تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه رادیو آماتوری

خانه > اخذ مجوز  > پروانه رادیو آماتوری

پروانه رادیو آماتوری

پروانه رادیو آماتوری

مرجع صدور مجوز


مشخصات

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر مدرک تحصیلی10004
عکس پرسنلی10007
تصویر کروکی10025
فرم تکميل شده درخواست پروانه تاسيس و بهره برداري از ايستگاه راديويي راديو آماتوري (CRA-FRM 038)؛100515
فرم تکمیل شده تعهد کتبی پرداخت حق استفاده از فرکانس با مهر و امضا بالاترین مقام100517
فرم تکمیل شده مشخصات ایستگاههای زمینی سرویس رادیو آماتوری1001128
گواهی عدم سوء پیشینه1001140
فرم تکمیل شده مشخصات فردی1001141
تصویر گذرنامه1001145


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون استفاده از سیستم های اختصاصی و غیر حرفه ای(آماتوری)2211361 /11 / 1350

آیین نامه اجرایی قانون استفاده از سیستم های اختصاصی و غیر حرفه ای(آماتوری)2211361 / 11 /1343 تا 48

فرآیند صدور
فایلی وجود ندارد

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون استفاده از سیستم های اختصاصی و غیر حرفه ای(آماتوری)2211361 / 11/ 13ماده 35

قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای (آماتوری)2281345 / 11 /25مواد 1 و 2

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
تاییدیه مراجع ذی صلاح10136وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی60www.ict.gov.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون استفاده از سیستم های اختصاصی و غیر حرفه ای(آماتوری)2211361/11/1344

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون استفاده از سیستم های اختصاصی و غیر حرفه ای(آماتوری)2211361/11/1350

مدارک اخذ مجوز ارتباط رادیویی

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون استفاده از سیستم های اختصاصی و غیر حرفه ای(آماتوری)2211361/11/1350

مدت زمان صدور

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
عناوین و سقف زمانی صدور مجوزهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – (مصوبه 80/12141)10871395/11/2622

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون استفاده از سیستم های اختصاصی و غیر حرفه ای(آماتوری)2211361 / 11 /1352

هزینه صدور مجوز و


عنوان هزینهمبلغ
هرکانال ارسال يا دريافت ايستگاه راديوآماتور، در باند فرکانسیVHF در هر استان210000 ریال
هرکانال ارسال يا دريافت ايستگاه راديوآماتور، در باند فرکانسیHF در هر استان288000 ریال
هرکانال ارسال يا دريافت ايستگاه راديوآماتور، در باند فرکانسیSHF در هر استان120000 ریال
هرکانال ارسال يا دريافت ايستگاه راديوآماتور، راديو آماتور ماهواره اي سالانه1000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه قيمت گذاري طيف امواج راديويي2241389 / 12/  2214

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
عکس پرسنلی10007
تصویر کروکی10025
فرم تکميل شده درخواست پروانه تاسيس و بهره برداري از ايستگاه راديويي راديو آماتوري (CRA-FRM 038)؛100515
فرم تکمیل شده تعهد کتبی پرداخت حق استفاده از فرکانس با مهر و امضا بالاترین مقام100517
تصویر گواهی نامه رادیو آماتوری1001123
فرم تکمیل شده مشخصات ایستگاههای زمینی سرویس رادیو آماتوری1001128
گواهی عدم سوء پیشینه1001140
فرم تکمیل شده مشخصات فردی1001141
تصویر گذرنامه1001145
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون استفاده از سیستم های اختصاصی و غیر حرفه ای(آماتوری)2211361 /11 / 1352

آیین نامه اجرایی قانون استفاده از سیستم های اختصاصی و غیر حرفه ای(آماتوری)2211361 / 11 /1349

ضوابط خاص تمدید


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون استفاده از سیستم های اختصاصی و غیر حرفه ای(آماتوری)2211361 / 11 /1350

مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار9561396 / 04 /2822

مدت اعتبار

 ماه


هزینه تمدید مجوز دریافت پروانه رادیو


عنوان هزینهمبلغ
هرکانال ارسال يا دريافت ايستگاه راديوآماتور، در باند فرکانسیVHF در هر استان سالانه210000 ریال
هرکانال ارسال يا دريافت ايستگاه راديوآماتور، در باند فرکانسیHF در هر استان سالانه288000 ریال
هرکانال ارسال يا دريافت ايستگاه راديوآماتور، در باند فرکانسی SHF از 3 تا 250 گيگاهرتز سالانه120000 ریال
هرکانال ارسال يا دريافت ايستگاه راديوآماتور، راديو آماتور ماهواره اي سالانه1000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه قيمت گذاري طيف امواج راديويي2241389 / 12 /22ماده 14

فرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
عکس پرسنلی10007
تصویر کروکی10025
فرم تکميل شده درخواست پروانه تاسيس و بهره برداري از ايستگاه راديويي راديو آماتوري (CRA-FRM 038)؛100515
فرم تکمیل شده تعهد کتبی پرداخت حق استفاده از فرکانس با مهر و امضا بالاترین مقام100517
فرم تکمیل شده مشخصات ایستگاههای زمینی سرویس رادیو آماتوری1001128
فرم تکمیل شده مشخصات فردی1001141
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون استفاده از سیستم های اختصاصی و غیر حرفه ای(آماتوری)2211361 / 11/ 1350

آیین نامه اجرایی قانون استفاده از سیستم های اختصاصی و غیر حرفه ای(آماتوری)2211361 /11 / 1353

ضوابط خاص اصلاح مجوز دریافت پروانه رادیو


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون استفاده از سیستم های اختصاصی و غیر حرفه ای(آماتوری)2211361 /11 / 1352

آیین نامه اجرایی قانون استفاده از سیستم های اختصاصی و غیر حرفه ای(آماتوری)2211361 / 11 /1353

مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوز دریافت پروانه رادیو


عنوان هزینهمبلغ
هرکانال ارسال يا دريافت ايستگاه راديوآماتور، در باند فرکانسی SHF از 3 تا 250 گيگاهرتز سالانه120000 ریال
هرکانال ارسال يا دريافت ايستگاه راديوآماتور، راديو آماتور ماهواره اي1000000 ریال
هرکانال ارسال يا دريافت ايستگاه راديوآماتور، در باند فرکانسیVHF در هر استان سالانه210000 ریال
هرکانال ارسال يا دريافت ايستگاه راديوآماتور، در باند فرکانسیHF در هر استان سالانه288000 ریال

فرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون استفاده از سیستم های اختصاصی و غیر حرفه ای(آماتوری)2211361 / 11 /13ماده 32

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز دریافت پروانه رادیوعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون استفاده از سیستم های اختصاصی و غیر حرفه ای(آماتوری)2211361 / 11 /1332

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید