تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

صدور مجوز دامپزشکی

خانه > اخذ مجوز  > صدور مجوز دامپزشکی

صدور مجوز دامپزشکی

مجوز دامپزشکی

صدور مجوز دامپزشکی

در این مطلب شرایط، مدارک، هزینه مورد نیاز برای صدور، اصلاح ، ابطال ، تمدید مجوز دامپژشکی (صدور مجوز دامپزشکی ، مجوز مایه کوبی دامپزشکی ، دریافت مجوز دامپزشکی ، اشتغال به کار درمان دام اشتغال به کار مایه کوبی دام ، هزینه مجوز دامپزشکی ، شرایط لازم مجوز دامپزشکی ، مجوز vip دامپزشکی) کاملا شرح داده می‌شود.

مرجع صدور مجوز دامپزشکی


مشخصات  صدور مجوز دامپزشکی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز دامپزشکی

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون سازمان دامپزشکی کشور2751350/03/24ماده 10

د. آئين‌نامه‌ اجرائي‌ ماده‌ 10 قانون‌ سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور براي‌ صدور پروانه‌هاي‌ بيمارستان‌، درمانگاه‌، آزمايشگاه‌، و اشتغال‌ به‌ امور درماني‌ دامپزشكي‌8661373/10/20ماده 9

فرآیند صدور مجوز مایه کوبی دامپزشکی
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر گواهی عدم اعتیاد10031
مدارک احراز هویت (شماره/ شناسه ملی) اشخاص حقیقی و حقوقی ( حسب مورد)1009101
تعهد نامه محضری طبق فرم مربوط11232
گواهی کسب امتیاز آموزشی (و حسب مورد سابقه كار) لازم در زمینه تخصصی مربوط1009118
گواهی عدم سوء پیشینه کیفری موثر1009985

دانشنامه (معتبر) دکترای عمومی دامپزشکی

1009109
کارت معتبر عضویت نظام دامپزشکی ج.ا.ا.1009128
برگه خود اظهاری مبنی بر نداشتن سوء سابقه اموٍر صنفی و حرفه ای1009104
برگه خود اظهاری عدم اشتغال دولتی و یا نداشتن پروانه يا مجوز اشتغال1009103
گواهي انجام طرح نيروي انساني يامعافيت از آن (جهت آقايان)1009991
گواهي عدم دريافت فوق العاده حق محروميت از مطب براي شاغلين (نيمه وقت)1009990
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
د. آئين‌نامه‌ اجرائي‌ ماده‌ 10 قانون‌ سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور براي‌ صدور پروانه‌هاي‌ بيمارستان‌، درمانگاه‌، آزمايشگاه‌، و اشتغال‌ به‌ امور درماني‌ دامپزشكي‌8661373/10/20مواد 12 تا 16

د. قانون تاسیس نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران13111376/06/18ماده 29فایلی وجود ندارد

استعلام‌های بین دستگاهی دریافت مجوز دامپزشکی


مجوزهای پیش‌نیاز دریافت مجوز


ضوابط خاص صدور مجوز دامپزشکی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
د. آئين‌نامه‌ اجرائي‌ ماده‌ 10 قانون‌ سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور براي‌ صدور پروانه‌هاي‌ بيمارستان‌، درمانگاه‌، آزمايشگاه‌، و اشتغال‌ به‌ امور درماني‌ دامپزشكي‌8661373/10/20مواد 12 تا 14

مدت زمان دریافت مجوز دامپزشکی

 روز
مدت اعتبار دریافت مجوز دامپزشکی

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
د. آئين‌نامه‌ اجرائي‌ ماده‌ 10 قانون‌ سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور براي‌ صدور پروانه‌هاي‌ بيمارستان‌، درمانگاه‌، آزمايشگاه‌، و اشتغال‌ به‌ امور درماني‌ دامپزشكي‌8661373/10/20تبصره 2 ماده 12

هزینه دریافت مجوز دامپزشکی


عنوان هزینه مجوز دامپزشکیمبلغ
بازديد كارشناسي80000 ریال
صدور پروانه80000 ریال
ابطال تمبر مالياتي100000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون سازمان دامپزشکی کشور2751350/03/24ماده 14

تعرفه خدمات سازمان دامپزشکی کشور مصوب کارگروه کنترل بازار هیات دولت13011393/01/28فصل دوم

نمونه مجوز صادر شده  مایه کوبی دامپزشکی

فرآیند تمدید مجوز مایه کوبی دامپزشکی

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز vip دامپزشکی


عنوان مدرککد مدرک
گواهی کسب امتیاز آموزشی (و حسب مورد سابقه كار) لازم در زمینه تخصصی مربوط1009118
کارت معتبر عضویت نظام دامپزشکی ج.ا.ا.1009128
برگه خود اظهاری مبنی بر نداشتن سوء سابقه اموٍر صنفی و حرفه ای1009104
برگه خود اظهاری عدم اشتغال دولتی و یا نداشتن پروانه يا مجوز اشتغال1009103
گواهي عدم دريافت فوق العاده حق محروميت از مطب براي شاغلين (نيمه وقت)1009990

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
د. آئين‌نامه‌ اجرائي‌ ماده‌ 10 قانون‌ سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور براي‌ صدور پروانه‌هاي‌ بيمارستان‌، درمانگاه‌، آزمايشگاه‌، و اشتغال‌ به‌ امور درماني‌ دامپزشكي‌8661373/10/20مواد 12 و 16

د. قانون تاسیس نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران13111376/06/18ماده 29فایلی وجود ندارد

ضوابط خاص تمدید مجوز مایه کوبی دامپزشکی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
د. آئين‌نامه‌ اجرائي‌ ماده‌ 10 قانون‌ سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور براي‌ صدور پروانه‌هاي‌ بيمارستان‌، درمانگاه‌، آزمايشگاه‌، و اشتغال‌ به‌ امور درماني‌ دامپزشكي‌8661373/10/20مواد 12 تا 14

مدت زمان تمدید

 روزمدت اعتبار مجوز vip دامپزشکی

 ماه


هزینه تمدید مجوز دامپزشکی


عنوان هزینه مجوز دامپزشکیمبلغ
صدور پروانه80000 ریال
تمبر مالياتي به حساب دارايي50000 ریال

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون سازمان دامپزشکی کشور2751350/03/24ماده 14

تعرفه خدمات سازمان دامپزشکی کشور مصوب کارگروه کنترل بازار هیات دولت13011393/01/28فصل دوم

فرآیند اصلاح صدور مجوز دامپزشکی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
د. آئين‌نامه‌ اجرائي‌ ماده‌ 10 قانون‌ سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور براي‌ صدور پروانه‌هاي‌ بيمارستان‌، درمانگاه‌، آزمايشگاه‌، و اشتغال‌ به‌ امور درماني‌ دامپزشكي‌8661373/10/20مواد 12 تا 16

ضوابط خاص اصلاح مجوز vip دامپزشکی


مدت زمان اصلاح مجوز  مایه کوبی دامپزشکی

 روزمدت اعتبار مجوز  مایه کوبی دامپزشکی

 ماه


هزینه اصلاح مجوز دامپزشکیعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون سازمان دامپزشکی کشور2751350/03/24ماده 14

تعرفه خدمات سازمان دامپزشکی کشور مصوب کارگروه کنترل بازار هیات دولت13011393/01/28فصل دوم

<