تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز ارایه خدمات ثبت احوال کشور

خانه > اخذ مجوز  > مجوز ارایه خدمات ثبت احوال کشور

مجوز ارایه خدمات ثبت احوال کشور

ارائه خدمات ثبت احوال کشور

مجوز ارایه خدمات ثبت احوال کشور

مجوز ارایه خدمات ثبت احوال کشور یکی از مجوزهای دفاتر ثبتی می باشد و برای ارایه خدمات ثبتی مربوط به ثبت احوال نیازمند دریافت مجوز های لازم می باشید که ما در ادامه برای شما مدارک و مراحل دریافت مجوز را مورد بررسی قرار می دهیم:

مرجع صدور مجوز

مرجع صدور مجوزخدمات ثبت احوال کشورمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

اخذ مجوز خدمات ثبت احوال کشور

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اصل 44 قانون اساسی2021397/09/12ماده 7

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390)3081389/10/15بند الف و د ماده 46

قانون مدیریت خدمات کشوری591386/07/08ماده 5 و بند الف ماده 24ه

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور9471395/12/14بندپ ماده 67

دستورالعمل اخذ مجوز ارائه خدمات ثبت احوال3901396/04/24تمامی بند ها

فرآیند صدور مجوز ارایه خدمات ثبت احوال کشور
فایلی وجود ندارد
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر مدرک تحصیلی10004
تصویر آگهی تاسیس10010
تصویر گواهی آموزشی10029
نامه حراست100201
صورتجلسه تائید صلاحیت استان100202
صورتجلسه هیات تائید صلاجیت سازمان100203
تصویر پروانه دفتر پیشخوان خدمان دولت100220
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390)3081389/10/15بند های( الف )و( د )ماده 46 

قانون مدیریت خدمات کشوری591386/07/08ماده 5 و بند الف ماده 24 

قانون برنامه ششم توسعه کشور9991395/12/25بند پ ماده 67 

دستورالعمل صدور پروانه ارائه خدمات ثبت احوال3901396/04/24تمامی بند ها 

 

استعلام‌های بین دستگاهی

استعلام‌های بین دستگاهی مجوز خدمات ثبت احوال کشور

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
وضعیت نظام وظیفه10005نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – سازمان وظیفه عمومی ناجا0http://www.vazifeh.police.ir
عدم سوء پیشینه10078نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی0http://epolice.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور پروانه ارائه خدمات ثبت احوال3901396/04/24بند7-7

دستورالعمل صدور پروانه ارائه خدمات ثبت احوال3901396/04/24بند های 4-7 و 5-7 و 6-7

دستورالعمل صدور پروانه ارائه خدمات ثبت احوال3901396/04/24بند 6-14

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه پیشخوان دولت2231389/03/18اکثر بند ها

آیین نامه اجرایی ماده 24 قانون خدمات کشوری6001397/11/07ماده های 4و5و6

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه پیشخوان دولت2231389/03/18بند 4 و سایر بند ها

قانون مدیریت خدمات کشوری591386/07/08ماده 5 و بند الف ماده 24

دستورالعمل صدور پروانه ارائه خدمات ثبت احوال3901396/04/24تمامی بند ها

مدت زمان صدور مجوز

مدت زمان اخذ مجوز خدمات ثبت احوال کشور

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور پروانه ارائه خدمات ثبت احوال3901396/04/24بند های 10-14 و 12-14

 

مدت اعتبار مجوز

مدت اعتبار مجوز خدمات ثبت احوال کشور

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه پیشخوان دولت2231389/03/18بند 4 و سایر بند ها

دستورالعمل صدور پروانه ارائه خدمات ثبت احوال3901396/04/24بند 1-15

هزینه صدور مجوز
هزینه صدور مجوز خدمات ثبت احوال کشور

 


عنوان هزینهمبلغ
تعرفه صدور و تمدید پروانه دفاتر پیشخوان و پست3000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون بودجه 98 کل کشور5481397/12/21ردیف 140116بند 35

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز ارایه خدمات ثبت احوال کشور

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز ارایه خدمات ثبت احوال کشور

عنوان مدرککد مدرک
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری10024
تصویر گواهی عدم اعتیاد10031

ضوابط خاص تمدید مجوز ارایه خدمات ثبت احوال کشور


مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور پروانه ارائه خدمات ثبت احوال3901396/04/24بند 15 الی 8-15

مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوز ارایه خدمات ثبت احوال کشور


عنوان هزینهمبلغ
تعرفه صدور و تمدید پروانه و گواهینامه دفاتر پیشخوان و پست3000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون بودجه 98 کل کشور5481397/12/21ردیف 140116 بند 35

فرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز ارایه خدمات ثبت احوال کشورضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوز ارایه خدمات ثبت احوال کشورفرآیند ابطال مجوز ارایه خدمات ثبت احوال کشور

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز ارایه خدمات ثبت احوال کشور


عنوان مدرککد مدرک
صورتجلسه تائید صلاحیت استان100202

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید