش مسول صدور کارت برای متقاضیان (غیر از اعضـاء اتحادیھ ھا و شرکتھای تعاونی فرش دستباف شھری و روستایی) بوده و پـس از صدور کارت یک نسخه از پرسشنامھ صدور کارت و یک برگ کپـی از کـارت صادر شده و ھمچنین فرم تایید مھارت را نزد خود نگھ داشتھ و اصل کارت را به متقاضیان تحویل و گزارش عملکرد را به سازمان بازرگـانی اسـتان یا ادارت تابعه شھرستان ارسال می نمایند.

تبصره ١ :

سازمان بازرگانی میتواند راساً کارت ھـای صـادر شـده توسـط اتحادیه شرکتھای تعاونی و اتحادیـھ صـنفی فـرش را پـس از بررسـی و تشخیص، کارت ھا را ابطال و یا جریان روند صدور کارت را متوقف نماید.

هزینه کارت شناسایی فرش دستباف

تبصـره٢ هزینه کارت شناسایی فرش دستباف

سـازمان بازرگـانی، اتحادیـه صـنفی، اتحادیـه شـرکتھای تعاونی فرش دسـتباف شـھری و روسـتایی موظفنـد پـس از پایـان اعتبارکارت برای متقاضیانی که قبل از ابلاغ این شیوه نامه کـارت شناسایی از آن مراجع اخذ نموده اند کارت جدید را طبق این شـیوه نامه برای آنان صادر و نسبت به جمع آوری و ابطال کارتھا ی قبلـیاقدام نمایند.

تبصره ٣ مراحل صدور كارت شناسایی قالیبافی :

دارندگان کارتھای شناسایی مرتبط با فـرش دسـتباف از سایر دستگاه ھا (صنایع دستی، بھزیستی، جھـاد سـازندگی، جھـاد کشاورزی، کمیته امـداد و…….) بـا توجـھ بـه شـرایط آنھـا می توانند نسبت به دریافت کارت جدید اقدام نمایند.

ھزینه صدور کارت شناسایی:

اتحادیھ صنفی فرش، اتحادیه شرکتھای تعاونی فرش دستباف شھری و روستایی برای صدور، تمدید، تعویض و المثنی کارت شناسایی حد اکثر مبلغ ٢٠٠٠٠ ریال می توانند از متقاضیان دریافت نمایند.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید