تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

ثبت مجوز بهزیستی

خانه > اخذ مجوز  > ثبت مجوز بهزیستی

ثبت مجوز بهزیستی

ثبت مجوز بهزیستی

ثبت مجوز بهزیستی

در این مطلب شرایط ، مدارک ، هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح ، ابطال ، تمدید مجوز بهزیستی(ثبت مجوز بهزیستی ، صدور مجوز بهزیستی تهران ، مجوز بهزیستی روانشناسی ، مجوز بهزیستی مثبت زندگی ، مجوز بهزیستی برای مهد کودک ، هزینه مجوز بهزیستی ، شرایط ثبت مجوز بهزیستی) کاملا شرح داده می‌شود.

مرجع صدور مجوز بهزیستی


مشخصات مجوز بهزیستی تهران

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395/08/24ماده 17

آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395/08/24ماده 18

دستورالعمل مجتمع11771390/09/07مقدمه

دستورالعمل اجرایی تاسیس و اداره مراکز مثبت زندگی14821398/10/01ماده 4

ب

شرایط ثبت مجوز بهزیستی و مدارک لازم برای صدور مجوز بهزیستی مثبت زندگی


عنوان مدرککد مدرک
عکس پرسنلی10007
تصویر گواهی آموزشی10029
تکمیل فرم درخواست پروانه100174
موافقت اصولی100378
تائیدیه های فنی ساختمان100432
تایید کتبی وزارت بهداشت100731
ارائه آرم، مهر و سربرگ100855
تعهد کتبی مبنی بر اجرای دقیق مقررات1001112
فیش واریزی تعرفه1001113


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395/08/24پیوست 4-1

آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395/08/24پیوست 5-1

آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395/08/24ماده 17

آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395/08/24ماده 18

دستورالعمل مجتمع11771390/09/07ماده 5

دستورالعمل اجرایی تاسیس و اداره مراکز مثبت زندگی14821398/10/01ماده 4

فرآیند صدور مجوز بهزیستی روانشناسی
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
تایید سند مالکیت10002قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور0https://ssaa.ir
گزارش کارشناسی بانک مرکزی ج.ا.ا10037بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – شورای پول و اعتبار0https://www.cbi.ir
گزارش کارشناسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی10046وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – سازمان غذا و دارو0http://fda.gov.ir
گزارش کارشناسی وزارت راه و شهرسازی10054وزارت راه و شهرسازی – اداره کل راه و شهرسازی0https://tehran.mrud.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395/08/24ماده 17

مجوزهای پیش‌نیاز ثبت مجوز بهزیستی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395/08/24ماده 14

آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395/08/24ماده 15

آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395/08/24تبصره 1 ماده 12

آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395/08/24بند 2 ماده 17

ضوابط خاص ثبت مجوز بهزیستی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395/08/24تبصره 2 ماده 18

مجوز بهزیستی مثبت زندگی

مدت زمان صدور مجوز بهزیستی روانشناسی

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395/08/24ماده 18

مدت اعتبار مجوز بهزیستی مثبت زندگی

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395/08/24تبصره 1 ماده 18

هزینه صدور مجوز بهزیستی


عنوان هزینه مجوز بهزیستیمبلغ
مجتمع شهری300000 ریال
مجتمع روستایی150000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
تعرفه صدور و تمدید پروانه فعالیت مراکز تحت نظارت سازمان8251380/01/01بند 4

نمونه مجوز صادر شده بهزیستی

فرآیند تمدید مجوز بهزیستی مثبت زندگی

شرایط ثبت مجوز بهزیستی و مدارک لازم برای تمدید مجوز بهزیستی تهران


عنوان مدرککد مدرک
عکس پرسنلی10007
تصویر گواهی آموزشی10029
مجوز فعالیت100626
تکمیل فرم درخواست100753
فیش واریزی تعرفه1001113
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395/08/24ماده 19

ضوابط خاص تمدید مجوز بهزیستی مثبت زندگی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395/08/24تبصره 1 ماده 20

مدت زمان تمدید مجوز بهزیستی تهران

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395/08/24ماده 20

مدت اعتبار مجوز بهزیستی روانشناسی

 ماه


هزینه تمدید ثبت مجوز بهزیستی


عنوان هزینهمبلغ
تعرفه تمدید مجوز مجتمع شهری200000 ریال
تعرفه تمدید مجوز مجتمع روستایی100000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
تعرفه صدور و تمدید پروانه فعالیت مراکز تحت نظارت سازمان8251380/01/01بند 4

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز بهزیستی مثبت زندگی


عنوان مدرککد مدرک
مجوز فعالیت100626
تکمیل فرم درخواست100753
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395/08/24ماده 22

فرآیند اصلاح مجوز ثبت مجوز بهزیستی

ضوابط خاص اصلاح مجوز بهزیستی روانشناسی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395/08/24ماده 22

مدت زمان اصلاح مجوز بهزیستی مثبت زندگی

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395/08/24ماده 21

مدت اعتبار مجوز بهزیستی روانشناسی

 ماه


هزینه اصلاح مجوز بهزیستیفرآیند ابطال مجوز