تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه کار اتباع خارجی

خانه > اخذ مجوز  > پروانه کار اتباع خارجی

پروانه کار اتباع خارجی

پروانه کار اتباع خارجی

مرجع صدور مجوز


مشخصات

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون کار جمهوری اسلامی ایران4291369 /08 / 29مواد 120 و 121

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
اصل و تصویر گذرنامه10017
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
فرم اطلاعات تکمیلی100851
فرم اطلاعات فردی100924
فرم اطلاعات شغلی100933
نامه درخواست کارفرما100936
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل روش اجرايي و مدارك لازم جهت صدور رواديد ورود با حق كار و همچنين صدور، تمديد و تجديد پروانه كار اتباع خارجي موضوع ماده 11 آيين نامه اجرايي ماده 129 قانون كار جمهوري اسلامي ايران051382 /01 / 19فصل 2 -ماده 2

دریافت پروانه کسب و کار اتباع خارجی

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
پروانه کار اتباع خارجی10012وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – معاونت توسعه کار آفرینی و اشتغال0https://eakh.mcls.gov.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل روش اجرايي و مدارك لازم جهت صدور رواديد ورود با حق كار و همچنين صدور، تمديد و تجديد پروانه كار اتباع خارجي موضوع ماده 11 آيين نامه اجرايي ماده 129 قانون كار جمهوري اسلامي ايران051382 /01 / 19فصل 2-ماده3

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون کار جمهوری اسلامی ایران4291369 /08 / 29ماده 120 قانون کار

ضوابط خاص


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل روش اجرايي و مدارك لازم جهت صدور رواديد ورود با حق كار و همچنين صدور، تمديد و تجديد پروانه كار اتباع خارجي موضوع ماده 11 آيين نامه اجرايي ماده 129 قانون كار جمهوري اسلامي ايران051382 / 01/ 19فصل 2-ماده 1،3

مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون کار جمهوری اسلامی ایران4291369 /08 / 29ماده 124

هزینه صدور مجوز کار اتباع خارجی


عنوان هزینهمبلغ
تعرفه صدور پروانه کار5000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون بودجه 98 کل کشور5481397 /12 / 21140120

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
اصل و تصویر گذرنامه10017
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
فرم اطلاعات تکمیلی100851
فرم اطلاعات فردی100924
فرم اطلاعات شغلی100933
نامه درخواست کارفرما100936
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل روش اجرايي و مدارك لازم جهت صدور رواديد ورود با حق كار و همچنين صدور، تمديد و تجديد پروانه كار اتباع خارجي موضوع ماده 11 آيين نامه اجرايي ماده 129 قانون كار جمهوري اسلامي ايران051382 /01 / 19فصل 3-ماده6

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار5131371 /02 / 10بند الف ماده 4-6

مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوز


عنوان هزینهمبلغ
تعرفه تمدید پروانه کار3500000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون بودجه 98 کل کشور5481397 /12 / 21140120

فرآیند اصلاح مجوز

و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
اصل و تصویر پروانه کار و اقامت معتبر10015
اصل و تصویر گذرنامه10017
تکمیل پرسشنامه اطلاعات100295
رضایت نامه100655
نامه درخواست کارفرما100936
اخذ مفاصا حساب مالياتي10121
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل روش اجرايي و مدارك لازم جهت صدور رواديد ورود با حق كار و همچنين صدور، تمديد و تجديد پروانه كار اتباع خارجي موضوع ماده 11 آيين نامه اجرايي ماده 129 قانون كار جمهوري اسلامي ايران051382 /01 / 19ماده 7

ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار5131371 /02 / 10ماده 7،8

مدت زمان اصلاح مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار5131371 /02 / 10ماده 11

مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوز


عنوان هزینهمبلغ
تعرفه تجدید پروانه کار4000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون بودجه 98 کل کشور5481397 /12 / 21140120

فرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار5131371 /02 / 10ماده9،10

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه درخواست کتبی11205
اصل پروانه/ مجوز/ گواهی صادر شده112323
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار5131371 /02 / 10ماده 11

آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار5131371 / 02/ 109،10

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید