تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

گواهی اصول بهینه تولید GMP

خانه > اخذ مجوز  > گواهی اصول بهینه تولید GMP

گواهی اصول بهینه تولید GMP

گواهی اصول بهینه تولید

گواهی اصول بهینه تولید GMP

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید گواهی اصول بهینه تولید GMP (مدارک اخذ مجوز اصول بهینه تولید ، شرایط دریافت پروانه اصول بهینه تولید ، هزینه صدور مجوز اصول بهینه تولید ) را کاملا شرح میدهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون سازمان دامپزشکی کشور100931350 /03 / 24ماده 21

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی102191387 /09 / 10ماده 2

احکام دائمی برنامه های توسعه کشور107221395 /12 / 01بند ث ماده 7

آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور108851397 /03 / 02ماده 3

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
پروانه (معتبر ) بهره برداری مرکز/ واحد10327
پروانه (معتبر) مسئول فنی مرکز/ واحد/ شرکت10378
مدارک احراز هویت (شماره/ شناسه ملی) اشخاص حقیقی و حقوقی ( حسب مورد)11165
گواهی ممیزی غیر رسمی صادره از سوی شرکت های مجاز (در موارد گزارش عدم انطباق در ممیزی رسمی قبلی)11196
نقشه جانمایی تاسیسات و تجهیزات ممهور به مهر اداره کل دامپزشکی استان مربوط11231
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور108851397 / 03 / 02ماده 3

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی102191387 / 09/ 10ماده 10

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی/ دارو و مواد مصرفی دامپزشکی108861391 / 09/ 19ماده 2

مدارک اخذ مجوز اصول بهینه تولید

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور108851397 / 03/ 02تبصره 2 ماده 3

مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور108851397 /03 / 02تبصره 1 ماده 3

هزینه صدور گواهی اصول بهینه تولید


عنوان هزینهمبلغ
صدور گواهی900000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون سازمان دامپزشکی کشور100931350 /03 / 24ماده 14

تعرفه خدمات سازمان دامپزشکی کشور مصوب کارگروه کنترل بازار هیات دولت109431393 / 01 / 28فصل اول

نمونه مجوز صادر شده

مدت اعتبار مجوز


فرآیند تمدید مجوز


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
پروانه (معتبر ) بهره برداری مرکز/ واحد10327
پروانه (معتبر) مسئول فنی مرکز/ واحد/ شرکت10378
گواهی ممیزی غیر رسمی صادره از سوی شرکت های مجاز (در موارد گزارش عدم انطباق در ممیزی رسمی قبلی)11196
فرم تکمیل شده ممیزی داخلی11228
نقشه جانمایی تاسیسات و تجهیزات ممهور به مهر اداره کل دامپزشکی استان مربوط11231
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور108851397 /03  /02ماده 3

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور108851397 / 03/ 02ماده 3

مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور108851397 / 03 / 02تبصره 1 ماده3

هزینه تمدید مجوز


عنوان هزینهمبلغ
صدور گواهی900000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون سازمان دامپزشکی کشور100931350 / 03/ 24ماده 14

تعرفه خدمات سازمان دامپزشکی کشور مصوب کارگروه کنترل بازار هیات دولت109431393 /01 / 28فصل اول

فرآیند اصلاح گواهی اصول بهینه تولید


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
مدارک مالكيت قانونی محل/ مکان مورد نظر11161
فایلی وجود ندارد


ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوز


عنوان هزینهمبلغ
اصلاح گواهی900000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون سازمان دامپزشکی کشور100931350 /03 / 24ماده 14

تعرفه خدمات سازمان دامپزشکی کشور مصوب کارگروه کنترل بازار هیات دولت109431393 /01 / 28فصل اول

فرآیند ابطال گواهی اصول بهینه تولید


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی102191387 / 09/ 10ماده 4

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی/ دارو و مواد مصرفی دامپزشکی108861391 / 09/ 19ماده 15

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
رای تعلیق و یا ابطال مجوز/پروانه/ گواهی مربوط از سوی مرجع قضائی ذیصلاح11193
درخواست کتبی دارنده پروانه/ مجوز/ گواهی مبنی بر ابطال پروانه11436
تعلیق و یا ابطال پروانه بهره برداری مربوط11467
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی102191387 / 09/ 10مواد 4 و 20

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی/ دارو و مواد مصرفی دامپزشکی108861391 / 09/ 19مواد 14 و 15

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید