تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه فعالیت دفاتر مهندسی طراحی

خانه > اخذ مجوز  > پروانه فعالیت دفاتر مهندسی طراحی

پروانه فعالیت دفاتر مهندسی طراحی

پروانه دفاتر مهندسی طراحی

مرجع صدور مجوز


مشخصات پروانه فعالیت دفاتر مهندسی طراحی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان2011375 /01 / 014

آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان2011375 /01 / 01ماده33

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان4671374 /12 / 224-32-33

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر شناسنامه10002
تصویر سند مالکیت10005
عکس پرسنلی10007
تصویر فیش بانکی10013
تصویر اجاره نامه10018
درخواست متقاضی10030
پروانه اشتغال معتبر100956
تصویر آگهي روزنامه رسمي و کلیه تغییرات1003024
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان2011375 /01 / 0110

استعلام‌های بین دستگاهی پروانه فعالیت دفاتر مهندسی طراحی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
آگهی روزنامه رسمی10004قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران0http://www.rrk.ir/News/NewsList.aspx
استعلام سابقه کار و فعالیت از سازمان تأمین اجتماعی10119وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – سازمان تامین اجتماعی0www.tamin.ir
استعلام مدرک تحصیلی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی10123وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاهها و موسسات آموزش عالی0www.msrt.ir
اطلاعات شناسنامه ای ثبت احوال10020سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال0satam.aro.gov.ir
سابقه بیمه10027سازمان تامین اجتماعی – اداره کل تامین اجتماعی0satam.aro.gov.ir
مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی10045وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – سازمان تامین اجتماعی0tamin.ir
مفاصا حساب مالیاتی10108سازمان امورمالیاتی کشور – اداره کل امور مالیاتی0www.tax.gov.ir
وضعیت نظام وظیفه10005نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – سازمان وظیفه عمومی ناجا0http://www.vazifeh.police.ir
اساسنامه10003سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت اسناد و املاک0http://ssaa.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی14981397 / 09 /24مواد2 الي 6

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان2011375 /01 / 01بند الف ماده 10

ضوابط خاص صدور پروانه فعالیت دفاتر مهندسی طراحی


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان2011375 /01 / 0122

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان2011375 /01 / 0122

هزینه مجوز مرکز مهندسی طراحی


عنوان هزینهمبلغ
هزينه صدور پروانه اشتغال به كارشخص حقوقي با صلاحيت طراحي300000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين3041373 / 12 /2838

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظامات اداری بانضمام مجموع شیوه نامه ھای مصوب6691384 / 02/ 01فصل چهارم بند 11 جدول مدارك موردنياز

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید پروانه فعالیت دفاتر مهندسی طراحی

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه درخواست کتبی11205
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان6671375 /11 / 28بند چ ماده 10

هزینه مجوز مرکز مهندسی طراحی

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید پروانه فعالیت دفاتر مهندسی طراحی

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان2011375/01/0122

مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوز


عنوان هزینهمبلغ
تمديد يا ارتقاي پروانه اشتغال به كارشخص حقوقي300000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين3041373 /12 / 2838

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظامات اداری بانضمام مجموع شیوه نامه ھای مصوب6691384 / 02 /01فصل چهارم بند 11 از مدارك موردنياز

فرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح پروانه فعالیت دفاتر مهندسی طراحی


عنوان مدرککد مدرک
ارائه آرم، مهر و سربرگ100855
اصل پروانه قبلی1000231
پرداخت هزینه های قانونی1001834
تصویر آگهي روزنامه رسمي و کلیه تغییرات1003024
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین اجرایی قانون نظام مهندسی4701397 /10 / 1210

ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان2011375 /01 / 0122

مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوز


عنوان هزینهمبلغ
اصلاح پروانه اشتغال به كار300000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين3041373 / 12 /2838

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظامات اداری بانضمام مجموع شیوه نامه ھای مصوب6691384 /02 / 01فصل چهارم بند 11 جدول مدارك موردنياز

فرآیند ابطال پروانه فعالیت دفاتر مهندسی طراحی

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان2011375 /01 / 0123-90-91

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید