تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات

خانه > ثبت اختراع  > قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات

قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات

قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات

قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات

در این مطلب آیین نامه اصلاحی اجرایی قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مصوب 1337 و قوانین اظهارنامه اختراع مورد بررسی قرار می‌گیرد

قانون اظهارنامه اختراع

ماده 22 قانون اظهارنامه اختراع

مشخصات اظهارنامه اختراع

. اظهارنامه که برای ثبت اختراع داده میشود، باید به فارسی تنظیم شده، دارای تاریخ و امضا بوده و حاوی نکات ذیل باشد:

1. اسم و شغل و اقامتگاه و تابعیت درخواست کننده؛

2. اسم و اقامتگاه وکیل او در تهران در صورتی که اظهارنامه توسط وکیل داده شده باشد؛

3. موضوع اختراع به طور خلاصه و روشن؛

4. مدتی که درخواست کننده می خواهد در حدود ماده 33 قانون ثبت علایم و اختیارات برای اعتبار ورقه اختراع تخصیص دهد بدون هیچ شرط و قید؛

5. تاریخ و محل صدور و شماره ورقه اختراع در خارجه در صورتی که  برای آن اختراع در خارج ایران ورقه صادر شده باشد؛

6. اقامتگاهی که درخواست کننده در تهران انتخاب می نماید؛

7. اسم و اقامتگاه شخص یا اشخاصی که مقیم در ایران بوده و برای دریافت کلیه ابلاغات مربوط به اختراعی که درخواست ثبت آن می شود، صلاحیت داشته باشد.

تبصره.

 در اظهارنامه ممکن است نام و نشانی درخواست کننده، موضوع اختراع، نام کشوری که قبلا اختراع در آنجا به ثبت رسیده است و شماره و تاریخ ثبت در خارجه به زبان فرانسه یا انگلیسی نوشته شود.

ماده 23 قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات

اظهارنامه باید دارای ضمایم ذیل باشد:

1. توصیف مشروح اختراع و یا وسیله جدیده که برای آن تقاضای ورقه اختراع می شود در سه نسخه؛

2. نقشه هایی که برای فهم توصیف مزبور لازم می باشد در سه نسخه؛

3. قبض صندوق اداره ثبت اسناد حاکی از پرداخت وجوه مذکور در ماده 32 قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات؛

4. وکالتنامه در صورتی که اظهارنامه توسط وکیل تسلیم شده باشد.

ماده 24 قانون اظهارنامه اختراع

اظهارنامه باید به موضوع اصلی یک اختراع و موضوعات تفصیلی که مربوط به همان موضوع اصلی است، محدود باشد.

تبصره

 چنانچه اختراع قبلاً در خارجه به ثبت رسیده باشد، درخواست کننده می تواند بر اساس اختراع اصلی و اختراع تکمیلی آن درخواست ورقه اختراع واحدی بنمای

قانون اظهارنامه اختراع

ماده 25 قانون اظهارنامه اختراع

توصیف مشروح اختراع

توصیف مشروح اختراع که مطابق ماده بیست و چهار ضمیمه اظهارنامه می شود، باید به فارسی تهیه و در آخر آن خلاص های از اختراع و نحوه اعمال آن اضافه شود. معذالک اگر تنظیم آن به فارسی برای درخواست کننده میسر نباشد، می تواند توصیف کامل را به فرانسه یا به انگلیسی و خلاصه آن را به فارسی ضمیمه نماید.

ماده 26 آیین نامه اصلاحی اجرایی قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مصوب 1337

توصیف اختراع

توصیف مزبور به هر زبانی که باشد، باید خوانا و به طوری که اشخاص با اطلاع بتوانند از مطالعه آن موضوع و تازگی آن را درک کنند، نوشته شود. تراشیدن و پاک کردن و بین السطور نوشتن ممنوع است. روی کلمات زیادی باید خط کشیده شده و تعداد آنها در آخر معین و امضا شود. صفحات و رونوشتها نیز باید به امضای درخواست کننده یا وکیل او برسد. نقشه ها با مرکب و از روی مقیاس متری تهیه شده و باید دارای امضا یا مهر درخواست کننده و یا وکیل او باشد.

ماده 27 قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات

نقشه اختراع

توصیف اختراع و نقشه های اختراع روی کاغذی که (سی و چهار ) سانتی متر طول و بیست و دو سانتیمتر عرض داشته باشد نوشته شده و فقط در روی یک طرف کاغذ تهیه شود، به نحوی که پشت صفحه سفید بماند. صفحات توصیف باید شماره مسلسل داشته و به یکدیگر با قیطان یا منگنه ملصق شود. نقشه ها باید روی کاغذ مخصوص نقشه تهیه و دارای شماره ترتیبی باشد.

ماده 28 آیین نامه اصلاحی اجرایی قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مصوب 1337

شعبه ثبت علایم و ثبت اختراعات پس از دریافت اظهارنامه صحت تشریفات مقدماتی آن را مورد رسیدگی قرارداده و پس از وارد نمودن اظهارنامه در دفتر درخواست های وارده نسخه دوم آن را که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است، پس از امضا و مهر اداره ثبت با قید تاریخ ساعت و روز و ماه و سال وصول آن با تمام حروف به درخواست کننده مسترد خواهد کرد

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید