تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

گواهی درجه بندی

خانه > اخذ مجوز  > گواهی درجه بندی

گواهی درجه بندی

گواهی درجه بندی

در این مطلب شرایط مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید گواهی درجه بندی (گواهی درجه بندی ، رتبه بندی دارو ، امتیاز دهی موارد مصرفی دامپزشکی ، رتبه بندی شرکت های پخش دارو ، مجوز رتبه بندی) کاملا شرح داده می‌شود

مرجع صدور مجوز گواهی درجه بندی


مشخصات مجوز گواهی درجه بندی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز رتبه بندی دارو

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387 / 09 /10مواد 2 و 10

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی/ دارو و مواد مصرفی دامپزشکی13001391 / 09 /19ماده 2

فرآیند صدور مجوز امتیاز دهی موارد مصرفی دامپزشکی
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز گواهی درجه بندی


عنوان مدرککد مدرک
پروانه بهداشتی بهره برداری (معتبر) واحد/ مرکز مربوط100393
پروانه (معتبر) مسئول فنی مرکز/ واحد/ شرکت100394
مدارک احراز هویت (شماره/ شناسه ملی) اشخاص حقیقی و حقوقی ( حسب مورد)1009101
گواهی (معتبر) استقرار سامانه های مدیریت بهداشتی حسب مورد (GMP یا GAHP ِا HACCP , و یامعادل آن)1009987
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387 /09 / 10ماده 20

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی/ دارو و مواد مصرفی دامپزشکی13001391 / 09/ 19ماده 15

مجوزهای پیش‌نیاز گواهی درجه بندی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387 /09 / 10مواد 2 و 10

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی/ دارو و مواد مصرفی دامپزشکی13001391 / 09 /19ماده 2

امتیاز دهی موارد مصرفی دامپزشکی

استعلام‌های بین دستگاهی رتبه بندی دارو


ضوابط خاص صدور مجوز امتیاز دهی موارد مصرفی دامپزشکی


مدت زمان صدور مجوز رتبه بندی شرکت های پخش دارو

 روزمدت اعتبار مجوز گواهی درجه بندی

 ماههزینه صدور مجوز گواهی درجه بندی


عنوان هزینهمبلغ
حق تمبر صدور200000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
تعرفه خدمات سازمان دامپزشکی کشور مصوب کارگروه کنترل بازار هیات دولت13011393/01/28فصول دوم و پنجم

نمونه مجوز صادر شده رتبه بندی دارو


فرآیند تمدید مجوز رتبه بندی شرکت های پخش دارو

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز گواهی درجه بندی


مدت زمان تمدید مجوز امتیاز دهی موارد مصرفی دامپزشکی

 روزمدت اعتبار مجوز رتبه بندی دارو

 ماه


هزینه تمدید مجوز رتبه بندی شرکت های پخش داروفرآیند اصلاح مجوز گواهی درجه بندی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
مدارک مالكيت قانونی محل/ مکان مورد نظر1009981
اصل پروانه بهره برداری10111373709
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387 /09 / 10مواد 2 و 10

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی/ دارو و مواد مصرفی دامپزشکی13001391 / 09 /19ماده 2

ضوابط خاص اصلاح مجوز رتبه بندی شرکت های پخش دارو


رتبه بندی شرکت های پخش دارو

مدت زمان اصلاح مجوز رتبه بندی دارو

 روزمدت اعتبار مجوز گواهی درجه بندی

 ماه


هزینه اصلاح مجوز امتیاز دهی موارد مصرفی دامپزشکی


عنوان هزینهمبلغ
حق تمبر صدور100000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
تعرفه خدمات سازمان دامپزشکی کشور مصوب کارگروه کنترل بازار هیات دولت13011393 /01 / 28فصل پنجم

فرآیند ابطال مجوز رتبه بندی شرکت های پخش دارو

شرایط قابلیت ابطال مجوز گواهی درجه بندی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387 / 09/ 10ماده 4

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی/ دارو و مواد مصرفی دامپزشکی13001391 /09 / 19ماده 15

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز امتیاز دهی موارد مصرفی دامپزشکی


عنوان مدرککد مدرک
رای تعلیق و یا ابطال مجوز/پروانه/ گواهی مربوط از سوی مرجع قضائی ذیصلاح1009112
درخواست کتبی دارنده پروانه/ مجوز/ گواهی مبنی بر ابطال پروانه1009100
تعلیق و یا ابطال پروانه بهره برداری مربوطٍ1009107

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید