تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه بهره برداری شرکت فنی تخصصی مکانیزاسیون

خانه > اخذ مجوز  > پروانه بهره برداری شرکت فنی تخصصی مکانیزاسیون

پروانه بهره برداری شرکت فنی تخصصی مکانیزاسیون

پروانه بهره برداری شرکت فنی تخصصی مکانیزاسیون

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران100381379 /01/17109

شرح وظايف تفضيلي وزارت جهاد كشاورزي(بند 5 امور حمايتي)- ماده 2107811379 /01/015

دستورالعمل ايجاد شركتهاي مكانيزاسيون كشاورزي110611391 /06/19بند 8 از موارد لاينفك پروانه تاسيس

فرآیند صدور پروانه بهره برداری شرکت فنی تخصصی مکانیزاسیون
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ليست كليه كاركنان شركت مكانيزاسيون كشاورزي ممهور به مهر شركت11078
ليست موجودي ماشينها، ادوات و تجهيزات كشاورزي ممهور به مهر شرکت11079
گواهي مديريت جهاد كشاورزي شهرستان مبني بر تأييد ليست موجودي ماشينهاي كشاورزي و ليست كاركنان11080
نامه درخواست متقاضي12003
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل ايجاد شركتهاي مكانيزاسيون كشاورزي110611391 /06/19بندب صفحه11

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
تغيير كاربري اراضي10111سازمان امور اراضی کشور – مدیریت امور اراضی5www.laoi.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل ايجاد شركتهاي مكانيزاسيون كشاورزي110611391 /06/19بندب ماده 4/صفحه11

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها110621374 /03/31دستورالعمل اجرايي/تبصره 1 ماده 3

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل ايجاد شركتهاي مكانيزاسيون كشاورزي110611391 /06/19بند1تا3تعهدنامه پروانه تاسيس/صفحه9

دستورالعمل ايجاد شركتهاي مكانيزاسيون كشاورزي110611391 /06/19بند 3و 4 تعهدنامه پروانه بهره برداري /صفحه13

دستورالعمل ايجاد شركتهاي مكانيزاسيون كشاورزي110611391 /06/19بند3، 10 و11 ضميمه پروانه تاسيس/صفحه 8

دستورالعمل ايجاد شركتهاي مكانيزاسيون كشاورزي110611391 /06/19رديف 4 بند ب/مدارك/ صفحه 11

هزینه صدور مجوز شرکت فنی و تخصصی مکانیزاسیون

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل ايجاد شركتهاي مكانيزاسيون كشاورزي110611391 /06/19بندب رديف 1/صفحه11

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل ايجاد شركتهاي مكانيزاسيون كشاورزي110611391/06/19الف/مراحل اداري/صفحه11

مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل ايجاد شركتهاي مكانيزاسيون كشاورزي110611391 /06/19بند ب مدارك مربوط به پروانه بهره برداري

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید پروانه بهره برداری شرکت فنی تخصصی مکانیزاسیون


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح پروانه بهره برداری شرکت فنی تخصصی مکانیزاسیون


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
هرگونه تغيير در موارد مندرج در فرم پروانه12022

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ضوابط و شرایط ایجاد شرکت¬های فنی و تخصصی مکانیزاسیون107831391 /06/19بند6 تعهدنامه پروانه بهره برداري

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ضوابط و شرایط ایجاد شرکت¬های فنی و تخصصی مکانیزاسیون107831391 /06/19الف/مراحل ادري پروانه بهره برداري

مدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال پروانه بهره برداری شرکت فنی تخصصی مکانیزاسیون


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل ايجاد شركتهاي مكانيزاسيون كشاورزي110611391 /06/19صفحه 9و 13 دستوراعمل

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
گزارش كارشناسي ناشي از تخلف شركت مكانيزاسيون11075
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل ايجاد شركتهاي مكانيزاسيون كشاورزي110611391 /06/19رديف9 بند ج الزامات/صفحه6

دستورالعمل ايجاد شركتهاي مكانيزاسيون كشاورزي110611391 /06/19رديف 9 ضميمه پروانه تاسيس/صفحه8

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Open chat
1