تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

ثبت مجوز بهزیستی

خانه > اخذ مجوز  > ثبت مجوز بهزیستی

ثبت مجوز بهزیستی

ثبت مجوز بهزیستی

ثبت مجوز بهزیستی

در این مطلب شرایط ، مدارک ، هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح ، ابطال ، تمدید مجوز بهزیستی(ثبت مجوز بهزیستی ، صدور مجوز بهزیستی تهران ، مجوز بهزیستی روانشناسی ، مجوز بهزیستی مثبت زندگی ، مجوز بهزیستی برای مهد کودک ، هزینه مجوز بهزیستی ، شرایط ثبت مجوز بهزیستی) کاملا شرح داده می‌شود.

مرجع صدور مجوز بهزیستی


مشخصات مجوز بهزیستی تهران

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395/08/24ماده 17

آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395/08/24ماده 18

دستورالعمل مجتمع11771390/09/07مقدمه

دستورالعمل اجرایی تاسیس و اداره مراکز مثبت زندگی14821398/10/01ماده 4

ب

شرایط ثبت مجوز بهزیستی و مدارک لازم برای صدور مجوز بهزیستی مثبت زندگی


عنوان مدرککد مدرک
عکس پرسنلی10007
تصویر گواهی آموزشی10029
تکمیل فرم درخواست پروانه100174
موافقت اصولی100378
تائیدیه های فنی ساختمان100432
تایید کتبی وزارت بهداشت100731
ارائه آرم، مهر و سربرگ100855
تعهد کتبی مبنی بر اجرای دقیق مقررات1001112
فیش واریزی تعرفه1001113


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395/08/24پیوست 4-1

آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395/08/24پیوست 5-1

آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395/08/24ماده 17