تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

اصلاحیه اجرایی تشکیل آموزشگاه های فنی 

خانه > آموزش  > اصلاحیه اجرایی تشکیل آموزشگاه های فنی 

اصلاحیه اجرایی تشکیل آموزشگاه های فنی 

اصلاحیه اجرایی تشکیل آموزشگاههای فنی

 

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار می گیرد شامل: اصلاحیه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد ، دستورالعمل اجرایی آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد ، آئین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد ، آئین نامه تشکیل و اداره آموزشگاه

متن جایگزین( بند )د( ماده ) 1 آئین نامه تشکیل و اداره آموزشگاه :

د) آموزشگاه های فنی و حرفهای آزاد که برای مهارت آموزی یک یا چند گروه برنامه ریزی درسی قبل از تصویب دستورالعمل اجرایی سال
1397 تاسیس شده و نیز آموزشگاه هایی که بر اساس ماده ( 67 ) فصل ( 11 ) دستورالعمل و منوط به تامین حداقل الزامات فنی متناسب با
نوع آموزشگاه تأسیس میشوند.

متن الحاقی( ماده ) 1 اصلاحیه دستورالعمل اجرایی آئین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفهای آزاد :

تعریف مجتمع آموزش فنی و حرفه ای مجتمع آموزش فنی و حرفه ای: آموزشگاهی است که توسط اشخاص حقوقی در حداقل سه گروه برنامه ریزی درسی تاسیس میشود.

اصلاحیه( ماده ) 67  اصلاحیه اجرایی تشکیل آموزشگاه های فنی  :

ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استانها با اخذ مجوز هیات نظارت استان می توانند نسبت به بررسی و اقدام در خصوص درخواستهای
ثبت شده متقاضیان تاسیس آموزشگاه های فنی و حرفهای آزاد اقدام نمایند.
ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استان ها با کسب نظر هیات نظارت استان اختیار دارند به منظور راهنمایی متقاضیان تاسیس؛
اولویت های مهارت آموزی را در بازه های زمانی خاص و به صورت دورهای براساس نیاز آتی استان و مبتنی بر شاخص هایی از قبیل: ساختار

جمعیتی

نرخ بیکاری

موارد مشابه با در نظر گرفتن شرایط خاص (وجود صنایع و بنگاه های اقتصادی، مناطق آزاد، پتانسیل های حوزه های مختلف صنعت ٬ خدمات ٬ کشاورزی و فرهنگ و هنر) برای عموم به روشهای مختلف منتشر نماید.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید