تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه بهداشتی بهره‏ برداری دامپروری‏ صنعتی و نیمه‏ صنعتی

خانه > اخذ مجوز  > پروانه بهداشتی بهره‏ برداری دامپروری‏ صنعتی و نیمه‏ صنعتی

پروانه بهداشتی بهره‏ برداری دامپروری‏ صنعتی و نیمه‏ صنعتی

هزینه دریافت پروانه بهداشتی دامداری صنعتی

پروانه بهداشتی بهره‏ برداری دامپروری‏ صنعتی و نیمه‏ صنعتی

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید پروانه بهداشتی بهره‏ برداری دامپروری‏ صنعتی و نیمه‏ صنعتی ( هزینه دریافت پروانه بهداشتی دامداری صنعتی ، شرایط صدور مجوز بهداشت دامپروری نیمه صنعتی ، مدارک مورد نیاز گرفتن پروانه بهداشت دامداری نیمه صنعتی ، ) را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات پروانه بهداشتی بهره‏ برداری دامپروری‏ صنعتی و نیمه‏ صنعتی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون سازمان دامپزشکی کشور2751350 /03 / 24ماده 3 و 19

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387 /09 / 10ماده 10

قانون نظام جامع دامپروری كشور5861388 /05 / 07ماده 5

آیین نامه اجرایی ماده 19 قانون سازمان دامپزشکی کشور13181351 /08 / 10ماده 2

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
کارت بهداشتی کارکنان بخش های مرتبط به تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش10008
قرارداد و مدارک/ پروانه مسئول فنی (فنی بهداشتی) و در صورت لزوم دستیاران مربوط1009994
مدارک مالكيت قانونی محل/ مکان مورد نظر1009981
مدارک احراز هویت (شماره/ شناسه ملی) اشخاص حقیقی و حقوقی ( حسب مورد)1009101
اصل پروانه بهداشتی تاسیس1009911
تعهد نامه محضری طبق فرم مربوط11232
نتایج آزمایش های شیمیایی و میکروبی آب مصرفی1009971
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387 /09 / 10ماده 20

قانون نظام جامع دامپروری كشور5861388 / 05/ 07ماده 5

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور8491391 /01 / 10ماده 3

آیین نامه اجرایی ماده 19 قانون سازمان دامپزشکی کشور13181351 /08 / 10ماده 3

استعلام‌های بین دستگاهی پروانه بهداشتی بهره‏ برداری دامپروری‏ صنعتی و نیمه‏ صنعتی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا3191374 /02 / 03مواد 12 و 13

مجوزهای پیش‌نیاز پرورش دام دامپروری صنعتی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387 /09 / 10تبصره 1 ذیل ماده 10

ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون نظام جامع دامپروری كشور5861388 /05 / 07ماده 5

پروانه بهداشتی دامپروری‏

مدت اعتبار پروانه بهداشتی بهره‏ برداری دامپروری‏ صنعتی و نیمه‏ صنعتی

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی ماده قانون نظام جامع دامپروری کشور10941391 /01 / 10ماده 22

هزینه صدور مجوز و دریافت پروانه بهداشتی دامداری صنعتی


عنوان هزینهمبلغ
هزینه ی بازدید کارشناسی1740000 ریال
هزینه‌ی صدور پروانه بر اساس ظرفیت واحد 1,050,000 یا 1,320,000 یا 1,575,0001575000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی5691389 / 04/ 23ماده 2 تبصره 3

دستورالعمل اجرایی ماده قانون نظام جامع دامپروری کشور10941391 /01 / 10ماده 41

نمونه مجوز صادر شده پرورش دام دامپروری صنعتی

فرآیند تمدید پروانه بهداشتی بهره‏ برداری دامپروری‏ صنعتی و نیمه‏ صنعتی

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید دریافت پروانه بهداشتی دامداری صنعتیفرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح پروانه بهداشتی دامپروری‏

شرایط صدور مجوز بهداشت دامپروری نیمه صنعتی


عنوان مدرککد مدرک
مدارک مالكيت قانونی محل/ مکان مورد نظر1009981
مدارک احراز هویت (شماره/ شناسه ملی) اشخاص حقیقی و حقوقی ( حسب مورد)1009101
در موارد تغییر نوع بهره برداری (شاخص پروانه) و یا ظرفیت تولید مدارک به مشابه صدور پروانه می باشد1009111
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون سازمان دامپزشکی کشور2751350 /03 / 24ماده 3 و 19

قانون نظام جامع دامپروری كشور5861388 /05 / 07ماده 5

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور8491391 /01 / 10ماده 22

ضوابط خاص اصلاح پروانه بهداشتی بهره‏ برداری دامپروری‏ صنعتی و نیمه‏ صنعتی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون سازمان دامپزشکی کشور2751350 /03 / 24مواد 3و 19 و 21

قانون نظام جامع دامپروری كشور5861388 /05 / 07ماده 5

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری10851391 /01 / 10ماده 22

مدت زمان اصلاح مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون نظام جامع دامپروری كشور5861388 /05 / 07ماده 5

شرایط صدور مجوز بهداشت دامپروری

مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح دریافت پروانه بهداشتی دامداری صنعتی


عنوان هزینهمبلغ
هزینه‌ی بازدید کارشناسی1740000 ریال
هزینه‌ی صدور پروانه بر اساس ظرفیت واحد 950000 یا 1210000 یا 14700001470000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی ماده قانون نظام جامع دامپروری کشور10941391 /01 / 10ماده 41

فرآیند ابطال پروانه بهداشتی بهره‏ برداری دامپروری‏ صنعتی و نیمه‏ صنعتی

شرایط قابلیت ابطال پروانه بهداشتی دامپروری‏


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون سازمان دامپزشکی کشور2751350 /03 / 24مواد 3 و 19

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387 /09 / 10ماده 4

قانون نظام جامع دامپروری كشور5861388 / 05/ 07ماده 5 و تبصره های ذ

دستورالعمل اجرایی ماده قانون نظام جامع دامپروری کشور10941391 /01 / 10ماده 3

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز گرفتن پروانه بهداشت دامداری


عنوان مدرککد مدرک
رای تعلیق و یا ابطال مجوز/پروانه/ گواهی مربوط از سوی مرجع قضائی ذیصلاح1009112
فرم تکمیل شده درخواست ابطال پروانهD.ebtal1009
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون نظام جامع دامپروری كشور5861388 / 05 /07ماده 5 و تبصره های ذ

دستورالعمل اجرایی ماده قانون نظام جامع دامپروری کشور10941391 / 01 /10ماده 41

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید