تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه فعالیت در حوزه خدمات آموزشی افتا

خانه > اخذ مجوز  > پروانه فعالیت در حوزه خدمات آموزشی افتا

پروانه فعالیت در حوزه خدمات آموزشی افتا

پروانه فعالیت در حوزه خدمات آموزشی افتا

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390)101261389 /10 / 15231

سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اعلاعات کشور (سند افتا)102731386 / 07 /01راهبرد2

فرآیند صدور پروانه فعالیت در حوزه خدمات آموزشی افتا
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر آگهی تاسیس10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت10011
تصویر اساسنامه10012
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
تصویر گواهی آموزشی10029
تصویر اظهارنامه مالیاتی10033
تابعیت ایرانی10198
لیست بیمه کارکنان10442
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه سامانه خدمات افتا111131395 /02 / 01بندهای 4،5،6،8

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


هزینه صدور مجوز خدمات آموزش افتا

ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اعلاعات کشور (سند افتا)102731386 /07 / 01اقدام دوم

عناوین و سقف زمانی صدور مجوزهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – (مصوبه 80/12141)111381395 / 11 /26بند ب

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اعلاعات کشور (سند افتا)102731386 / 07/ 01اقدام دوم

آیین نامه سامانه خدمات افتا111131395 /02 / 01بند2.9

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید پروانه فعالیت در حوزه خدمات آموزشی افتا

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر آگهی تاسیس10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت10011
تصویر اساسنامه10012
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
تصویر گواهی آموزشی10029
تصویر اظهارنامه مالیاتی10033
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه سامانه خدمات افتا111131395 /02 / 016.10،5.10،4.10،3.10

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اعلاعات کشور (سند افتا)102731386 /07 / 01اقدام دوم

عناوین و سقف زمانی صدور مجوزهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – (مصوبه 80/12141)111381395 / 11 /26بند ب

مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح پروانه فعالیت در حوزه خدمات آموزشی افتا

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال پروانه فعالیت در حوزه خدمات آموزشی افتا

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه سامانه خدمات افتا111131395 /02 / 01بند 1.10 و 2.10

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید