تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه اشتغال به کار مهندسی سازندگان انبوه مسکن و ساختمان

خانه > اخذ مجوز  > پروانه اشتغال به کار مهندسی سازندگان انبوه مسکن و ساختمان

پروانه اشتغال به کار مهندسی سازندگان انبوه مسکن و ساختمان

پروانه اشتغال به کار مهندسی سازندگان انبوه مسکن و ساختمان

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی

قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان104001375 / 01/ 0116

آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان104001375 / 01/ 01مواد4-10-14

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان104011374 / 12/ 221 و 2 و 30

فرآیند صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی سازندگان انبوه مسکن و ساختمان
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر مدرک تحصیلی10004
تصویر اساسنامه10012
درخواست متقاضی10030
تصویر کد اقتصادی شرکت10360
کارت عضویت10535
مستندات مربوط به توان مالی10670
تصویر برابر اصل شده کارت پایان خدمت مدیرعامل واعضای هیئت مدیره؛11204
فیش واریزی12247
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان104001375 / 01/ 0111-10

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان104011374 / 12/ 221 و 2 و 4 و 30

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
تایید اطلاعات هویتی شخص حقیقی10005سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال0http://www.sabteahval.ir
آگهی تاسیس در روزنامه رسمی کشور جهت جهت اطمینان از مجوزهای قانونی فعالیت و فعال بودن واحد تولیدی10008قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران0http://www.rrk.ir
وضعیت نظام وظیفه10009نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – سازمان وظیفه عمومی ناجا0http://www.vazifeh.police.ir
پروانه کار اتباع خارجی10017وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – معاونت توسعه کار آفرینی و اشتغال0https://eakh.mcls.gov.ir
گواهی تشکیل پرونده مالیاتی10018وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور0http://e4.tax.gov.ir/Entrance/
گواهینامه مهارت فنی10022وزارت راه و شهرسازی – مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی0https://www.bhrc.ac.ir
سابقه بیمه10082سازمان تامین اجتماعی – اداره کل تامین اجتماعی0satam.aro.gov.ir
آدرس پستی10179شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران – اداره کل پست3www.post.ir
مفاصا حساب مالیاتی10187سازمان امور مالیاتی کشور – اداره کل امور مالیاتی0www.tax.gov.ir
اساسنامه10007سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت اسناد و املاک0http://ssaa.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی115591397 / 09/ 24مواد 2 الی 6

شرایط دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسان سازندگان مسکن

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین اجرایی قانون نظام مهندسی104031397 /10/ 12بندالف ماده 10

ضوابط خاص صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی سازندگان انبوه مسکن و ساختمان


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان104001375 / 01/ 0122

مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان104001375 / 01/ 01ماده(22)

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
صدور پروانه اشتغال انبوه ساز پايه ارشد300000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظامات اداری بانضمام مجموع شیوه نامه ھای مصوب105411384 / 02/ 01فصل چهارم بند 11 مدارك موردنياز

قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین105461373 / 12/ 28ماده (38)

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی سازندگان انبوه مسکن و ساختمانز


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
اخذ مفاصا حساب مالياتي11589
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین اجرایی قانون نظام مهندسی104031397 / 10/ 12بند چ ماده 10 و تبصره ذيل آن

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین اجرایی قانون نظام مهندسی104031397 / 10/ 12ماده22

مدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوز


عنوان هزینهمبلغ
تمديد – تجديد پروانه اشتغال به كار300000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين101221373 / 12 /2838

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظامات اداری بانضمام مجموع شیوه نامه ھای مصوب105411384 / 02 /01فصل چهارم بند 11 مدارك موردنياز

فرآیند اصلاح پروانه اشتغال به کار مهندسی سازندگان انبوه مسکن و ساختمان


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
آخرین آگهی تغییرات اساسنامه در روزنامه رسمی کشور11968
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین اجرایی قانون نظام مهندسی104031397 / 10/ 12ماده 10 و تبصره ذيل آن

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین اجرایی قانون نظام مهندسی104031397 / 10/ 1222

مدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوز


عنوان هزینهمبلغ
تمديد – تجديد واصلاح پروانه اشتغال به كار300000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين101221373 / 12/ 2838

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظامات اداری بانضمام مجموع شیوه نامه ھای مصوب105411384 / 02/ 01فصل چهارم بند 11 از مدارك مورد نياز

فرآیند ابطال پروانه اشتغال به کار مهندسی سازندگان انبوه مسکن و ساختمان


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان104001375 / 01/ 0123-90

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید