تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

تعهدات دارنده نماد اعتماد الکترونیکی

خانه > اخذ مجوز  > تعهدات دارنده نماد اعتماد الکترونیکی

تعهدات دارنده نماد اعتماد الکترونیکی

تعهدات دارنده نماد اعتماد الکترونیکی

تعهدات دارنده نماد اعتماد الکترونیکی

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار میگیرد شامل : تعهدات دارنده نماد اعتماد الکترونیکی ، وظایف دارنده نماد اعتماد الکترونیکی ، شخص دارنده نماد الکترونیکی چه وظایفی دارد

دارنده نماد اعتماد الکترونیکی موظف است:

 • تمامی تعهدات مندرج در این دستورالعمل و پیوستهاي آن و همچنین مفاد متن تعهدنامـه اي کـه هنگـام صـدور نمـاد اعتماد به صورت رسمی از ایشان اخذ شده است را در تمام مدت فعالیت و اعتبار نماد اعتماد الکترونیکی به طور کامـل و دقیق رعایت نمایند
 • هرگونه تغییر در کسب و کار در خصوص شاخصهاي اعطاي نماد اعتماد را در اسرع وقت به مرکز اعلام نمایند.
 • تجهیزات استاندارد مورد تایید مرکز را به کار گیرد.(وظایف دارنده نماد اعتماد الکترونیکی)
 • به مکاتبات – اعم از الکترونیکی و فیزیکی- و اخطارهاي صادره از سوي مرکز و دستگاههاي نظارتی، حداکثر طـی دو روز کاري پاسخ دهد.
 • اطلاعات، گزارشات و کلیه مستندات درخواستی مرکز و دستگاههاي نظارتی را در مدت زمان ابلاغ شده ارائه نماید.

 • در زمان تعلیق نماد اعتماد از قبول تعهدات جدید خودداري نموده و مطابق دستورالعملهاي ابلاغی و با هماهنگی مرکـز، صرفاً به ارائه تعهدات قبلی عمل نماید. در غیر این صورت، نماد اعتماد وي ابطال خواهد شد.(تعهدات دارنده نماد اعتماد الکترونیکی)
 • احکام صادره از سوي کمیته نظارتی را به صورت کامل و دقیق اجرا نماید.
وظایف دارنده نماد اعتماد الکترونیکی
 • کلیه شرایط لازم جهت ورود بازرسان به کلیه اماکن و محلهاي فعالیت و دسترسی بـه تجهیـزات و اطلاعـات مـرتبط بـا موضوع فعالیت را بنا به تشخیص مرکز، جهت انجام وظایف نظارتی براي مرکز فراهم آورد.
 • شخص حقوقی دارنده نماد اعتماد موظف است قبل ازهر گونه تغییـر دراساســ نامه، امــور مربــوط بــه مــدیریت، نام و نشان، موضوع و محل فعالیت خود را به اطـلاع مرکز رسـانیده و تائیدیـه لازم را دریافـت نمایـد، در غیــ راینصورت نمـاد اعتماد شرکت توسط مرکز به مدت دو ماه تعلیق، و در صورت استمرار، نماد اعتماد ابطال خواهد شد.

 • چنانچه کسب و کار اینترنتی دارنده نماد اعتماد پس از اخذ نماد اعتماد،به مدت ســ ه مــ اه بدون داشتن عذر قابل قبول، تعطیل ویـا هیچ گونه فعالیتی نداشته باشد پس از دو تذکر بـــه فاصـــله 10 روز توسط مرکـز، نمـاد اعتمـاد وي ابطـال
  میشود.
 • چنانچه در اشخاص حقوقی، دارنده نماد اعتماد یا مدیرعامل محجور شود یا فوت نماید، هیئت مدیره موظف است مراتب را تا 15 روز به صورت کتبی به مرکز اعلام، و تا یک ماه نسبت به جایگزینی مدیر عامل واجد شرایط اقدام نماید. در غیر اینصورت نماد اعتماد به مدت دو ماه تعلیق میشود و اگر در مدت یاد شده شرایط مورد نظر را فراهم ننماید، نماد اعتماد شرکت ابطال خواهد شد.
 •  انحلال قهري یا ارادي یا بطلان شخص حقوقی دارنده نماد اعتماد موجب ابطال نماد اعتماد خواهد شد؛ مگر اینکه تا یک ماه با رعایت شرایط مقرر قانونی نسبت به انتقال به شخص جدید اقدام و موافقت مرکز را اخذ نماید.

تبصره (تعهدات دارنده نماد اعتماد الکترونیکی)

در مدت انحلال قهري یا ارادي اشخاص حقوقی، مدیر تصفیه موظف است تا شش ماه نسبت به انتقال کسب و کار اینترنتی به شخص جدید اقدام و موافقت مرکز را اخذ نماید.

 • در صورت استعفاي مدیرعامل در شخص حقوقی، رئیس هیئت مدیره موظف است مراتب را تا 48 ساعت به صورت کتبی به مرکز اعلام نماید وتا یک ماه نسبت به معرفی مدیر عامل اقدام نماید. در این مدت نماد اعتماد تعلیق میشود و در غیراینصورت، نماد اعتماد شرکت ابطال خواهد شد.
 • چنانچه شخص حقیقی دارنده نماد فوت نماید یا محجور شود، ورثه متوفی یا قیم شخص محجور موظفند با هماهنگی مرکز حداکثر تا شش ماه نسبت به تعیین تکلیف مالکیت اقدام نمایند. در غیراین صورت و پس از انقضاي مهلت مقرر، نماد اعتماد ابطال خواهد شد.

تبصره

در صورت فعالیت در این مدت شش ماهه، مسـئول سـایت، مسئولیت دارنده نمـاد را بر عهده دارد، درصورت عدم وجود مسئول سایت، فعالیت کسب و کار بحالت تعلیق در میآید. (شخص دارنده نماد الکترونیکی چه وظایفی دارد)

 •  چنانچه شخص حقیقی دارنده نماد اعتماد قصد واگذاري کسب و کار به غیر را داشته باشد، موظف است مراتب را تا 48 ساعت به صورت کتبی به مرکز اعلام نماید و تا یک ماه نسبت به معرفی مالک جدید کسب و کار اقدام و موافقت مرکز را اخذ نماید. در این مدت نماد اعتماد تعلیق میشود و در غیراینصورت، نماد اعتماد ابطال خواهد شد

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید