تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مقررات عضویت در تعاونی مشاغل خانگی

خانه > اخذ مجوز  > مقررات عضویت در تعاونی مشاغل خانگی

مقررات عضویت در تعاونی مشاغل خانگی

مقررات عضویت در تعاونی مشاغل خانگی

مقررات عضویت در تعاونی مشاغل خانگی

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار میگیرد شامل: مقررات عضویت در تعاونی مشاغل خانگی ، قوانین عضویت در تعاونی کسب و کار خانگی ، شرایط عضویت در تعاونی مشاغل خانگی

ماده 12

عضویت در تعاونی براي کلیه واجدین شرایط اعم از اشـخاص حقیقـی و یـاحقوقی غیردولتـی کـه نیـاز بـه خدمات تعاونی داشته باشند و داراي شرایط زیر باشند آزاد است:

شرایط عمومی عضویت در تعاونی مشاغل خانگی

الف-شرایط عمومی

1 -تابعیت جمهوري اسلامی ایران.

2 -عدم ممنوعیت قانونی و حجر.

3 -عدم عضویت همزمان در تعاونی مشابه.

1 -درخواست کتبی عضویت وتعهد رعایت مقررات اساسنامه و خرید حداقل…………….. سهم از سهام تعاونی.

شرایط اختصاصی عضویت در تعاونی مشاغل خانگی

ب- شرایط اختصاصی
………………………………
.

(تعاونی می تواند داراي شرایط عضویت اختصاصی باشد. در اینصورت درجاي خالی شرایط اختصاصـی بایـد نوشـته شـود ماننـد :

ساکنین استان، شهرستان و یا روستا و محله خـاص ایثـارگران ……………….. دانشـجویان ……………… صـاحبان حرفـه ………………… کارمندان یا کارگران سازمان معین فارغ التحصیلان ……………….. و………………..)

تبصره 1

احراز شرایط عضویت هر متقاضی بعهده هیئـت مـدیره اسـت و هیچگونـه تبعـیض یـا محـدودیتی بـراي عضویت واجدین شرایط نباید وجود داشته باشد مگر به سبب عدم کفایت امکانات و ظرفیت تعاونی هیئت مـدیره مکلـف است در مواردي که متقاضیان فاقد هریک از شرایط مذکور باشند،درخواست عضویت آنها را ردکند.

تبصره 2

احراز شرایط داوطلبان عضویت قبل از انتخاب اولین هیأت مدیره برعهده هیأت مؤسس تعاونی میباشد

ماده 13 مقررات عضویت در تعاونی مشاغل خانگی

مسئولیت مالی اعضاء در تعاونی محدود به میزان سهم آنان می باشد مگر آنکـه در قـرارداد ترتیـب دیگـري شرط شده باشد.

تبصره

مسئولیت دستگاههاي عمومی تأمین کننده سرمایه تعاونی(موضوع ماده17 قانون) به میزان سرمایه متعلق بـه آنان می باشدمگر در قرارداد ترتیب دیگري شرط شده باشد.

ماده 14

کلیه اعضاء مکلفند به وظایف و مسئولیتهایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کردهاند عملکنند.

ماده 15 مقررات عضویت در تعاونی مشاغل خانگی

تعاونی می تواند توسط هیئت مدیره طلب خود را از عضو با اخطار کتبی مطالبـه نمایـد و درصـورت وصـول نشدن طلب و سپري شدن 30 روز از تاریخ اخطارنامه،ازکل مطالبات وي از تعاونی و درصورت عدم تکافو از بهاي سـهام وی برداشت کند و هرگاه مبالغ مذکور کفایت نکند تعاونی براي وصول باقی مانده طلب خود به بدهکار مراجعـه خواهـد کرد.

ماده 16 قوانین عضویت در تعاونی کسب و کار خانگی

خروج عضو از تعاونی، اختیاري است و نمی توان آن را منع کرد.

تبصره

درصورتیکه خروج اختیاري عضو موجب ضرري براي تعاونی باشد وي ملزم به جبران است.

(درصورتیکه تعاونی از نوع تولیدي باشد تبصره ذیل نیز باید اضافه شود.)

تبصره 2 مقررات عضویت در تعاونی مشاغل خانگی

در تعاونیهاي تولید هیئت مدیره موظف است قبلاً اعضاي متخصص تعاونی را شناسایی ومراتب را به آنهـا اعلام نماید.

در اینصورت اینگونه اعضاء حداقل 6 ماه قبل از استعفاء از عضویت بایـد مراتـب را کتبـاً بـه هیئـت مـدیره اطلاع دهند.(مجوز مشاغل خانگی)

ماده 17

در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می شود:

1 -از دست دادن هریک از شرایط عمومی یا اختصاصی عضویت مقرر دراین اساسنامه،به اسـتناد گـزارش مکتـوب مراجع ذیربط.

2 -عدم رعایت مقررات اساسنامه وسایر تعهدات قانونی پس از دواخطارکتبی توسط هیئت مدیره به فاصـله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاریخ اخطار دوم.

3 -ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادي شود و وي نتواند ظرف مدت یکسال آن را جبران نماید یا انجام اعمـالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند و یا با تعاونی رقابتی ناسالم نماید.

تبصره

تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هریک از هیئت مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی عـادي خواهـد بود

قوانین عضویت در تعاونی کسب و کار خانگی

مــاده 18 مقررات عضویت در تعاونی مشاغل خانگی

-درصــورت لغــو عضــویت بــه ســبب فــوت، اســتعفا، انحــلال و اخــراج، ارزش ســهام عضــو براســاس …………………………………. محاسبه و پس از منظور نمودن سایرحقوق و مطالبات وي، به دیون تعـاونی تبـدیل میشـود و پس از کسربدهی وي به تعاونی ، به او یا ورثه اش ظرف مدت سه ماه پرداخت و تسویه حساب خواهدشد.

(در جاي خالی می توان از هریک از روشهاي قیمت روز، ارزش اسـمی، میـانگین ارزش روز و ارزش دفتـري، ارزش ویـژه شـامل مجموع ارزش اسمی و اندوخته ها تقسیم بر سهام و یا هر روش مناسب دیگر استفاده کرد.)

تبصره قوانین عضویت در تعاونی کسب و کار خانگی

درصورتیکه ورثه تقاضا نماید که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شـود و تراضـی یـا مصـالحه ممکن نباشد، چنانچه عین ، قابل واگذاري بوده و به تشخیص هیئت مدیره موجب اخـلال و ضـرر فـاحش بـه اعضـا و تعاونی نگردد آن قسمت از اموال تسلیم ورثه می شود.

ماده 19

در صورت فوت عضو، ورثه وي که واجدشرایط عضویت بارعایت تبصره ماده 12 این اساسـنامه باشـند، عضـو تعاونی شناخته میشوند ودرصورت تعدد بایستی مابه التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود رابه تعاونی بپردازند؛ اما اگـر کتباً اعلام نمایند که مایل به عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچکدام واجدشرایط نباشند، عضویت لغو میگردد.

تبصره مقررات عضویت در تعاونی مشاغل خانگی

اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی با توافق سایر وراث و بـه تشخیص هیئت مدیره عضو تعاونی شناخته می شوند.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید