تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه فعالیت کارگزاران رسمی بیمه برخط

خانه > اخذ مجوز  > پروانه فعالیت کارگزاران رسمی بیمه برخط

پروانه فعالیت کارگزاران رسمی بیمه برخط

پروانه فعالیت کارگزاران رسمی بیمه برخط

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

فرآیند صدور پروانه فعالیت کارگزاران رسمی بیمه برخط
فایلی وجود ندارد

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری12141350 /03 / 30ماده 68

مکمل آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم (آیین نامه شماره 92/2)14691398 / 06/ 13بند 1

دستورالعمل ماده 51 مکمل آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم (آیین نامه شماره 92/2)14701398 /10 / 08ماده 7

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر کارت نظام وظیفه10003
تصویر مدرک تحصیلی10004
تاییدیه قبولی در آزمون آداب بیمه مرکزی100108
اظهارنامه ثبتی شرکت یا شرکت نامه100332
دارا بودن حداقل زیرساخت‌های فنی و امنیتی100807
مشخصات سهامداران شرکت2001000
گواهی عدم سوء پیشینه1001140
صورتجلسه مجمع عمومی موسس1001159
اصل پروانه/ مجوز/ گواهی صادر شده112323
مشخصات مدیران پیشنهادی12339
صورتجلسه هیات مدیره100060
گواهی دوره آموزشی1002001
گواهی تایید نام موسسه از اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری1001813
آگهی تاسیس و آخرین تغییرات موسسه در روزنامه رسمی1001822
اساسنامه1001869
آگهی تاسیس ثبت شده در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری1001946
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم (آیین نامه 92) شورای عالی بیمه3051394 /12 / 17مواد 4 و 3

دستورالعمل ماده 51 مکمل آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم (آیین نامه شماره 92/2)14701398 /10 / 08ماده 2

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل ماده 51 مکمل آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم (آیین نامه شماره 92/2)14701398 /10 / 08مواد 2 و 3

شرایط دریافت پروانه کارگزاری بیمه آنلاین

استعلام‌های بین دستگاهی پروانه فعالیت کارگزاران رسمی بیمه برخط


ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم (آیین نامه 92) شورای عالی بیمه3051394 / 12 /17تبصره ماده 41

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مصوبه هیئت مقررات زدایی درخصوص مجوزهای بیمه مرکزی12331395 / 11 /26بند 9 عناوین

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم (آیین نامه 92) شورای عالی بیمه3051394 / 12 /17ماده 8

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه درخواست کتبی11205
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم (آیین نامه 92) شورای عالی بیمه3051394 / 12 /17ماده 8

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح پروانه فعالیت کارگزاران رسمی بیمه برخط

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال پروانه فعالیت کارگزاران رسمی بیمه برخط

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم (آیین نامه 92) شورای عالی بیمه3051394 / 12 /17مواد 43 تا 45

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه درخواست کتبی11205
اخذ گزارش و محرز شدن تخلف دارنده مجوز00034
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم (آیین نامه 92) شورای عالی بیمه3051394 / 12 /17مواد 43 تا 45

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید