تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه تولید کارگاهی صنایع دستی

خانه > اخذ مجوز  > پروانه تولید کارگاهی صنایع دستی

پروانه تولید کارگاهی صنایع دستی

پروانه تولید کارگاهی صنایع دستی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
تصویب نامه در خصوص واگذاری اختیارات دستگاه های اجرایی به واحد های استانی مربوط در استان ها101551394/06/11بند ج مورد 4

فرآیند صدور پروانه تولید کارگاهی صنایع دستی
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت نظام وظیفه10003
عکس پرسنلی10007
تصویر اساسنامه10012
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
درخواست متقاضی10030
تصویر گزارش حسابرسی سالانه شرکت (شخصیت حقوقی)10289
تعهد نامه عدم اشتغال10291
ارائه آخرين مستندات مربوط به پرداخت حق بیمه شاغلین10292
اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی12801
کارت پایان خدمت/معافیت از خدمت سربازی11187
ارائه تصویر مدارک و مستندات مبنی بر سابقه تولید در رشته مورد تقاضا10293
تصویر سند مالکیت و یا اجاره11654
اجاره نامه یا سند مالکیت بر اساس آخرین آگهی روزنامه رسمی11890
اساسنامه11888


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور مجوز هاي صنايع دستي101841394/12/12فصل 2 ص 16

دستورالعمل صدور مجوز هاي صنايع دستي101841394/12/12فصل 3 ص 18

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور مجوزهاي صنايع دستي107631394 /12 / 12فصل 5 ص 20

دستورالعمل صدور مجوزهاي صنايع دستي107631394 / 12 /12فصل 6 ص 23

مدارک اخذ مجوز تولید کارگاهی صنایع دستی

استعلام‌های بین دستگاهی


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مصوبه جلسه هجدهم هیات مقررات زدایی به شماره 80/22663110711396 / 09 /21بند10صنایع دستی

مجوزهای پیش‌نیاز


مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور مجوز هاي صنايع دستي101841394 / 12/ 12فصل 5 بندب ص22ردیف 8

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید پروانه تولید کارگاهی صنایع دستی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر سند مالکیت10005
عکس پرسنلی10007
تصویر اجاره نامه10018
درخواست متقاضی10030
پروانه تولید10355
نامه اشتغال به تحصیل10769
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور مجوز هاي صنايع دستي101841394 /12 / 12ص 16 فصل 2

دستورالعمل صدور مجوز هاي صنايع دستي101841394 / 12 /12ص 19 فصل 4 بند ب

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح پروانه تولید کارگاهی صنایع دستی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور مجوز هاي صنايع دستي101841394 /12 / 12فصل 6 ردیف 10 و11

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور مجوز هاي صنايع دستي101841394 / 12/ 12فصل 6 ردیف 10 و11

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید