تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه فعالیت واردات هورمون های گیاهی

خانه > اخذ مجوز  > پروانه فعالیت واردات هورمون های گیاهی

پروانه فعالیت واردات هورمون های گیاهی

پروانه فعالیت واردات هورمون های گیاهی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون حفظ نباتات100851346 /02/12ماده 17

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات100861385 /01/20ماده 31

فرآیند صدور پروانه فعالیت واردات هورمون های گیاهی
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
مدارک ثبتی10709
آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی11057
تصویر مدرک تحصیلی کارشناس فنی معرفی شده11131
تصویر برابر اصل شده کلیه صفحات اساسنامه شرکت؛11207

ارائه درخواست کتبی

11224
تایید صلاحیت مسئول فنی11256
اعلام شناسه ملي حقوقي شركت11272
فایل دیجیتالی عكس رنگی جديد پرسنلی (مدیر عامل) در اندازه 4×3 با مشخصات400 ×300 پیکسل، فرمت JPG..11273
تعهدنامه محضري مطابق فرم های مندرج در وب گاه این سازمان11280
اساسنامه ، آگهی تاسیس، آگهی ثبت و آگهی آخرین تغییرات انجام شده روزنامه رسمی11504
تصویر برگ پايان خدمت نظام وظيفه و یا معافیت دائم براي آقايان11545
تصویر اجاره نامه و يا سند مالكيت مربوط به دفتر شركت و انبار11576
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات100861385 /01/20فصل 4

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
گواهی عدم اعتیاد10021نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – مراکز بهداشتی و درمانی معتمد0www.irتصویر گواهی عدم اعتیاد
گواهی عدم سوء پیشینه10434نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی0https://adliran.irتصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات100861385 /01/20۱۷

هزینه صدور مجوز واردات هورمون گیاهی

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات100861385 /01/20فصل 4 مقررات سموم

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات100861385 /01/20فصل چهارم

مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات100861385 /01/20فصل چهارم

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید پروانه فعالیت واردات هورمون های گیاهی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی11057
ارائه درخواست کتبی11224
اصل پروانه/ مجوز/ گواهی صادر شده11254
تمدید اعتبار مدارک مندرج در پرونده11255
تایید صلاحیت مسئول فنی11256
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات100861385 /01/20فصل 4

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات100861385 /01/20فصل چهارم

مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات100861385 /01/20فصل چهارم

مدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح پروانه فعالیت واردات هورمون های گیاهی


فایلی وجود ندارد

و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه درخواست کتبی11224

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات100861385 /01/20فصل 4

ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات100861385 /01/20فصل 4

مدت زمان اصلاح مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات100861385 /01/20فصل 4

مدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال پروانه فعالیت واردات هورمون های گیاهی


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات100861385 /01/20فصل چهارم

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرک ( مدارک اخذ مجوز واردات هورمون گیاهی )کد مدرک
اخذ گزارش تخلف و عدول متقاضی از ضوابط و مفاد مواد ذیربط قانون و آئین نامه اجرائی حفظ نباتات11288
اخذ گزارش و محرز شدن تخلف دارنده مجوز12002
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات100861385 /01/20فصل چهارم

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید