تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

گواهینامه ثبت مواد کودی

خانه > اخذ مجوز  > گواهینامه ثبت مواد کودی

گواهینامه ثبت مواد کودی

گواهینامه ثبت مواد کودی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور109671395 / 11/ 10بند پ ماده 7

قانون حفاظت خاک111531398 / 08 / 08ماده 10

آئین نامه ثبت و کنترل کیفی انواع مواد کودی112531393 /08 / 21ماده 3

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
جواز تاسیس10252
تصویر کارت بازرگانی10308
اساسنامه11888
مجوز تولید که به تایید سفارت ایران در کشور مبدا یا به تایید اتاق بازرگانی کشور مبدا رسیده باشد12228
اجازه نامه رسمی از طرف شرکت تولید کننده یا تامین کننده که در آن نام شرکت وارد کننده قید شده باشد.12229
مشخصات فنی ماده کودی با سربرگ و تایید تولید کننده12230
اطلاعات ایمنی ماده کودی12235
ترجمه کامل برچسب12236
نمونه کود با بسته بندی اصلی12237

برچسب فارسی کود

12238
ترجمه اجازه نامه رسمی و مجوز تولید توسط دارالترجمه رسمی12239
آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی12240
پروانه بهره برداری12241
مدارک ثبت نام تجاری12242
مدارک مسئول فنی12243
تعهدنامه مسئول فنی12244
قرارداد با شرکت تولید کننده که باید به در سربرگ توزیع کننده تنظیم شود12245
اجازه نامه رسمی از تولید کننده برای توزیع کالا12246


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
شیوه نامه ثبت انواع مواد کودی116271393 /11 / 21فصل 2- ماده 6

فرآیند صدور گواهینامه ثبت مواد کودی
استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


هزینه صدور مجوز مواد کودی

ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
شیوه نامه ثبت انواع مواد کودی116271393 / 11/ 21فصل 2 -ماده 6

مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
شیوه نامه ثبت انواع مواد کودی116271393 /11 / 21فصل 2- ماده 8

هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ابلاغ تعرفه خدمات و تولید محصولات فن آورانه سازمان116281399 / 02/ 08تعرفه های سال 98

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید گواهینامه ثبت مواد کودی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
کارت بازرگانی10220
ارائه درخواست کتبی11224
برچسب11485
ارائه فیش بانکی12054
اجازه نامه رسمی از طرف شرکت تولید کننده یا تامین کننده که در آن نام شرکت وارد کننده قید شده باشد.12229
مدارک ثبت نام تجاری12242
گواهي طی دوره آموزش مسئول فنی12366
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
شیوه نامه ثبت انواع مواد کودی116271393 / 11/ 21فصل2-ماده 8

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
شیوه نامه ثبت انواع مواد کودی116271393 / 11/ 21فصل 2- ماده 8

مدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ابلاغ تعرفه خدمات و تولید محصولات فن آورانه سازمان116281399 / 02/ 08تعرفه های مصوب سال 98

فرآیند اصلاح گواهینامه ثبت مواد کودی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال گواهینامه ثبت مواد کودی


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئین نامه ثبت و کنترل کیفی انواع مواد کودی112531393 / 08/ 21ماده 16

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
اخطار دوم11124
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئین نامه ثبت و کنترل کیفی انواع مواد کودی112531393 / 08/ 21ماده 16

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید