تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مقررات ارزيابی بهره برداران جايگاه CNG

خانه > اخذ مجوز  > مقررات ارزيابی بهره برداران جايگاه CNG

مقررات ارزيابی بهره برداران جايگاه CNG

مقررات ارزيابی بهره برداران جايگاه CNG

مقررات ارزيابی بهره برداران جايگاه CNG

مواردی که در این مرحله مورد بررسی قرار میگیرد شامل :  مقررات ارزيابی بهره برداران جايگاه CNG ، قوانین ارزیابی جایگاه سی ان جی ، نحوه ارزیابی جایگاه cng

ماده 1

بنا به روش هاي جاري درخواست هاي متقاضيان از طريق مناطق به واحد هماهنگي و ارسال خواهد شد. (تحويل مستقيم CNG نظارت بر بهره برداري و تعميرات مديريت طرح قابل بررسي نمي باشد) CNG تقاضا و پرونده متقاضيان به مديريت

ماده 2

به منظور جلوگيري از سوء استفاده هاي احتمالي از شركت هاي داراي اركان هيئت مديره يكسان، اشتراك اعضاء هيئت مديره در بيش از يك شركت بهره بردار مجاز نمي باشد.

ماده 3

عدم پرداخت حق بيمه كاركنان توسط شركت بهره برداري تخلف محسوب شده و بايد در امتيازدهي ارزيابي عملكرد بهره برداران منظور و همچنين در كميته رسيدگي به تخلفات از قراردادهاي منطقه مطرح و تصميم گيري گردد. CNG توزيع و فروش فرآورده هاي نفتي و

ماده 4 قوانین ارزیابی جایگاه سی ان جی

براي حل مشكل تاسيس چند شركت جهت بهره برداري توسط يك شخص/ اشخاص، مقرر گرديد بند خاصي به شرح ذيل به موارد پرسشنامه ارزيابي و تعيين صلاحيت عمومي متقاضيان بهره برداري اضافه گرديد:

1-4

شركت مجاز است در صورت وجود اركان يكسان هيئت مديره (مدير عامل، اعضاء و بازرسين) در دو يا چند شركت، مجوز بهره برداري را فقط به يكي از شركتها با اولويت تاريخ مراجعه و ارائه مدارك به شركت اعطاء نمايد.

2-4 نحوه ارزیابی جایگاه cng

در صورتيكه پس از صدور مجوز براي هر يك از شركت هاي مزبور، براي شركت پخش محرز گردد كه شركت ها داراي اركان يكسان هيئت مديره (مدير عامل، اعضاء و بازرسين) مي باشند، شركت مجاز خواهد بود كه مجوز صادره براي شركت هاي بعدي را باطل نموده و متقاضيان حق هر گونه شكايت و اعتراضي در اين خصوص را از خود سلب مي نمايند

ماده 5

اپراتورها و تكنسين هاي معرفي شده از سوي شركت متقاضي نبايد در هنگام ارائه مدارك در شركت بهره بردار ديگري فعاليت داشته باشند. (منظور از اپراتور، نفر آموزش ديده داراي گواهي معتبر به همراه مدرك تحصيلي حداقل ديپلم مي باشد)

ماده 6 مقررات ارزيابی بهره برداران جايگاه CNG

در قسمت منابع انساني بهره بردار (پرسشنامه)، بندهايي اضافه گرديد كه چنانچه اركان هيئت مديره شركت يا نفرات كليدي داراي سابقه محكوميت هاي حقوقي و كيفري مي باشند اعلام نمايند.

ماده 7

رويه تشويق شركت هاي بهره بردار:

1-7-تشويق شركت هاي بهره بردار مشروط به نداشتن محدوديت ارزيابي عملكرد:

– رضايت منطقه از عملكرد بهره بردار مطابق ضميمه شماره 7 امكان افزايش ظرفيت بهره برداري در منطقه مورد نظر در صورت تصويب اعضاء كميته امكان پذير مي باشد.

– مدت زمان ارسال درخواست افزايش ظرفيت بهره برداري توسط مناطق براي شركت بهره بردار بايد در دوره زماني 6 ماهه (يك دوره ارزيابي عملكرد) بوده و ارسال درخواست در فاصله زماني كمتر قابل بررسي نمي باشد. همچنين افزايش ظرفيت بهره برداري با رعايت سقف مجاز ظرفيت و تصميم كميته ممكن خواهد بود. (ظرفيت
اضافه شده از ظرفيت كل كسر مي گردد)

تبصره 1 قوانین ارزیابی جایگاه سی ان جی

افزايش ظرفيت بهره برداري منوط به كسب امتياز ارزيابي عملكرد خوب و بالا در منطقه و كشور در دو دوره ارزيابي عملكرد و رضايت منطقه مي باشد كه با توجه به ضرورت‌هاي عملياتي بررسي و در صورت احراز ساير شرايط، قابل تعديل در كميته ارزيابي خواهد بود.

تبصره 2

اعمال موارد موصوف منوط به اخذ امتياز حداقل بالاي 75 در كليه مناطق تحت بهره برداري مي باشد.

تبصره 3

افزايش ظرفيت هاي اعطايي در صورت اعمال محدوديت ارزيابي ابطال مي گردد

تبصره 4

افزايش ظرفيت بهره برداري شركت هاي داراي محدوديت پس از رفع كامل محدوديت و بازگشت به حالت اول بهره برداري امكان پذير مي باشد و شركت هاي داراي محدوديت و يا حتي بهبود عملكرد، مشمول افزايش ظرفيت نمي گردند.

2-7- تشويق (كاهش محدوديت) شركت هاي بهره بردار داراي محدوديت پس از بهبود ارزيابي عملكرد:

– در صورت اخذ امتياز كشوري خوب در 1 دوره آتي، 5 منطقه به ظرفيت مجاز اضافه مي گردد.

– در صورت اخذ امتياز كشوري در 2 دوره آتي ، 10 منطقه به ظرفيت مجاز اضافه مي گردد.

– در صورت اخذ امتياز كشوري خوب در 3 دوره آتي كل محدوديت هاي عملكردي ملغي خواهد گرديد.

ماده 8 قوانین ارزیابی جایگاه سی ان جی

رويه تنبيه شركت هاي بهره بردار:

چنانچه بهره بردار در دوره هاي ارزيابي حائز شرايط ضعيف و يا خيلي ضعيف گردد، مطابق شرايط ذيل تنزل وضعيت خواهد يافت :

1-8- بهره برداراني كه در ارزيابي شش ماهه، امتياز خيلي ضعيف منطقه اي كسب نمايند، محدود به فعاليت در منطقه در حال فعاليت مي گردند.

2-8- در صورتيكه در 2 دوره امتياز خيلي ضعيف منطقه اي كسب نمايند، از ليست شركت هاي مجاز بهره برداري حذف مي شوند.

3-8- بهره برداراني كه در ارزيابي شش ماهه، امتياز ضعيف منطقه اي كسب نمايند، صرفاً در منطقه در حال فعاليت و حداكثر 4 منطقه ديگر مجاز به فعاليت خواهند بود.

4-8- در صورتيكه در 2 دوره امتياز ضعيف منطقه اي كسب نمايند، صرفاً در منطقه در حال فعاليت مجاز به بهره برداري خواهند بود.

5-8- در صورتيكه در 3 دوره امتياز ضعيف منطقه اي كسب نمايند، از ليست شركت های مجاز بهره برداري حذف مي شوند.

ماده 9 نحوه ارزیابی جایگاه cng

چنانچه بهره بردار مجاز، به هر دليل اقدام به فروش شركت صاحب مجوز بهره برداري از صادره از سوي شركت CNG و يا مجوز بهره برداري از جايگاه هاي CNG جايگاه هاي

قوانین ارزیابی جایگاه سی ان جی

ملي پخش نمايد، اقدام بهره بردار تخلف محسوب شده و كميته مجاز به تعليق مجوز صادره خواهد بود و لذا شركت خريدار در صورت تمايل مي تواند جهت اخذ مجوز بهره برداري اقدام نمايد.

تبصره 1

تغييرات تركيب اركان هيئت مديره بدون اخذ مجوز  از كميته ارزيابي سبب معلق شدن مجوز صادره CNG شركت هاي مجاز بهره برداري از جايگاه هاي گرديده و شركت مزبور مي بايست جهت رفع تعليق، دلايل و مستندات لازم علت تغيير انجام شده را به منطقه مربوطه (منطقه اي كه از ابتدا جهت صدور مجوز بهره برداري از آنجا اقدام نموده است) ارائه نموده و منطقه پس از بررسي، نتايج را جهت طرح در كميته و تصميم گيري اعلام نمايد. CNG به مديريت

تبصره 2

در صورت انتقال بخشي از سهام شركت داراي مجوز بهره برداري به شركت هاي صاحب نشان، مجوز صادره تعليق و در صورت انتقال كامل سهام مجوز صادره ابطال مي گردد.

ماده 10 مقررات ارزيابی بهره برداران جايگاه CNG

در صورت هرگونه تخلف بهره بردار كه منجر به محكوميت در كميته رسيدگي به ناشي از قراردادها گردد، مناطق LPG و CNG تخلفات توزيع و فروش فرآورده هاي نفتي و مي بايست نسبت به كسر 10 امتياز از كل امتياز كسب شده ارزيابي عملكرد دوره اي آتي بهره برداري اقدام نمايد.

ماده 11

در خصوص بهره برداراني كه داراي بدهي گاز مي باشند:

1-11- در خصوص بدهي گاز در يك جايگاه بر اساس اعلام مناطق شركت، مقرر گرديد شركت هايي كه سهم پرداختي به شركت گاز را از مقادير ثبت شده در ميتر شركت گاز در بازه زماني مطابق مجموعه مقررات فروش واريز ننمايند بدهكار تلقي شده و مطابق بندهاي ذيل با آنها برخورد خواهد شد:

1-1-11- صدور اخطار اول توسط منطقه به شركت بدهكار و مكلف نمودن ايشان جهت تسويه مبالغ بدهي و ارائه اسناد تسويه حساب ظرف مدت 72 ساعت آتي.

2-1-11- صدور اخطار دوم توسط منطقه به شركت بدهكار و مكلف نمودن ايشان به تسويه مبالغ بدهي و ارائه اسناد تسويه حساب ظرف مدت 72 ساعت آتي و اعلام
در صورت عدم پرداخت بدهي در مهلت مقرر ، CNG موضوع به مديريت طرح مجوز شركت بدهكار تعليق خواهد شد. در صورت پرداخت بدهي، 50 % ظرفيت قبل از تعليق به ايشان عودت خواهد شد ضمن اينكه ابلاغيه تعليق به منزله يك دوره محدوديت عملكرد لحاظ مي گردد.

پيرو اخطارهاي صادره منطقه و CNG -3-1-11 پس از تعليق مجوز توسط مديريت طرح صدور اخطار و مكلف نمودن ايشان به تسويه مبالغ بدهي و ارائه اسناد تسويه حساب ظرف مدت 72 ساعت در صورت عدم پرداخت بدهي در مدت زمان مقرر پس از اعلام منطقه مربوطه از ليست شركت هاي مجاز بهره برداري بصورت كامل حذف مي گردد و در صورت پرداخت بدهي، مطابق ماده 19 مقررات مصوب كميته امكان بازگشت به ليست مجاز را خواهند داشت.

ماده 12

شركت هاي مجاز بر اساس امتيازات كسب شده در گروه هاي 3 تا 1 رتبه بندي گردند.

ماده 13 قوانین ارزیابی جایگاه سی ان جی

مقتضي است بهره برداراني كه داراي كد كشوري ( 1 سابق) و كد 4 فعلي مي باشند، به منظور ارسال مدارك جهت طرح در كميته ارزيابي و قرار گرفتن در يكي از گروه هاي سه گانه اقدام نمايند.

ماده 14

انتقال سهميه بهره برداري مابين مناطق (كسر از يك يا چند منطقه و افزايش به همان تعداد در مناطق ديگر) ممنوع مي باشد.

ماده 15 نحوه ارزیابی جایگاه cng

چنانچه شركت بهره بردار اقدام به انعقاد قرارداد بهره برداري فراتر از ظرفيت مجاز نمايد، مطابق با آئين نامه تخلفات با آن شركت برخورد خواهد شد. به شركت هاي ديگر اعم از مجاز يا غير CNG

ماده 16

واگذاري بهره برداري از جايگاه هاي مجاز توسط شركت بهره بردار (قرارداد دست دوم) ممنوع مي باشد و با شركت متخلف مطابق آئين نامه تخلفات برخورد خواهد شد.

نحوه ارزیابی جایگاه cng

ماده 17 مقررات ارزيابی بهره برداران جايگاه CNG

كليه مدارك شركت هاي متقاضي بهره برداري قبل از ارسال به كميته مي بايست توسط منطقه ممهور به مهر برگ شمار شده و پس از بررسي تكميل مدارك مراتب را
مطابق رويه به كميته ارزيابي ارسال گردد.

ماده 18

در خصوص مناقصات مربوط به جايگاه هاي شركتي مطابق اطلاعيه شماره 90 مديريت عمليات اقدام و آخرين تغييرات اعمال گردد. /8/ 200/159008 مورخ 11

ماده 19

شركت هاي حذف شده به دلايل مختلف ، پس از رفع موارد منتج به حذف و يك وقفه 6 ماهه اجازه ارسال مجدد مدارك و ارزيابي در كميته را دارند تا در صورت كسب امتياز
حداقل ( 70 ) كه 20 امتياز بالاتر از حد مجاز تعيين شده در روش مي باشد، تائيد صلاحيت شده و مجاز به عقد قرارداد 2 جايگاه به صورت منطقه اي خواهند شد.

ماده 20

كميته ارزيابي بهره برداري در خصوص موارد پيش بيني نشده در آئين نامه بهره برداري تصميم گيري نموده كه اين تصميم به ساير مناطق ابلاغ و اطلاع رساني خواهد شد و در حكم وحدت رويه اجرايي قلمداد و براي مناطق لازم التباع و اجراء خواهد بود.

ماده 21 قوانین ارزیابی جایگاه سی ان جی

كميته بهره برداري بنا به مقتضيات و ضرورت هاي عملياتي/ اجرايي نسبت به اصلاح و يا ايجاد مقررات مربوط به اين آئين نامه راساً اقدام خواهد نمود. تعداد جايگاه ها صرف نظر از تعداد CNG

ماده 22

معيار سنجش ظرفيت جايگاه های كمپرسورهاي موجود در آن به عنوان ظرفيت مجاز تعيين شده مد نظر قرار مي گيرد.

ماده 23

با توجه به ماده 21 و گزارشات واصله و همچنين عدم وجود ماده قانون در خصوص موضوع دستكاري، مقرر گرديد در صورت اعلام مناطق شركت ملي پخش، شركت ملي
گاز يا مراجع ذيصلاح مبني بر دستكاري و يا هر گونه اقدام و ايجاد نقص فني در تجهيزات اندازه گيري اعم از ميترينگ شركت گاز، ديسپنسرها و ادوات ابزار دقيق و موارد ايمني توسط مالكين و يا بهره برداران و يا عوامل آنها و يا اشخاص ثالث، موضوع در كميته تخلفات منطقه بررسي و اتخاذ تصميم گردد و نتيجه به كميته ارزيابي بهره برداران منعكس تا به توجه به آراء صادره در خصوص تعليق شركت هاي متهم CNG جايگاه هاي تصميم گيري گردد و در صورت دريافت مدارك و محرز يا برائت از بزه انتسابي، پس از

طرح مجدد در كميته تخلفات منطقه نيز به كميته ارزيابي اعلام تا نسبت به حذف يا خروج از تعليق شركت هاي موصوف اقدام نمايد.

كميته رسيدگي به تخلفات توزيع و ناشي از قراردادها، حسب مورد مي تواند LPG و CNG فروش فرآورده هاي نفتي و مراتب را به مراجع ذيصلاح در جهت تعيين خسارت و اخذ غرامت اعلام نمايد.

ماده 24 قوانین ارزیابی جایگاه سی ان جی

تغيير آدرس شركت مشروط به ارائه سند مالكيت (كپي برابر اصل) يا سند اجاره ملك (كارگاه يا دفتر) و آگهي تغييرات منتشره در روزنامه رسمي بلامانع مي باشد.

ماده 25 مقررات ارزيابی بهره برداران جايگاه CNG

در وحدت ملاك به بند “ج” ماده 12 آئين نامه ارزيابي كيفي قانون برگزاري مناقصات چنانچه محرز گردد شركت هاي مجاز كه بطور متوالي 3 سال فعاليت بهره برداري انجام نداده باشند، تعليق خواهد شد.

ماده 26

در مواردي كه تخلف شركت هاي بهره بردار منجر به راي قطعي از مراجع تعزيراتي، قضايي و يا كميته رسيدگي به تخلفات گردد و يا بواسطه بازرسي موردي تخلف محرز شود، پس از پرداخت جرائم و رفع موارد تخلف توسط شركت خاطي با تائيد مراتب توسط مناطق، تا بررسي صلاحيت مجدداً با احتساب ظرفيت بهره برداري به تشخيص كميته ارزيابي در كمترين ظرفيت امكان پذير مي باشد.

تبصره

بديهي است تكرار موارد، منتج به حذف كامل و ابطال كلي مجوز در سطح كليه مناطق خواهد شد.

ماده 27 نحوه ارزیابی جایگاه cng

در صورت دريافت هر گزارشي از مراجع ذيصلاح در خصوص عدم رعايت مفاد آئين نامه تخلف احتمالي توسط شركت بهره بردار، تا قبل از تعيين تكليف موارد مطروحه
اظهار نظر مقدور CNG در خصوص واگذاري فعاليت جديد بهره برداري از جايگاه هاي نبوده و پس از اطلاع از اقدامات اصلاحي ، پاسخ استعلام منطقه ارسال خواهد گرديد

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید