تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

گواهی تأیید نوع خودرو تولید داخل

خانه > اخذ مجوز  > گواهی تأیید نوع خودرو تولید داخل

گواهی تأیید نوع خودرو تولید داخل

گواهی تأیید نوع خودرو تولید داخل

مرجع صدور مجوز


مشخصات گواهی تأیید نوع خودرو تولید داخل

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون ارتقا کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی6491389 /02 / 26ماده 2

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد5761396 /07 / 14ماده 15

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
پروانه (معتبر ) بهره برداری مرکز/ واحد100343
دارا بودن نتیجه (های) آزمون مطابق با کلیه بندهای استاندارد ملی مربوطه100464
گزارش ارزیابی اولیه و بازرسی های ادواری100486
وضعیت واحد از نظر برقراری و تداوم سیستم کیفیت100487
وضعیت واحد از نظر مناسب بودن تولید/ ارائه خدمت ، امکانات ، نیروی انساتی100488
فیش پرداخت تعرفه55000253-6
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور گواهینامه تایید نوع و تطابق تولید خودروهای تولید داخل6551391 /12 / 266-1

ایین نامه طبقه بندی و محاسب کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران13591397 /04 / 264-5-10

استعلام‌های بین دستگاهی


شرایط دریافت تاییدیه خودرو داخلی

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور گواهینامه تایید نوع و تطابق تولید خودروهای تولید داخل6551391 /12 / 26بند 6-5

ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور گواهینامه تایید نوع و تطابق تولید خودروهای تولید داخل6551391 /12 / 265-4-1-6

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور گواهینامه تایید نوع و تطابق تولید خودروهای تولید داخل6551391 /12 / 266-2

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
صدور و تمدید اعتبار گواهینامه تایید نوع14336000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ایین نامه طبقه بندی و محاسب کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران13591397 /04 / 26بند 4-5-10-1

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید گواهی تأیید نوع خودرو تولید داخل

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور گواهینامه تایید نوع و تطابق تولید خودروهای تولید داخل6551391 /12 / 26بند 6-2

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور گواهینامه تایید نوع و تطابق تولید خودروهای تولید داخل6551391 /12 / 265-4-1-6

مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوز


عنوان هزینهمبلغ
تعرفه تمدید اعتبار گواهینامه تایید نوع14336000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ایین نامه طبقه بندی و محاسب کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران13591397 /04 / 26بند 4-5-10-1

فرآیند اصلاح گواهی تأیید نوع خودرو تولید داخل


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه گزارش بازرسی100538
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور گواهینامه تایید نوع و تطابق تولید خودروهای تولید داخل6551391 /12 / 26بند 6-3

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور گواهینامه تایید نوع و تطابق تولید خودروهای تولید داخل6551391 /12 / 265-4-1-6

مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور گواهینامه تایید نوع و تطابق تولید خودروهای تولید داخل6551391 /12 / 26بند 6-4

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه گزارش بازرسی100538
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور گواهینامه تایید نوع و تطابق تولید خودروهای تولید داخل6551391 /12 / 26بند 6-4

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید