تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه فنی مهندسی

خانه > اخذ مجوز  > پروانه فنی مهندسی

پروانه فنی مهندسی

پروانه فنی مهندسی

در این مطلب شرایط مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح ، ابطال

مرجع صدور مجوز جواز فنی مهندسی


مشخصات مجوز فنی مهندسی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز پروانه مهندسی

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه واحد فنی مهندسی5571387/02/02ماده 1

قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن5641379/10/10بند 5 و 9 ماده 1

فرآیند صدور مجوز فنی مهندسی
شرایط لازم جواز فنی مهندسی و مدارک لازم برای صدور لازم مجوز فنی


عنوان مدرککد مدرک
تصویر شناسنامه10002
تصویر مدرک تحصیلی10004
تصویر سند مالکیت10005
تصویر آگهی تاسیس10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت10011
تصویر اجاره نامه10018
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
درخواست متقاضی10030
پرسشنامه تکمیل شده100640
مستندات مندرج در پرسشنامه100838


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه واحد فنی مهندسی5571387/02/02ماده 5

استعلام‌های بین دستگاهی پروانه مهندسیمجوزهای پیش‌نیاز پروانه فنی مهندسی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه واحد فنی مهندسی5571387/02/02ماده 1- 5

ضوابط خاص صدور مجوز خدمات فنی مهندسی


مدت زمان صدور مجوز فنی

 روز
پروانه مهندسی

مدت اعتبار مجوز فنی مهندسی

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه واحد فنی مهندسی5571387/02/02ماده 6

هزینه صدور مجوز پروانه مهندسی


عنوان هزینه پروانه مهندسیمبلغ
حق تمبر100000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم3251394/05/19ماده 46تبصر 11

دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه واحد فنی مهندسی5571387/02/02ماده 8

نمونه مجوز صادر شده فنی مهندسی

فرآیند تمدید مجوز پروانه فنی مهندسی

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز فنی مهندسی


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
پرسشنامه تکمیل شده100640
آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمیروزنامه
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه واحد فنی مهندسی5571387/02/02ماده 6

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید پروانه مهندسی

 روزمدت اعتبار مجوز پروانه مهندسی

 ماه


هزینه تمدید مجوز پروانه مهندسی


عنوان هزینه پروانه مهندسیمبلغ
تمدید فنی مهندسی50000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم3251394/05/19ماده46تبصره11

دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه واحد فنی مهندسی5571387/02/02ماده 8

فرآیند اصلاح مجوز پروانه فنی مهندسی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز خدمات فنی مهندسی


عنوان مدرککد مدرک
آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمیروزنامه

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز پروانه مهندسی

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز پروانه مهندسیفرآیند ابطال مجوز پروانه فنی مهندسی

شرایط قابلیت ابطال جواز فنی مهندسی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه واحد فنی مهندسی5571387/02/02ماده 6

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز مجوز فنیبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید