تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

دستورالعمل اجرايی صرافی ۱۴۰۰

خانه > اخبار  > دستورالعمل اجرايی صرافی ۱۴۰۰

دستورالعمل اجرايی صرافی ۱۴۰۰

دستورالعمل اجرايی صرافی 1400

دستورالعمل اجرايی صرافی 1400

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار میگیرد : دستورالعمل اجرايی صرافی 1400 ، قوانین کلی دستوالعمل اجرایی صرافی ها ، تعاریف کلی دستوالعمل اجرایی صرافی

به استناد بند (ج) ماده ( ۱۱ ) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تيرماه ۱۳۵۱ ، قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولی و آييننامه های اجرايی آن و بند (الف) ماده ( ۲۱ ) قانون احکام دائمی که از اين « دستورالعمل اجرايی تأسيس، فعاليت و نظارت بر صرافی ها » ، برنامههای توسعه کشور ناميده می شود، به شرح ذيل تدوين می گردد. « دستورالعمل » پس به اختصار

برای متوجه شدن کامل متن لطفا تعاریف زیر را مطاله کنید

ماده ۱-در اين دستورالعمل عناوين ذيل به جای عبارت های مربوط بکار می روند:

1-1 بانک مرکزي

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران؛

1-2  مؤسسه اعتباری

بانک يا مؤسسه اعتباری غيربانکی که به موجب قانون و يا با مجوز بانک مرکزی تأسيس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد؛

1-3 صرافي

شرکتی که با مجوز بانک مرکزی تأسيس شده و موضوع فعاليت آن انجام عمليات صرافی می باشد؛

1-4 عمليات صرافي

انجام هريک از فعاليت های خريد و فروش ارز، عمليات مربوط به  حواله های ارزی از طريق مؤسسات اعتباری و ارايه خدمات ارزی برون مرزی از طريق کارگزاران در چارچوب قوانين و مقررات ارزی.

1-5 کارگزار (دستورالعمل اجرايی صرافی 1400)

صرافی دارای مجوز از بانک مرکزی و يا اشخاص خارج از کشور که به واسطه انعقاد قرارداد با صرافی دارای مجوز از بانک مرکزی، نسبت به خدمات ارزی برون مرزی در خارج از کشور مطابق با ترتيبات تعيين شده در قرارداد و در چارچوب قوانين و مقررات اقدام می کند؛

1-6 خدمات ارزی برون مرزی

1-6-1 پرداخت وجه توسط مشتری به صرافی در داخل کشور و دريافت معادل ارزی آن از کارگزار در خارج از کشور، به صورت وجه نقد و يا واريز به حساب بانکی وی يا شخص ثالث؛

1-6-2  پرداخت ارز توسط مشتری به کارگزار در خارج از کشور و دريافت معادل آن از صرافی در داخل کشور، به صورت وجه نقد و يا واريز به حساب بانکی وی يا شخص ثالث؛

1-7 مؤسسين

مؤسسات اعتباری و اشخاص حقيقی واجد شرايط که متقاضی أخذ اجازه نامه تأسيس و فعاليت صرافی ميباشند؛

1-8 اجازه نامه تأسيس

موافقت کتبی بانک مرکزی با ثبت صرافی در مرجع ثبتی

1-9  اجازه نامه فعاليت

موافقت کتبی بانک مرکزی براي شروع يا ادامه فعاليت صرافی؛

1-10 اجازهنامه تغييرات ثبتی

موافقت کتبی بانک مرکزی با تغييرات ثبتی صرافی در مرجع ثبتی؛

1-11- تأييديه صلاحيت

اجازهنامه بانک مرکزی مبنی بر موافقت با تصدی سمت مديرعامل صرافی توسط فرد پيشنهادی برای سمت مذکور پس از احراز شرايط وی براساس مفاد اين دستورالعمل.

تعاریف کلی دستوالعمل اجرایی صرافی

قوانین کلی دستورالعمل اجرايی تأسيس و نظارت بر صرافی 1400

ماده ۴۷

دارايی های صرافی نبايد به عنوان وثيقه هرگونه تعهدی برای شخص ديگری مورد استفاده قرار گيرد.

ماده ۴۸ قوانین کلی دستوالعمل اجرایی صرافی ها

-دريافت هرگونه تسهيلات از مؤسسات اعتباری توسط صرافی ممنوع ميباشد.

ماده ۴۹

هرگونه تغييرات ثبتی صرافی از جمله تغيير در مفاد اساسنامه و ميزان سرمايه، منوط به موافقت قبلی بانک مرکزی و أخذ اجازهنامه تغييرات ثبتی از اين بانک ميباشد.

ماده ۵۰

بانک مرکزی مجاز است در انجام برخی از امور نظارت بر صرافی ها از همکاری تشکل های صنفی، در چارچوب تفاهمنامه های منعقده استفاده نمايد. همکاری های مزبور نافي مسئوليتهای نظارتی بانک مرکزی در قبال صرافيها نميباشد.

ماده ۵۱ تعاریف کلی دستوالعمل اجرایی صرافی

آن دسته از صرافیهای موجود که مدت اعتبار اجازهنامه فعاليت آنها بعد از تاريخ لازمالاجراء شدن اين دستورالعمل منقضی میشود، حداکثر ظرف ۲ سال مهلت دارند، شرايط خود را با مفاد اين دستورالعمل تطبيق دهند.

ماده ۵۲

مواردی که در اين دستورالعمل پيشبينی نشده است تابع قوانين و مقررات جاری کشور از جمله قانون پولی و بانکی کشور، قانون تجارت و لايحه اصلاحی آن، قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولی و آييننامه های آن، قوانين مبارزه با پولشويی و تأمين مالی تروريسم و آيين نامه های اجرايی و دستورالعملهای مرتبط با آن، ساير قوانين و مقررات ذی ربط و همچنين مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات و بخشنامه های بانک مر کزی ميباشد.

« دستورالعمل اجرايی تأسيس، فعاليت و نظارت بر صرافی ها »

در ۵۲ ماده و ۲۸ تبصره در يکهزار و  ۱۴۰۰ شورای پول و اعتبار به تصويب رسيد. از تاريخ /۰۲/ سيصد و چهاردهمين جلسه مورخ ۲۸ « دستورالعمل اجرايی تأسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي ها » ، لازمالاجراء شدن اين دستورالعمل ۱۳۹۳ شورای پول و /۰۵/ موضوع مصوبه يک هزار و يکصد و هشتاد و سومين جلسه مورخ ۲۸ اعتبار، احکام مرتبط با صرافی در دستورالعمل اجرايی عمليات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری ۱۳۷۹ شورای پول و اعتبار که /۰۶/ – صنعتی جمهوری اسلامی ايران مصوب جلسه مورخ ۱۳ مغاير با اين دستورالعمل است و همچنين ديگر مصوبات مغاير با اين دستورالعمل، منسوخ
ميگردد.

دانلود پی دی اف دستورالعمل اجرايي تأسيس ، فعاليت و نظارت بر صرافی ها

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید