تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه ارائه خدمات ورود ، خرید و فروش تجهیزات رادیویی

خانه > اخذ مجوز  > پروانه ارائه خدمات ورود ، خرید و فروش تجهیزات رادیویی

پروانه ارائه خدمات ورود ، خرید و فروش تجهیزات رادیویی

پروانه ارائه خدمات خرید و فروش تجهیزات رادیویی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید و فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی100501397/09/14مصوبه

فرآیند صدور پروانه ارائه خدمات ورود ، خرید و فروش تجهیزات رادیویی
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت10011
لیست بیمه کارکنان10442
تصاویر کارت ملی مدیر عامل و اعضا هیئت مدیره11125
ارائه گزارش آمار فعالیت شرکت (پس از صدور پروانه- هر سه ماه یک بار)11132
تصویر مدرک تحصیلی (برابر اصل) مدیر عامل11133
تصاویر تمام صفحات شناسنامه (برابر اصل) مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره11134

تصاویر برابر اصل شده تمام صفحات اساسنامه

11136
معرفی کارشناس فنی توسط مدیر عامل11138
تصویر مدرک تحصیلی (برابر اصل شده) کارشناس فنی معرفی شده11140
ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهدات (پس از درخواست سازمان)11142
فرم تکمیل شده اعلام نشانی مراکز خدمات پس از فروش و شعب منضم به کروکی محل آنها11143
فرم تکمیل شده تعهدنامه (موارد فنی) در سربرگ رسمی و با امضاء بالاترین مقام صاحب امضاء و مهر شرکت11145
تعهدنامه شرکت مبنی بر ارائه خدمات پس ازفروش محصولات (حداقل یک سال)11146
ارائه درخواست کتبی11224
اظهارنامه ثبتی شرکت یا شرکت نامه10441
فرم تكميل شده مشخصات فردی مديرعامل و اعضاي هيئت مديره در دو نسخه10497
تصویر عکس پرسنلی12771


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات100341386/08/061-6

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
تاییدیه مراجع ذی صلاح10161وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی60www.ict.gov.ir
گواهی عدم سوء پیشینه10434نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی0https://adliran.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات100341386/08/063-2

دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات100341386/08/06تبصره 2

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات100341386/08/066

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
عناوین و سقف زمانی صدور مجوزهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – (مصوبه 80/12141)111381395/11/2611

مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات100341386/08/061-7

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید پروانه ارائه خدمات ورود ، خرید و فروش تجهیزات رادیویی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
فرم تكميل شده مشخصات فردی مديرعامل و اعضاي هيئت مديره در دو نسخه10497
آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی11057
تصاویر کارت ملی مدیر عامل و اعضا هیئت مدیره11125
ارائه گزارش آمار فعالیت شرکت (پس از صدور پروانه- هر سه ماه یک بار)11132
تصاویر تمام صفحات شناسنامه (برابر اصل) مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره
11134
گواهی عدم سوء پیشینه مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره11137
معرفی کارشناس فنی توسط مدیر عامل11138
تصویر مدرک تحصیلی (برابر اصل شده) کارشناس فنی معرفی شده11140
فرم تکمیل شده اعلام نشانی مراکز خدمات پس از فروش و شعب منضم به کروکی محل آنها11143
فرم تکمیل شده تعهدنامه (موارد فنی) در سربرگ رسمی و با امضاء بالاترین مقام صاحب امضاء و مهر شرکت11145
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات100341386/08/067

دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات100341386/08/061-6

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات100341386/08/067

مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح پروانه ارائه خدمات ورود ، خرید و فروش تجهیزات رادیویی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات100341386/08/063

ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات100341386/08/063

مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال پروانه ارائه خدمات ورود ، خرید و فروش تجهیزات رادیویی


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات100341386/08/068

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات100341386/08/061-8

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Open chat